Zarządzenie nr 1 w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2022 rok.

Zarządzenie nr 2 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2022 rok.

Zarządzenie nr 3 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Mogielnica do zaciągania zobowiązań.

Zarządzenie nr 4 w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa w eksploatacji autobusu marki Mercedes-Benz używanego w gminie Mogielnica.

Zarządzenie nr 5 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu dodatku osłonowego oraz przekazywania wnioskodawcom informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.

Zarządzenie nr 6/2022 w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2022 rok.

Zarządzenie nr 7/2022 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2022 rok

Zarządzenie nr 8/2022 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2022 rok.

Zarządzenie nr 9/2022 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 10/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków otrzymanych na realizację programu „Laboratoria Przyszłości” w

Zarządzenie Nr 11/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków otrzymanych na realizację programu „Wspieraj Seniora” w ramach F

Zarządzenie Nr 12/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków otrzymanych na realizację zadania pn. Transport osób mających trud

Zarządzenie Nr 13/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwd

Zarządzenie nr 14/2022 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Borowem.

Zarządzenie nr 15/2022 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej na 2022 r.

Zarządzenie nr 16/2022 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2022 rok.

Zarządzenie nr 17/2022 w sprawie ustalenia polityki (zasad) rachunkowości dla projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V „Rozwój cyfrowy JST oraz wz

Zarządzenie nr 18/2022 w sprawie ustalenia polityki (zasad) rachunkowości dla projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Grant PPGR” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 20

Zarządzenie nr 19/2022 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2022 rok

Zarządzenie nr 20/2022 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2022 rok.

Zarządzenie nr 21/2022 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Borowem.

Zarządzenie nr 22/2022 w sprawie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy i Miasta Mogielnica.

Zarządzenie nr 23/2022 w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mogielnica oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Samorządowej w Mogielnicy oraz Samodzielnego Publiczn

Zarządzenie nr 24/2022 w sprawie powołania zespołu do opracowania projektu raportu o stanie Gminy Mogielnica za 2020 r.

Zarządzenie nr 25/2022 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2022 rok

Zarządzenie nr 26/2022 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2022 rok.

Zarządzenie nr 27/2022 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2022 rok.

Zarządzenie nr 28/2022 w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art.14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z Konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na

Zarządzenie nr 29/2022 w sprawie: ustalenia polityki (zasad) rachunkowości dla projektu p.n. „Rozbudowa pomostu rekreacyjnego nad zalewem w Mogielnicy” w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego

Zarządzenie nr 30/2022 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2022 rok

Zarządzenie nr 31/2022 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2022 rok.

Zarządzenie nr 32/2022 w sprawie zmian planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art.14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa na 2022 rok.

Zarządzenie nr 33/2022 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2022 rok

Zarządzenie nr 34/2022 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2022 rok.

Zarządzenie nr 35 w sprawie wyborów uzupełniających sołtysów irad sołeckich na terenie gminy Mogielnica

Zarządzenie nr 41 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Mogielnica za 2021 rok.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2022-01-27 09:30:43.
Data wprowadzenia: 2022-01-27 09:30:43
Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński