Uchwała LXXXXVII/458/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2024-2027

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2024-02-05 11:06:39 | Data modyfikacji: 2024-02-06 12:26:37.
 Uchwała LXXXXVII/459/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2024-02-05 11:07:15 | Data modyfikacji: 2024-02-06 12:28:58.
 Uchwała LXXXXVII/460/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 1781/3 obręb Mogielnica, nr ewid. 47/2, 49/2, 420, 421, 422, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364 obręb Izabelin w gminie Mogielnica

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2024-02-05 11:07:58 | Data modyfikacji: 2024-02-06 13:55:57.
 Uchwała LXXXXVII/461/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miasta i gminy Mogielnica

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2024-02-05 11:08:30 | Data modyfikacji: 2024-02-06 13:57:19.
 Uchwała LXXXXVII/462/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2024r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Mogielnica.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2024-02-05 11:09:06 | Data modyfikacji: 2024-03-13 08:43:09.
 Uchwała LXXXXVII/463/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2024-02-05 11:10:08 | Data modyfikacji: 2024-02-06 14:04:40.
 Uchwała LXXXXVII/464/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy oraz zobowiązania się do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2024-02-05 11:10:49 | Data modyfikacji: 2024-02-06 14:06:00.
 Uchwała LXXXXVII/465/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości nr 391/1 położonej w obrębie Świdno gm. Mogielnica

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2024-02-05 11:11:31 | Data modyfikacji: 2024-02-06 14:09:05.
  Uchwała LXXXXVIII/466/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2024-2027

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2024-03-02 12:07:02.
 Uchwała LXXXXVIII/467/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2024-03-02 12:08:41.
 Uchwała LXXXXVIII/468/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miasta i gminy Mogielnica

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2024-03-02 12:13:35.
 Uchwała LXXXXVIII/469/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie niewyodrębnienia w budżecie gminy na rok budżetowy 2025 środków stanowiących fundusz sołecki.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2024-03-02 12:14:55.
 Uchwała LXXXXVIII/470/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa w Lokalnej Grupie Działania „Wszyscy Razem’’

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2024-03-02 12:19:08.
  Uchwała LXXXXVIII/471/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie składki członkowskiej na rzecz stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "WSZYSCY RAZEM"

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2024-03-02 12:21:06 | Data modyfikacji: 2024-03-02 12:22:47.
 Uchwała LXXXXIX/472/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2024-2027

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2024-03-20 10:03:13.
 Uchwała LXXXXIX/473/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2024-03-20 10:12:06.
 Uchwała LXXXXIX/474/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Grójeckiego.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2024-03-20 10:12:34.
 Uchwała LXXXXIX/475/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Grójeckiego.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2024-03-20 10:13:56.
 Uchwała LXXXXIX/476/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Grójeckiego.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2024-03-20 10:14:26.
 Uchwała LXXXXIX/477/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy i Miasta Mogielnica nadwyżki środków obrotowych

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2024-03-20 10:15:15.
 Uchwała LXXXXIX/478/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Mogielnicy do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 oraz zasad realizacji przedmiotowego programu w Gminie Mogielnica.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2024-03-20 10:15:46.
 Uchwała LXXXXIX/479/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie składki członkowskiej na rzecz stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "WSZYSCY RAZEM"

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2024-03-20 10:16:09.
 Uchwała LXXXXIX/480/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie i Mieście Mogielnica na lata 2024-2030

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2024-03-20 10:17:21.
 Uchwała LXXXXIX/481/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Mogielnica do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 oraz zasad realizacji przedmiotowego programu w Gminie Mogielnica.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2024-03-20 10:17:54.
 Uchwała LXXXXIX/482/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2024-03-20 10:18:28.
 Uchwała XC/483/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2024-2027

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2024-04-25 14:46:46.
 Uchwała XC/484/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2024 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2024-04-25 15:03:30.
 Uchwała XCI/485/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” na terenie Gminy i Miasta Mogielnica na 2024 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2024-04-25 15:12:42.
 Uchwała XCII/486/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2024-04-25 15:15:11.
 Uchwała XCIII/487/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2024-04-25 15:27:45.
 Uchwała XCIII/488/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXXIX/474/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 11 marca 2024 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Grójeckiego

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2024-04-26 09:42:31 | Data modyfikacji: 2024-04-26 09:44:30.
 Uchwała XCIII/489/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXXIX/476/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 11 marca 2024 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Grójeckiego

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2024-04-26 09:47:48.
  Uchwała XCIII/490/2024 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2024-04-26 09:51:42.

Zobacz:
 załączniki do uchwał . 
Data wprowadzenia: 2024-04-26 09:51:42
Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński