Zarządzenie nr 1 w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2022 rok.

Zarządzenie nr 2 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2022 rok.

Zarządzenie nr 3 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Mogielnica do zaciągania zobowiązań.

Zarządzenie nr 4 w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa w eksploatacji autobusu marki Mercedes-Benz używanego w gminie Mogielnica.

Zarządzenie nr 5 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu dodatku osłonowego oraz przekazywania wnioskodawcom informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.

Zarządzenie nr 6/2022 w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2022 rok.

Zarządzenie nr 7/2022 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2022 rok

Zarządzenie nr 8/2022 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2022 rok.

Zarządzenie nr 9/2022 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 10/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków otrzymanych na realizację programu „Laboratoria Przyszłości” w

Zarządzenie Nr 11/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków otrzymanych na realizację programu „Wspieraj Seniora” w ramach F

Zarządzenie Nr 12/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków otrzymanych na realizację zadania pn. Transport osób mających trud

Zarządzenie Nr 13/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwd

Zarządzenie nr 14/2022 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Borowem.

Zarządzenie nr 15/2022 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej na 2022 r.

Zarządzenie nr 16/2022 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2022 rok.

Zarządzenie nr 17/2022 w sprawie ustalenia polityki (zasad) rachunkowości dla projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V „Rozwój cyfrowy JST oraz wz

Zarządzenie nr 18/2022 w sprawie ustalenia polityki (zasad) rachunkowości dla projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Grant PPGR” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 20

Zarządzenie nr 19/2022 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2022 rok

Zarządzenie nr 20/2022 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2022 rok.

Zarządzenie nr 21/2022 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Borowem.

Zarządzenie nr 22/2022 w sprawie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy i Miasta Mogielnica.

Zarządzenie nr 23/2022 w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mogielnica oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Samorządowej w Mogielnicy oraz Samodzielnego Publiczn

Zarządzenie nr 24/2022 w sprawie powołania zespołu do opracowania projektu raportu o stanie Gminy Mogielnica za 2020 r.

Zarządzenie nr 25/2022 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2022 rok

Zarządzenie nr 26/2022 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2022 rok.

Zarządzenie nr 27/2022 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2022 rok.

Zarządzenie nr 28/2022 w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art.14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z Konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na

Zarządzenie nr 29/2022 w sprawie: ustalenia polityki (zasad) rachunkowości dla projektu p.n. „Rozbudowa pomostu rekreacyjnego nad zalewem w Mogielnicy” w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego

Zarządzenie nr 30/2022 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2022 rok

Zarządzenie nr 31/2022 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2022 rok.

Zarządzenie nr 32/2022 w sprawie zmian planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art.14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa na 2022 rok.

Zarządzenie nr 33/2022 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2022 rok

Zarządzenie nr 34/2022 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2022 rok.

Zarządzenie nr 35 w sprawie wyborów uzupełniających sołtysów irad sołeckich na terenie gminy Mogielnica

Zarządzenie nr 36 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2022 rok.

Zarządzenie nr 37 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy o którym mowa w art. 14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2022 rok

Zarządzenie nr 38 w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków otrzymanych na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covis-19 na 2022 rok.

Zarządzenie nr 39 w sprawie zasad wyodrębnionej ewidencji księgowej dla środków Funduszu Pomocy w Urzędzie Gminy i Miasta Mogielnicy

Zarządzenie nr 40 w sprawie aktualizacji informacji o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Mogielnica w 2022 roku.

Zarządzenie nr 41 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Mogielnica za 2021 rok.

Zarządzenie nr 42 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2022 rok.

Zarządzenie nr 43 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2022 rok.

Zarządzenie nr 44 w sprawie zmian planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy , o którym mowa art.14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2022 ro

Zarządzenie nr 45 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2022 rok.

Zarządzenie nr 46 w sprawie zmian planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy , o którym mowa art.14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2022 r.

Zarządzenie nr 47 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko –Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Samorządowej w Mogielnicy za 2021 rok.

Zarządzenie nr 48 w sprawie ustalenia wynagrodzenia ekspertów – członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego do nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 49 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 50 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 51 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2022 rok.

Zarządzenie nr 52 w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Edycja 2) w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2022 rok.

Zarządzenie 53 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2022 rok

Zarządzenie 54 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2022 rok

Zarządzenie 55 w sprawie zmian planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy , o którym mowa art.14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2022 rok

Zarządzenie nr 56 w sprawie przekazania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Dziarnowskiej w Mogielnicy

Zarządzenie nr 57 w sprawie zasad wyodrębnionej ewidencji księgowej dla środków przeznaczonych na dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach wsparcia finansowego otrzymanego na realizację zadania „Poznaj Polskę” dla jednostek oświatowych w Gm

Zarządzenie nr 58 w sprawie zasad wyodrębnionej ewidencji księgowej dla środków przeznaczonych na realizację zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. I Marszałka Polski J. Pił

Zarządzenie nr 59 w sprawie zasad wyodrębnionej ewidencji księgowej dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla jednostek oświatowych w Gminie Mogielnica.

Zarządzenie nr 60 w sprawie przekazania boiska wielofunkcyjnego przy ZSO w Mogielnicy ul. Nowomiejska.

Zarządzenie nr 61 w sprawie zmian w regulaminie pracy w Urzędzie Gminy i Miasta w Mogielnicy.

Zarządzenie nr 63 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2022 rok.

Zarządzenie nr 64 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art.14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2022 rok.

Zarządzenie nr 65 w sprawie pisanego przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż walca drogowego oraz powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 66 w sprawie zmiany zarządzenia nr 49/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica z dnia 6 lipca 2022 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciel

Zarządzenie nr 67 w sprawie zmiany planu kontroli zarządczej na 2022 r.

Zarządzenie nr 68 w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Edycja 1) w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2022 rok

Zarządzenie nr 69 w sprawie zasad ewidencji księgowej w Urzędzie Gminy i Miasta w Mogielnicy dla zadania realizowanego z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 1)

Zarządzenie nr 70 w sprawie powołania komisji do dokonania likwidacji środków trwałych znajdujących się na stanie Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica.

Zarządzenie nr 71 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2022 rok.

Zarządzenie nr 72 w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji strategicznych (Edycja 1) w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2022 rok.

Zarządzenie nr 73 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2022 rok

Zarządzenie nr 74 w sprawie przeprowadzenia ćwiczeń doskonalących działania jednostek OSP z terenu Gminy Mogielnica

Zarządzenie nr 75 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie wypłat dodatku węglowego.

Zarządzenie nr 76 w sprawie powołania zespołu do identyfikacji sytuacji awaryjnych środowiskowych

Zarządzenie nr 77 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica na 2022 rok.

Zarządzenie nr 78 w sprawie zmian planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z funduszu pomocy, o którym mowa w artykule 14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Zarządzenie nr 79 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Publicznej Szkoły Podstawowej, Publicznego Przedszkola w Michałowicach

Zarządzenie nr 81 w sprawie zasad wyodrębnienia ewidencji księgowej dla środków przeznaczonych na realizację zadania „Aktywna tablica” w roku 2022 dla Publicznej Szkoły Podstawowej imienia Marszałka Piłsudskiego w Mogielnicy

Zarządzenie nr 82 w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta za pierwsze półrocze 2022 oraz informacje o przebiegu wykonania planów finansowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Samorz

Zarządzenie nr 83 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Michałowicach

Zarządzenie nr 84 w sprawie zmian dochodów i wydatków budżetu na rok 2022

Zarządzenie nr 85 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy na rok 2022

Zarządzenie nr 86 w sprawie zmian planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z funduszu pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Zarządzenie nr 87 w sprawie zasad ewidencji księgowej w Urzędzie Gminy dla zadania realizowanego z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, edycja druga

Zarządzenie 89 w sprawie zasad wyodrębnionej ewidencji księgowej dla środków przeznaczonych na realizację projektu z pojedynczym beneficjentem programu Erasmus Plus, numer umowy określony w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy

Zarządzenie nr 90 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy na rok 2022

Zarządzenie nr 91 w sprawie zmian planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z funduszu pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy o pomocy obywatelom w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Zarządzenie nr 92 w sprawie zmian planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych, edycja pierwsza, w ramach funduszu przeciwdziałania covid na rok 2019

Zarządzenie nr 93 w sprawie zmian planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, edycja druga, w ramach funduszu przeciwdziałania covid,

Zarządzenie nr 94 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2022

Zarządzenie nr 95 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy na rok 2022

Zarządzenie nr 96 w sprawie zmian planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z funduszu pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Zarządzenie nr 97 w sprawie pisemnego przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż walca drogowego oraz powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 99 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy na rok 2022

Zarządzenie nr 100 w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących na realizację zadania polegającego na wypłacie dodatku węglowego w ramach przeciwdziałania covid

Zarządzenie nr 101 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonych rachunków środków pochodzących z funduszy o pomoc, o którym mowa w artykule 14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa

Zarządzenie nr 102 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków na rok 2022

Zarządzenie nr 103 w sprawie zmian planu finansowego na rok 2022 Urzędu Gminy

Zarządzenie nr 104 w sprawie zmian planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z funduszu pomocy, o którym mowa w artykule 14 ustawy o pomocy obywatelem Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Zarządzenie nr 105 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy na rok 2022

Zarządzenie nr 106 w sprawie powołania komisji do negocjowania nabycia nieruchomości

Zarządzenie nr 108 w sprawie upoważnienia dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Zarządzenie nr 109 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2022

Zarządzenie nr 110 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy na rok 2022

Zarządzenie nr 111 w sprawie zmian planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków otrzymanych na realizację zadania polegającego na wypłacie dodatku węglowego w ramach funduszu przeciwdziałania covid,

Zarządzenie nr 112 w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Mogielnicy projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Mogielnica na lata 2023-2027

Zarządzenie nr 113 w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Mogielnicy projektu budżetu na rok 2023 wraz z uzasadnieniem

Zarządzenie nr 114 w sprawie aktualizacji informacji o podstawowej kwocie dla przedszkoli niepublicznych, niepublicznych oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Mogielnica na rok 2022

Zarządzenie nr 115 w sprawie przekazania wozu PW/1/4 o pojemności 4000 l do pobierania transportu wody pitnej

Zarządzenie nr 116 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2022

Zarządzenie nr 117 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta Mogielnicy na rok 2022

Zarządzenie nr 118 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta Mogielnicy na 2022 roku.

Zarządzenie nr 119 w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków otrzymanych na realizację zadania polegającego na wypłacie dodatku dla gospodarstw domowych oraz dodatku dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystywani

Zarządzenie nr 120 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków otrzymanych na realizację zadania polegającego na wypłacie dodatku węglowego w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2022 rok.

zarządzenie nr 121w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z fkonfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2022 ro

Zarządzenie nr 122 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2022 rok

Zarządzenie nr 123 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2022 rok

Zarządzenie nr 124 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2022 rok

Zarządzenie nr 125 zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z fkonfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2022 rok

Zarządzenie nr 126 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków otrzymanych na realizację zadania polegającego na wypłacie dodatku węglowego w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2022 rok.

Zarządzenie nr 127 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków otrzymanych na realizację zadania polegającego na wypłacie dodatku dla gospodarstw domowych oraz dodatku dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystywania n

Zarządzenie nr 128 w sprawie zasad wyodrębnionej ewidencji księgowej dla środków przeznaczonych na dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach wsparcia finansowego otrzymanego na realizację zadania "Poznaj Polskę II edycja" dla jednostki Publiczna

Zarządzenie nr 129 w sprawie wyodrębnionej ewidencji księgowej dla środków przeznaczonych na realizację projektu z pojedynczym beneficjentem Programu ERASMUS +, NUMWE UMOWY - 2021- PLO1- KA122-SCH-00001596 Europejska Mobilność na rzecz kształce

Zarządzenie nr 130 w sprawie przekazania Stacji Uzdatniania Wody we wsi Wodziczna

Zarządzenie nr 131 w sprawie zmian dochodów i wydatków budżetu na 2022 rok

Zarządzenie nr 132 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2022 rok

Zarządzenie nr 133 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy , o którym mowa w art. 14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2022 r

Zarządzenie nr 134 w sprawie przekazania wodociągu Aleja IV i V Izabelin

Zarządzenie nr 135 w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy i Miasta w Mogielnicy

 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2022-01-27 09:30:43.
Data wprowadzenia: 2022-01-27 09:30:43
Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński