Zarządzenie nr 1 w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2024 rok

Zarządzenie nr 2 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Mogielnica do zaciągania zobowiązań.

Zarządzenie nr 3 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2024 rok.

Zarządzenie nr 4 w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Edycja 8) w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2024 rok.

Zarządzenie nr 5 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2024 rok.

Zarządzenie nr 6 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta Mogielnicy na 2024 rok.

Zarządzenie nr 7 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 144/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Mogilnica z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

Zarządzenie nr 8 w sprawie zasad ewidencji księgowej w Urzędzie Gminy i Miasta w Mogielnicy dla zadania realizowanego z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ( Edycja 8)

Zarządzenie nr 9 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica z dnia 2 stycznia 2024 roku w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program

Zarządzenie nr 10 w sprawie ogłoszenia informacji o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli niepublicznych oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Mogielnica w 2024 roku.

Zarządzenie nr 11 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej na 2024 rok.

Zarządzenie nr 12 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 8) w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2024 r.

Zarządzenie nr 13 w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków otrzymanych na realizację zadania polegającego na refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych w ramach Funduszu Przeciwdziałani

Zarządzenie nr 14 w sprawie zasad przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych

Zarządzenie nr 15 w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków otrzymanych na realizację zadania polegającego na wypłacie dodatku elektrycznego w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2023

Zarządzenie nr 16 w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków otrzymanych na realizację zadania polegającego na wypłacie dodatku węglowego w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2023 ro

Zarządzenie nr 17 w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków otrzymanych na realizację zadania polegającego na refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych w ramach Fu

Zarządzenie nr 18 w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytori

Zarządzenie nr 19 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2024r

Zarządzenie nr 20 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2024r.

Zarządzenie nr 21 w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy o którym mowa w art.14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na

Zarządzenie nr 22 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy

Zarządzenie nr 23 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2024r.

Zarządzenie nr 24 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2024 r.

Zarządzenie nr 25 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2024r.

Zarządzenie nr 26 w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy o którym mowa w art.14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na

Zarządzenie nr 27 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Michałowicach w Mogielnicy

Zarządzenie nr 28 w sprawie powołania koordynatora miejskiego ds. informatyki

Zarządzenie nr 29 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy.

Zarządzenie nr 30 w sprawie niewykonywania prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie nr 31 w sprawie niewykonywania prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie nr 32 w sprawie niewykonywania prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie nr 33 w sprawie niewykonywania prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie nr 34 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2024 rok.

Zarządzenie nr 35 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy.

Zarządzenie nr 36 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na konkurs na stanowisko w Urzędzie Gminy i Miasta – „Sekretarz”

Zarządzenie nr 37 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy.

Zarządzenie nr 38 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na dyrektora Zespołu Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Michałowicach.

Zarządzenie nr 39 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2024 rok.

Zarządzenie nr 40 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2024 rok.

Zarządzenie Nr 41 z dnia 29 marca 2024 W sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mogielnica oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Samorządowej w Mogielnicy oraz Samodz

Zarządzenie Nr 42 z dnia 29 marca 2024 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2024 rok.

Zarządzenie Nr 43 z dnia 29 marca 2024 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2024 rok.

Zarządzenie Nr 44 z dnia 4 kwietnia 2024 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2024 rok.

Zarządzenie Nr 45 z dnia 5 kwietnia 2024 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2024 rok.

Zarządzenie nr 46 z dnia 5 kwietnia 2024 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2024 rok.

Zarządzenie nr 47 z dnia 5 kwietnia 2024 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Michałowicach.

Zarządzenie nr 48 z dnia 5 kwietnia 2024 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków otrzymanych na realizację zadania polegającego na refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych w ramach Fundu

Zarządzenie nr 49 z dnia 16 kwietnia 2024 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2024 rok.

Zarządzenie nr 50 z dnia 16 kwietnia 2024 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2024 rok.

Zarządzenie nr 51 z dnia 22 kwietnia 2024 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na konkurs na stanowisko w Urzędzie Gminy i Miasta „Referent ds. działalności gospodarczej”

Zarządzenie nr 52 z dnia 23 kwietnia 2024 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2024 rok.

Zarządzenie nr 53 z dnia 24 kwietnia 2024 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2024 rok.

Zarządzenie nr 54 z dnia 24 kwietnia 2024 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2024 rok.

Zarządzenie nr 55 z dnia 24 kwietnia 2024 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w Związku z konfliktem zbrojnym na terytorium

Zarządzenie nr 56 z dnia 24 kwietnia 2024 Orzechowska Kinga w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu finansowego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie d

Zarządzenie nr 57 z dnia 24 kwietnia 2024 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków otrzymanych na realizację zadania polegającego na refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych w ramach Fundu

Zarządzenie nr 58 z dnia 25 kwietnia 2024 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie nr 59 z dnia 30 kwietnia 2024 w sprawie powołania zespołu do opracowania projektu raportu o stanie gminy Mogielnica za 2023 rok.

Zarządzenie nr 60 z dnia 30 kwietnia 2024 w sprawie procedury przekazania składników majątkowych, dokumentacji księgowej, akt osobowych i spraw kadrowych oraz dokumentacji organizacji pracy jednostki w przypadku zmiany dyrektora szkoły lub placówki

Zarządzenie nr 61 z dnia 30 kwietnia 2024 W sprawie aktualizacji informacji o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli niepublicznych oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Mogielnica w 2024 roku.

Zarządzenie nr 62 z dnia 7 maja 2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury-Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Samorządowej w Mogielnicy.

Zarządzenie nr 63 z dnia 10 maja 2024 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2024 rok.

Zarządzenie nr64 z dnia 10 maja 2024 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2024 rok.

Zarządzenie nr 65 z dnia 10 maja 2024 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art.14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium trgo p

Zarządznie nr 66 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na konkurs na stanowisko w Urzędzie Gminy i Miasta " Inspektor ds. remontów i inwestycji"

Zarządzenie nr 67 z dnia 17 maja 2024 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Mogielnica za 2023 rok.

Zarządzenie nr 68 W sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Mogielnica

Zarządzenie nr 69 sprawie wyborów przewodniczących i zarządu Komitetów Osiedlowych na terenie miasta Mogielnica

Zarządzenie nr 70 w sprawie w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2024 rok.

Zarządzenie nr 71 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art.14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2024 rok

Zarządzenie nr 72 w sprawie zmiany zarządzenia 68/2024 w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Mogielnica.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2024-02-09 12:46:20.
Data wprowadzenia: 2024-02-09 12:46:20
Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński