Numer ogłoszenia: 419830 - 2010; data zamieszczenia: 27.12.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 365939 - 2010 data 20.12.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy i Miasta w Mogielnicy, Rynek 1, 05-640 Mogielnica, woj. mazowieckie, tel. 048 6635149, fax. 048 6635060.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: