Uchwała Nr LXX/368/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2023-2027

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-01-25 13:55:48.
 Uchwała nr LXXI/369/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-03-15 11:39:31 | Data modyfikacji: 2023-04-11 14:25:38.
 Uchwała Nr LXXII/370/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-03-15 12:10:41.
 Uchwała Nr LXXII/371/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego -Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy i Miasta Mogielnica nadwyżki środków obrotowych.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-03-15 12:13:07.
 Uchwała Nr LXXII/372/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na cele przewozu dzieci niepełnosprawnych.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-03-15 12:14:31.
 Uchwała Nr LXXII/373/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie niewyodrębniania w budżecie gminy na rok 2024 środków stanowiących fundusz sołecki.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-03-15 12:15:09.
 Uchwała Nr LXXII/374/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/42/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 18 maja 2015 w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem”.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-03-15 12:15:58.
 Uchwała Nr LXXII/375/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w miejscowościach: Mogielnica, Cegielnia w Gminie Mogielnica.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-03-15 12:16:58.
 Uchwała Nr LXXII/376/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogielnica.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-03-15 12:17:54.
 Uchwała Nr LXXII/377/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały NR XVI/78/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-03-15 12:20:02.
 Uchwała Nr LXXII/378/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały NR XVI/77/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-03-15 12:37:43.
 Uchwała Nr LXXII/379/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie zmiany gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-03-15 12:38:22.
 Uchwała Nr LXXII/380/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt" na terenie Gminy i Miasta Mogielnica na 2023 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-03-15 12:42:16.
 Uchwała Nr LXXII/381/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Mogielnica od Powiatu Grójeckiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie oświaty, polegającego na założeniu i prowadzeniu Branżowej Szkoły I Stopnia w Mogielnicy

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-03-15 12:46:21.
 Uchwała nr LXXIII/382/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-04-11 14:27:44 | Data modyfikacji: 2023-04-12 11:01:44.
 Uchwała nr LXXIV/383/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2023-2027

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-05-29 15:16:01.
 Uchwała nr LXXIV/384/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-05-29 15:17:39.
 Uchwała nr LXXV/385/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2023-2027

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-05-31 10:32:48.
 Uchwała nr LXXV/386/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-05-31 10:33:13.
 Uchwała nr LXXV/387/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie udzielenia pożyczki Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Bibliotece Samorządowej w Mogielnicy

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-05-31 10:33:44.
 Uchwała nr LXXV/388/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Grójeckiego

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-05-31 10:34:26.
 Uchwała nr LXXV/389/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie składki członkowskiej na rzecz stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "WSZYSCY RAZEM"

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-05-31 10:35:02.
 Uchwała nr LXXV/390/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-05-31 10:36:39.
 Uchwała nr LXXV/391/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mogielnicy

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-05-31 10:37:44.
 Uchwała nr LXXV/392/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-05-31 10:38:26.
 Uchwała nr LXXV/393/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/330/2022 z dnia 28 lipca 2022 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Mogielnica.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-05-31 10:39:02.
 Uchwała nr LXXV/394/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr LXXII/381/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 marca 2023 w sprawie przyjęcia przez Gminę Mogielnica od Powiatu Grójeckiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie oświaty, polegającego na założeniu i prowadzeniu Branżowej Szkoły I Stopnia w Mogielnicy

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-05-31 10:40:31.
 Uchwała nr LXXV/395/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Mogielnicy do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 oraz zasad realizacji przedmiotowego programu w Gminie Mogielnica.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-05-31 10:41:16.
 Uchwała nr LXXVI/396/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2023-2027

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-06-23 09:56:33.
 Uchwała nr LXXVI/397/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-06-23 10:00:05.
 Uchwała nr LXXVI/397/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-06-23 10:04:29.
 Uchwała nr LXXVI/397/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-06-23 10:07:30.
 Uchwała nr LXXVI/397/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-06-23 10:34:10.
 Uchwała nr LXXVI/397/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-06-23 11:02:21.
 Uchwała nr LXXVI/398/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Grójeckiego

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-06-23 12:07:43.
 Uchwała nr LXXVI/399/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-06-23 12:08:18.
 Uchwała nr LXXVI/400/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Mogielnica wotum zaufania.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-06-23 12:10:24.
 Uchwała nr LXXVI/401/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mogielnica za 2022 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-06-23 12:11:21.
 Uchwała nr LXXVI/402/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Mogielnica z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-06-23 12:11:59.
 Uchwała nr LXXVI/403/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy i Miasta w Mogielnicy

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-06-23 12:12:38.
 Uchwała Nr LXXVII/404/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 lipca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2023-2027.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-08-01 15:02:25.
 Uchwała Nr LXXVII/405/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 lipca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-08-01 15:02:55.
 Uchwała Nr LXXVII/406/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 lipca 2023 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXVI/398/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Grójeckiego.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-08-01 15:03:34 | Data modyfikacji: 2023-08-01 15:04:51.
 Uchwała Nr LXXVII/407/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 lipca 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Grójeckiego

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-08-01 15:04:12.
 Uchwała LXXVIII/408/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2023-2027

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-09-05 13:01:17.
 Uchwała LXXVIII/409/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-09-05 13:03:18.
 Uchwała LXXVIII/410/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie Gminy i Miasta Mogielnica.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-09-05 13:03:50.
 Uchwała LXXIX/411/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 1 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-09-05 13:04:20.
 Uchwała LXXIX/412/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 1 września 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Grójeckiego.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-09-05 13:04:51.
 Uchwała LXXX/413/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-10-05 12:53:19.
 Uchwała LXXX/414/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIX/412/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicyz dnia 1 września 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Grójeckiego

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-10-05 12:57:11.
 Uchwała LXXXI/415/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 4 października 2023 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2023-2027

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-10-09 13:18:12.
 Uchwała LXXXI/416/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 4 października 2023 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-10-09 13:18:44.
 Uchwała LXXXI/417/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 4 października 2023 w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIX/365/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Grójeckiego

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-10-09 13:22:14.
 Uchwała LXXXI/418/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 4 października 2023 w sprawie zmiany określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mogielnica

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-10-09 13:22:54.
 Uchwała LXXXII/419/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 13 października 2023 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2023-2027

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-10-23 12:18:45.
 Uchwała LXXXII/420/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 13 października 2023 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-10-23 12:19:17.
 Uchwała LXXXII/421/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 13 października 2023 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej Św. Floriana Męczennika w Mogielnicy.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-10-23 12:19:52.
 Uchwała LXXXII/422/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 13 października 2023 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych w Michałowicach

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-10-23 12:21:42.
 Uchwała LXXXII/423/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 13 października 2023 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej Św. Floriana Męczennika w Mogielnicy.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-10-23 12:22:15.
 Uchwała LXXXII/424/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 13 października 2023 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-10-23 12:23:28.
 Uchwała LXXXXIII/425/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 31 października 2023 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2023-2027

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-11-08 14:50:25.
 Uchwała LXXXXIII/426/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 31 października 2023 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-11-08 14:51:07.
 Uchwała LXXXXIII/427/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 31 października 2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Grójeckiego

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-11-08 14:51:36.
 Uchwała LXXXXIII/428/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 31 października 2023 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydata na ławnika.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-11-08 14:52:08.
 Uchwała LXXXXIII/429/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 31 października 2023 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania dotyczącego wyboru ławników do sądów powszechnych.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-11-08 15:02:41.
 Uchwała LXXXXIV/430/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 listopada 2023 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2023-2027

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-11-28 14:17:22.
 Uchwała LXXXXIV/431/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 listopada 2023 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-11-28 14:25:00.
 Uchwała LXXXXIV/432/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 listopada 2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Grójeckiego

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-11-28 14:25:36.
 Uchwała LXXXXIV/433/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 listopada 2023 w sprawie Program współpracy Gminy i Miasta Mogielnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-11-28 14:26:16.
 Uchwała LXXXXIV/434/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 listopada 2023 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2024

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-11-28 14:26:51.
 Uchwała LXXXXIV/435/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 listopada 2023 w sprawie przyjęcia od Powiatu Grójeckiego odpłatnego wykonywania zadania publicznego w postaci zarządcy ulic powiatowych na terenie miasta Mogielnica w roku 2024 .

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-11-28 14:27:31.
 Uchwała LXXXXIV/436/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 listopada 2023 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-11-28 14:28:01.
 Uchwała LXXXXIV/437/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 listopada 2023 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogielnicy do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-11-28 14:28:39.
 Uchwała LXXXXIV/438/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 listopada 2023 w sprawie określania zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024–2028.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-11-28 14:29:14.
 Uchwała LXXXXIV/439/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 listopada 2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024–2028.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-11-28 14:29:45.
 Uchwała LXXXXIV/440/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 listopada 2023 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-11-28 14:30:20.
 Uchwała LXXXXV/441/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 7 grudnia 2023 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2023-2027

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-12-15 11:02:22.
 Uchwała LXXXXV/442/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 7 grudnia 2023 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-12-15 11:03:20.
 Uchwała LXXXXV/443/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 7 grudnia 2023 w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIX/365/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Grójeckiego

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-12-15 11:07:59.
 Uchwała LXXXXV/444/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 7 grudnia 2023 w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXVII/407/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 lipca 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Grójeckiego

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-12-15 11:08:35.
 Uchwała LXXXXV/445/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 7 grudnia 2023 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-12-15 11:51:08.
 Uchwała LXXXXV/446/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 7 grudnia 2023 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-12-15 11:51:50.
 Uchwała LXXXXV/447/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 7 grudnia 2023 w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2024 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-12-15 11:53:01.
 Uchwała LXXXXV/448/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 7 grudnia 2023 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych na rzecz ich wieczystych użytkowników oraz zobowiązania Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica do indywidualnego określania warunków sprzedaży tych nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-12-15 11:53:53.
 Uchwała LXXXXV/449/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 7 grudnia 2023 w sprawie warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-12-15 11:54:33.
 Uchwała LXXXXVI/450/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2023-2027

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2024-01-09 10:28:46.
 Uchwała LXXXXVI/451/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2024-01-09 10:29:40.
 Uchwała LXXXXVI/452/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIX/412/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 1 września 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Grójeckiego

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2024-01-09 10:30:09.
 Uchwała LXXXXVI/453/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXVII/407/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 lipca 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Grójeckiego

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2024-01-09 10:31:29.
 Uchwała LXXXXVI/454/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXVI/398/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Grójeckiego

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2024-01-09 10:54:01.
 Uchwała LXXXXVI/455/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2024-2027

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2024-01-09 10:58:36.
 Uchwała LXXXXVI/456/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu na 2024 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2024-01-09 10:58:58.
 Uchwała LXXXXVI/457/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/252/2021 na wyrażenia zgody użyczenia lokalu w budynku Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2024-01-09 10:59:43.

Zobacz:
 Załączniki do uchwał . 
Data wprowadzenia: 2024-01-09 10:59:43
Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński