Zarządzenie nr 1 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Zarządzenie nr 2 w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2023 rok

Zarządzenie nr 3 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Mogielnica do zaciągania zobowiązań.

Zarządzenie nr 4 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2023 rok

Zarządzenie nr 5 w sprawie określenia stawki dla 1 km przebiegu pojazdu niebędącego własnością pracodawcy wykorzystywanego do celów służbowych przez pracownika.

Zarządzenie nr 6 w sprawie zatwierdzenia kontroli zarządczej na 2023 r.

Zarządzenie nr 7 w sprawie ogłoszenia informacji o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Mogielnica w 2023 r.

Zarządzenie nr 8 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2023 rok.

Zarządzenie nr 9 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2023 rok.

Zarządzenie nr 10 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Mogielnicy.

Zarządzenie nr 11 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2023 rok.

Zarządzenie nr 12 w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków otrzymanych na realizację zadania polegającego na wypłacie dodatku węglowego w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2023 rok.

Zarządzenie nr 13 w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Edycja 2) w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-

Zarządzenie nr 14 w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Edycja 2) w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-

Zarządzenie nr 15 w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków otrzymanych na realizację zadania polegającego na wypłacie dodatku węglowego w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2022 rok

Zarządzenie nr 16 w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków otrzymanych na realizację zadania polegającego na wypłacie dodatku dla gospodarstw domowych oraz dodatku dla podmiotów wrażliwych z

Zarządzenie nr 17 w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków otrzymanych na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniorów" w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2022 rok.

Zarządzenie nr 18 w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy , o którym mowa w art.14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytori

Zarządzenie nr 19 w sprawie terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Górki-Izabelin gmina Mogielnica w sprawie zmiany granic miasta Mogielnica.

Zarządzenie nr 20 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2023 rok.

Zarządzenie nr 21 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2023 rok

Zarządzenie nr 22 w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art.14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 202

Zarządzenie nr 23 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektor ds. gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Gminy i Miasta Mogielnica.

Zarządzenie nr 24 w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zarządzenie nr 25 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2023 rok.

Zarządzenie nr 26 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2023 rok

Zarządzenie nr 27 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy o którym mowa w art. 14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 rok

Zarządzenie nr 28 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2023 rok

Zarządzenie nr 29 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków otrzymanych na realizacje zadania polegającego na wypłacie dodatku węglowego w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2023 r.

Zarządzenie nr 30 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy o którym mowa w art. 14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 rok

Zarządzenie nr 31 w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mogielnica oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Samorządowej w Mogielnicy oraz Samodzielnego Publicznego Z

Zarządzenie nr 32 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2023 rok

Zarządzenie nr 33 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy o którym mowa w art. 14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 rok

Zarządzenie nr 34 w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków otrzymanych na realizację zadania polegającego na wypłacie dodatku elektrycznego w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2023 rok.

Zarządzenie nr 35 w sprawie zasad ewidencji księgowej w Urzędzie Gminy i Miasta w Mogielnicy dla zadania polegającego na wypłacie dodatku elektrycznego ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Zarządzenie nr 36 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 144/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie nr 37 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie nr 38 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2023 rok

Zarządzenie nr 39 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy o którym mowa w art. 14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 rok

Zarządzenie nr 40 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2023 rok.

Zarządzenie nr 41 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2023 rok

Zarządzenie nr 42 w sprawie powołania zespołu do opracowania projektu raportu o stanie Gminy Mogielnica za 2022 r.

Zarządzenie nr 43 w sprawie zmiany Zarządzenie nr 39/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie zasad wyodrębnionej ewidencji księgowej dla środków Funduszu Pomocy w Urzędzie Gminy i Miasta w Mogielnicy.

Zarządzenie nr 44 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Mogielnica za 2022 rok.

Zarządzenie nr 45 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Michałowicach

Zarządzenie nr 46 w sprawie przekazania „Placu zabaw w Brzostowcu” oraz „Siłowni zewnętrzenej w Brzostowcu”

Zarządzenie nr 47 w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 144/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie nr 50 w sprawie aktualizacji informacji o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Mogielnica w 2023 roku.

Zarządzenie nr 51 w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej dla środków przeznaczonych na dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach wsparcia finansowego otrzymanego na realizację zadania „Poznaj Polskę” dla jednostki Zespół Szkól Ogólno

Zarządzenie nr 53 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2023 rok

Zarządzenie nr 54 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy o którym mowa w art. 14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 rok

Zarządzenie nr 58 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Michałowicach

Zarządzenie nr 59 w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 56/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie „Instrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy i Miasta Mogielnica”

Zarządzenie nr 60 w sprawie zmiany składu komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Michałowicach

Zarządzenie nr 61 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Michałowicach.

Zarządzenie nr 62 w sprawie uchylenia zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta w Mogielnicy nr 46/2023 z dnia 18 05 2023 w sprawie przekazania „Placu zabaw w Brzostowcu” oraz „Siłownia zewnętrzna w Brzostowcu”

Zarządzenie nr 63 w sprawie przekazania „Placu zabaw w Stamirowicach”

Zarządzenie nr 64 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2023 r

Zarządzenie nr 65 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2023 rok

Zarządzenie nr 66 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy , o którym mowa w art.14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zawiązku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023

Zarządzenie nr 67 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2023 rok

Zarządzenie nr 68 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2023 r

Zarządzenie nr 69 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2023 rok

Zarządzenie nr 70 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy , o którym mowa w art.14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zawiązku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 r

Zarządzenie nr 71 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Michałowicach

Zarządzenie nr 72 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Samorządowej w Mogielnicy za 2022 rok

Zarządzenie nr 73 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2023 r

Zarządzenie nr 74 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2023 rok

Zarządzenie nr 75 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Mogielnicy i udzielenia upoważnień.

Zarządzenie nr 76 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Michałowicach.

Zarządzenie nr 77 w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica.

Zarządzenie nr 78 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy.

Zarządzenie nr 79 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica

Zarządzenie nr 80 w sprawie uchylenia zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta w Mogielnicy nr 63/2023 z dnia 12.06.2023 r w sprawie przekazania „Placu zabaw w Stamirowicach”.

Zarządzenie nr 81 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2023 r

Zarządzenie nr 82 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2023 rok

Zarządzenie nr 83 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy , o którym mowa w art.14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zawiązku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 r

Zarządzenie nr 84 w sprawie przekazania „Siłowni zewnętrznej wraz z ogrodzeniem w Brzostowcu”

Zarządzenie nr 85 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 86 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 87 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2023 rok

Zarządzenie nr 88 w sprawie zmiany Nr 39/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie zasad wyodrębnionej ewidencji księgowej dla środków Funduszu Pomocy w Urzędzie Gminy i Miasta w Mogielnicy

Zarządzenie nr 89 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2023 r.

Zarządzenie nr 90 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2023 rok

Zarządzenie nr 91 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy , o którym mowa w art.14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zawiązku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 r

Zarządzenie nr 92 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie nr 95 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2023 rok

Zarządzenie nr 96 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy , o którym mowa w art.14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zawiązku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 r

Zarządzenie nr 97 w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków otrzymanych na realizację zadania polegającego na refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych w ramach Funduszu Przeciwdziałani

Zarządzenie nr 98 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia doskonalącego ćwiczenia obronnego we współdziałaniu ze Starostwem Powiatowym w Grójcu, powiatowymi jednostkami organizacyjnymi, służbami, inspekcjami i gminami z terenu powiatu grójecki

Zarządzenie nr 99 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2023 rok

Zarządzenie nr 100 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2023 r.

Zarządzenie nr 101 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2023 rok

Zarządzenie nr 102 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy , o którym mowa w art.14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zawiązku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023

Zarządzenie nr 103 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2023 rok

Zarządzenie nr 104 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2023 rok.

Zarządzenie nr 105 w zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy , o którym mowa w art.14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zawiązku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 rok

Zarządzenie nr 106 w sprawie przeprowadzenia ćwiczeń udoskonalających działania jednostek osp z terenu Gminy Mogielnica

Zarządzenie nr 107 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze – Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogielnicy

Zarządzenie nr 108 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2023 rok.

Zarządzenie nr 109 w sprawie przekazania ciągnika rolniczego

Zarządzenie nr 110 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2023 rok.

Zarządzenie nr 111 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków otrzymanych na realizację zadania polegającego na refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Co

Zarządzenie nr 112 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2023 rok.

Zarządzenie nr 113 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2023 rok

Zarządzenie nr 114 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2023 rok.

Zarządzenie nr 115 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy , o którym mowa w art.14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zawiązku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023

Zarządzenie nr 116 w sprawie powołania Gminnej Komisji Socjalnej do rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół i słuchaczy kolegiów

Zarządzenie nr 117 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2023 rok.

Zarządzenie nr 118 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2023 rok

Zarządzenie nr 119 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2023 rok.

Zarządzenie nr 120 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy , o którym mowa w art.14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zawiązku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023

Zarządzenie nr 121 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2023 rok

Zarządzenie nr 122 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2023 rok.

Zarządzenie nr 123 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Mogielnicy

Zarządzenie nr 124 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2023 rok.

Zarządzenie nr 125 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Mogielnicy

Zarządzenie nr 126 w sprawie aktualizacji informacji o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Mogielnica w 2023 roku

Zarządzenie nr 127 w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w gminie Mogielnica

Zarządzenie nr 128 w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Mogielnicy projektu uchwały w sprawie Wieloltniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2024-2027

Zarządzenie nr 129 w sprawie przedłożenia Rdzie Miejskiejw Mogielnicy projektu uchway budżetowej na 2024 rok wraz z uzasadnieniem.

Zarządzenie nr 130 w sprawie przekazania belownicy do kartonów

Zarządzenie nr 131 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Mogielnicy

Zarządzenie nr 132 w sprawie wprowadzenia procedury realizacji obowiązków w zakresie schematów podatkowych oraz przekazywania informacji o schematach podatkowych w Gminie Mogielnica

Zarządzenie nr 133 w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za pełnienie funkcji Zespołu MDR w Gminie Mogielnica

Zarządzenie nr 134 w sprawie przeprowadzenia uzupełniających wyborów sołeckich we wsi Brzostowiec.

Zarządzenie nr 135 w sprawie stawek czynszu za dzierżawę gruntów gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Mogielnica

Zarządzenie nr 136 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2023 rok.

Zarządzenie nr 137 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków otrzymanych na realizację zadania polegającego na refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Co

Zarządzenie nr 138 w sprawie aktualizacji Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie nr 139 w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach i przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej dla województwa mazowieckiego na terenie gminy Mogielnica

Zarządzenie nr 140 w sprawie przeprowadzania kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mogielnica

Zarządzenie nr 141 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Mogielnicy.

Zarządzenie nr 142 w sprawie przeprowadzenia uzupełniających wyborów sołeckich we wsi Brzostowiec

Zarządzenie nr 143 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2023 rok

Zarządzenie nr 144 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2023 rok.

Zarządzenie nr 145 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy , o którym mowa w art.14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zawiązku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023

Zarządzenie nr 146 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków otrzymanych na realizację zadania polegającego na refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Co

Zarządzenie nr 147 w spawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica

Zarządzenie nr 148 w sprawie przekazania używanego samochodu specjalnego – wielofunkcyjnego Unimog

Zarządzenie nr 149 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy i Miasta Mogielnicy.

Zarządzenie nr 150 w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2023 rok.

Zarządzenie nr 151 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy , o którym mowa w art.14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zawiązku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023

Zarządzenie nr 152 w sprawie przekazania kanału deszczowego.

Zarządzenie nr 153 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2023 rok.

Zarządzenie nr 154 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2023 rok.

Zarządzenie nr 155 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy , o którym mowa w art.14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zawiązku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023

Zarządzenie nr 156 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków otrzymanych na realizację zadania polegającego na refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Co

Zarządzenie nr 157 w sprawie przekazania kamery inspekcyjnej.

Zarządzenie nr 158 w sprawie przekazania pługa do odśnieżania dróg gminnych.

Zarządzenie nr 159 w sprawie przekazania przyczepy rolniczej.

Zarządzenie nr 160 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2023 rok.

Zarządzenie nr 161 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy , o którym mowa w art.14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zawiązku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023

Zarządzenie nr 162 w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 144/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

Zarządzenie nr 164 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-02-09 15:02:30.
Data wprowadzenia: 2023-02-09 15:02:30
Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński