Uchwała Nr LV/293/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/280/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 15 grudnia 2021 r w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2022-01-21 10:08:39.
 Uchwała Nr LV/294/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Mogielnica.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2022-01-21 10:10:03.
 Uchwała Nr LVI/295/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2022-2027

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2022-04-12 15:17:17.
 Uchwała Nr LVI/296/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2022-04-12 15:19:42.
 Uchwała Nr LVII/297/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2022-2027

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2022-04-12 15:20:16.
 Uchwała Nr LVII/298/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2022-04-12 15:20:50.
 Uchwała Nr LVII/299/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy i Miasta Mogielnica nadwyżki środków obrotowych

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2022-04-12 15:21:24.
 Uchwała Nr LVII/300/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości diety dla radnych, sołtysów, przewodniczących zarządów komitetów osiedlowych, określenia zasad na jakich radnym, sołtysom, przewodniczącym zarządów komitetów osiedlowych przysługują diety oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Mogielnicy

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2022-04-13 09:59:52.
 Uchwała Nr LVII/301/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt" na terenie Gminy i Miasta Mogielnica na 2022 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2022-04-13 10:00:28.
 Uchwała Nr LVII/302/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy Mogielnica

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2022-04-13 10:01:19.
 Uchwała Nr LVII/303/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie niewyodrębnienia w budżecie gminy na rok budżetowy 2023 środków stanowiących fundusz sołecki.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2022-04-13 10:01:42.
 Uchwała Nr LVII/304/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2022 – 2026.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2022-04-13 10:02:38.
 Uchwała Nr LVII/305/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2022-04-13 10:03:44.
 Uchwała Nr LVII/306/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogielnicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej związanych z przyznawaniem świadczenia pieniężnego na zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2022-04-13 10:04:39.
 Uchwała Nr LVIII/307/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2022-2027

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2022-05-06 13:37:18.
 Uchwała Nr LVIII/308/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2022-05-06 13:37:47.
 Uchwała Nr LVIII/309/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Mogielnica od Powiatu Grójeckiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie oświaty, polegającego na założeniu i prowadzeniu Branżowej Szkoły I Stopnia w Mogielnicy

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2022-05-06 13:38:14.
 Uchwała Nr LVIII/310/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez Gminę Mogielnica

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2022-05-06 13:38:49.
 Uchwała Nr LVIII/311/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie składki członkowskiej na rzecz stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "WSZYSCY RAZEM"

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2022-05-06 13:39:21.
 Uchwała Nr LVIII/312/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy i Miasta Mogielnica w zakresie działań na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem COVID-19

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2022-05-06 13:40:07.
 Uchwała Nr LVIII/313/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogielnicy do zapewnienia bezpłatnej pomocy psychologicznej dla obywateli Ukrainy

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2022-05-06 13:40:51.
 Uchwała Nr LIX/314/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2022-2027

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2022-06-03 13:48:08.
 Uchwała Nr LIX/315/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2022-06-03 13:49:40.
 Uchwała Nr LX/316/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2022-2027

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2022-06-30 11:19:44.
 Uchwała Nr LX/317/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2022-06-30 11:20:42.
 Uchwała Nr LX/318/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2022-06-30 11:21:38.
 Uchwała Nr LX/319/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych w obrębie Brzostowiec gm. Mogielnica

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2022-06-30 11:24:46.
 Uchwała Nr LX/320/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości na poszerzenie nowo projektowanej drogi

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2022-06-30 11:25:58.
 Uchwała Nr LX/321/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości na poszerzenie drogi powiatowej

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2022-06-30 11:27:09.
 Uchwała Nr LXI/322/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2022-2027

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2022-08-03 10:32:19.
 Uchwała Nr LXI/323/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2022-08-03 10:41:57.
 Uchwała Nr LXII/324/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2022-2027

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2022-08-03 10:42:35.
 Uchwała Nr LXII/325/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2022-08-03 10:44:46.
 Uchwała Nr LXII/326/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Mogielnica wotum zaufania.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2022-08-03 10:49:37.
 Uchwała Nr LXII/327/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mogielnica za 2021 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2022-08-03 10:50:36.
 Uchwała Nr LXII/328/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Mogielnica z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2022-08-03 10:52:14.
 Uchwała Nr LXII/329/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły I stopnia w Mogielnicy ul. Nowomiejska 1 i włączenia jej do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy ul. Nowomiejska 1

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2022-08-03 10:54:35.
 Uchwała Nr LXII/330/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mogielnica

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2022-08-03 10:55:18.
 Uchwała Nr LXII/331/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi w sołectwie Izabelin gmina Mogielnica w związku ze zmianą granic miasta

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2022-08-03 10:56:30.
 Uchwała Nr LXIII/332/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2022-2027

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2022-09-20 11:06:57.
 Uchwała Nr LXIII/333/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2022-09-20 11:07:28.
 Uchwała Nr LXIII/334/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2022-09-20 11:08:06.
 Uchwała Nr LXIII/335/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mogielnica.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2022-09-20 11:09:11.
 Uchwała nr LXIV/336/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 14 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2022-09-20 11:38:14.
 Uchwała nr LXIV/337/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 14 września 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Grójeckiego

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2022-09-20 11:38:57.
 Uchwała nr LXIV/338/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 14 września 2022 r. w sprawie zmiany określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mogielnica

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2022-09-20 11:39:59.
 Uchwała nr LXIV/339/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 14 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LI/273/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2022 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2022-09-20 11:42:39.
 Uchwała nr LXIV/340/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 14 września 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 11 w Mogielnicy, przy ul. Dziarnowskiej 21, wraz z częścią wspólną działki 1617 będącej własnością Gminy.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2022-09-20 11:43:28.
 Uchwała nr LXV /341/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 13 października 2022 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2022-2027.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2022-12-06 14:25:11.
 Uchwała nr LXV /342/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 13 października 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2022-12-06 14:25:53.
 Uchwała nr LXV /343/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 13 października 2022 roku w sprawie udzielenie pomocy finansowej na rzecz Powiatu Grójeckiego.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2022-12-06 14:26:29.
 Uchwała nr LXV /344/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 13 października 2022 roku w sprawie rozpatrzenia petycji o utworzeniu Młodzieżowej Rady Gminy.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2022-12-06 14:27:41.
 Uchwała nr LXV /345/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 13 października 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi w sołectwie Górki-Izabelin gmina Mogielnica w związku ze zmianą granic miasta.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2022-12-06 14:28:10.
 Uchwała nr LXVI /346/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28października 2022 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2022-2027.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2022-12-06 14:29:55.
 Uchwała nr LXVI /347/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28października 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2022-12-06 14:30:25.
 Uchwała nr LXVI /348/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28października 2022 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości nr 16 położonej w obrębie Stryków gm. Mogielnica.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2022-12-06 14:31:09.
 Uchwała nr LXVII /349/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2022-12-06 15:06:30.
 Uchwała nr LXVII /350/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2022-12-06 15:07:00.
 Uchwała nr LXVII /351/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2022-12-06 15:07:43.
 Uchwała nr LXVII /352/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2023 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2022-12-06 15:08:13.
 Uchwała nr LXVII /353/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody do nabycia przez Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica na rzecz Gminy nieruchomości zabudowanej nr 1052/1 położonej w Mogielnicy.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2022-12-06 15:09:11.
 Uchwała nr LXVII /354/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia od Powiatu Grójeckiego odpłatnego wykonania zadania publicznego w postaci zarządcy ulic powiatowych na terenie miasta Mogielnica w roku 2023 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2022-12-06 15:09:47.
 Uchwała nr LXVII /355/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie Program współpracy Gminy i Miasta Mogielnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2022-12-06 15:10:22.
 Uchwała nr LXVII /356/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2024 dla Gminy Mogielnica.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2022-12-06 15:10:58.
 Uchwała nr LXVII /357/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2023.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2022-12-06 15:11:24.
 Uchwała nr LXVII /358/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości nr 141/2,nr 142/4 i nr 143/4 położonej w obrębie Wężowiec gm. Mogielnica będącej własnością Gminy.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2022-12-06 15:12:06.
  Uchwała nr LXVIII /359/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 9 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2022-2027.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2022-12-30 14:03:19 | Data modyfikacji: 2022-12-30 14:06:40.
 Uchwała nr LXVIII /360/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 9 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2022-12-30 14:06:12.
 Uchwała nr LXIX /361/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2022-2027.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-01-11 14:31:09.
 Uchwała nr LXIX /362/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-01-11 14:32:21.
 Uchwała nr LXIX /363/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2023-2027.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-01-11 14:35:18 | Data modyfikacji: 2023-01-11 14:37:47.
 Uchwała nr LXIX /364/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 grudnia 2022 roku Budżetowa na 2023 rok Gminy i Miasta Mogielnica

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-01-11 14:38:45.
 Uchwała nr LXIX /365/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Grójeckiego

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-01-11 14:40:22.
 Uchwała nr LXIX /366/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 grudnia 2022 roku rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy i Miasta w Mogielnicy

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-01-11 14:41:36.
 Uchwała nr LXIX /367/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Mogielnica.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-01-11 14:42:39.

Zobacz:
 Załączniki do uchwał . 
Data wprowadzenia: 2023-01-11 14:42:39
Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński