Mogielnica: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSI PĄCZEW
Numer ogłoszenia: 242664 - 2013; data zamieszczenia: 25.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta w Mogielnicy , Rynek 1, 05-640 Mogielnica, woj. mazowieckie, tel. 048 6635149, faks 048 6635060.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSI PĄCZEW.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSI PĄCZEW. Siec wodociągowa Ø 110 - 1706,5m. Siec wodociągowa Ø 90 - 876 m..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: ZAMAWIAJĄCY żąda wniesienia wadium w kwocie 9.000,00 zł.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

POTWIERDZENIE WPŁATY WADIUM

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający wyczerpując deklarację zawartą w art. 144 ust Pzp informuje o dopuszczeniu do istotnych zmiany treści umowy z wykonawcą w przypadku wystąpienia następujących przyczyn: a) zmiany terminu wykonania zamówienia (skrócenia/wydłużenia) lub terminów płatności będących następstwem zaistnienia siły wyższej oraz zmiany harmonogramu spływu środków z instytucji finansującej zamówienie, b) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy spowodowanych działaniem osób trzecich, c) aktualizacji rozwiązań projektowych, np. z uwagi na zmianę technologii robót, przesłanek wynikających z przepisów prawa budowlanego, zmiany obowiązujących przepisów, d) zmiany zakresu robót wynikających z wprowadzenia zmian e) zmian, które powodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego, f) zmian poprawiających użyteczność lub zwiększających wartość ukończonych robót dla Zamawiającego, g) rozszerzenia bądź zmniejszenia zakresu rzeczowego umowy spowodowanego np. utratą części dofinansowania, zmianą uwarunkowań prawnych, zmianą technologii, zmianami projektowymi z uwzględnieniem konsekwencji finansowych ww. zmian, h) konieczność przedłużenia terminu wykonania umowy z powodu: działania Siły wyższej tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności lub z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Za czynnik zakłócający nie uważa się wpływu czynników atmosferycznych w czasie realizacji robót, który powinien być brany pod uwagę przy składaniu ofert (wyjątek stanowią przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrofy), i) konieczności rozszerzenia zakresów robót przewidzianych dla podwykonawców z przyczyn zagrażających zachowaniu wymaganego (lub skróconego) terminu realizacji umowy lub wprowadzenie ich (podwykonawców i zakresów) do umowy o ile nie zostały zgłoszone przez Wykonawcę w złożonej ofercie, j) konieczności dokonania zmian osób funkcyjnych (obu stron) wymienionych w umowie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mogielnica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta w Mogielnicy 05-640 Mogielnica ul. Rynek 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta w Mogielnicy 05-640 Mogielnica ul. Rynek 1 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie