Zarządzenie nr 1 w sprawie stawek czynszu za dzierżawę gruntów gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Mogielnica.

Zarządzenie nr 2 w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2021 rok.

Zarządzenie nr 3 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2021 rok.

Zarządzenie nr 4 w sprawie ogłoszenia informacji o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Mogielnica w 2021 roku.

Zarządzenie nr 5 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica na 2021 rok.

Zarządzenie nr 6 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do wykonania prac spisowych.

Zarządzenie nr 7 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko referent w Urzędzie Gminy i Miasta w Mogielnicy.

Zarządzenie nr 8 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych.

Zarządzenie nr 9 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Zarządzenie nr 10 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko referent w Urzędzie Gminy i Miasta w Mogielnicy.

Zarządzenie nr 11 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica na 2021 rok.

Zarządzenie nr 12 w sprawie zorganizowania Punktu Kontrolnego HNS (Host Nation Suport)

Zarządzenie nr 13 w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok

Zarządzenie nr 14 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2021 rok

Zarządzenie nr 15 w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Zarządzenie nr 16 w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminyi Miasta Mogielnica oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Samorządowej Biblioteki Publicznej w Mogielnicy, Miejsko -Gminnego Ośrodka Kultury w Mog

Zarządzenie nr 17 w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 za 2020 rok.

Zarządzenie nr 18 w sprawie regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica

Zarządzenie nr 19 w sprawie aktualizacji informacji o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Mogielnica w 2021 roku.

Zarządzenie nr 20 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2021 rok.

Zarządzenie nr 21 w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków otrzymanych na realizację programu „Wspieraj Seniora” w ramach Funduszu Przeciwdziałania Cocid-19 na 2021 rok.

Zarządzenie nr 22 w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków otrzymanych na realizację zadania pn. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym o

Zarządzenie nr 23 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie nr 24 w sprawie określenia formy przekazania sprawozdań z operacji finansowych przez kierowników jednostek organizacyjnych oraz kierowników jednostek obsługujących.

Zarządzenie nr 25 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok.

Zarządzenie nr 26 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2021 rok.

Zarządzenie nr 27 w sprawie powołania zespołu do opracowania projektu raportu o stanie Gminy Mogielnica za 2020 rok.

Zarządzenie nr 28 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy.

Zarządzenie nr 29 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej na 2021 r.

Zarządzenie nr 30 w sprawie Komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczęci i pieczątek w Urzędzie Gminy i Miasta Mogielnica.

Zarządzenie nr 31 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Michałowicach.

Zarządzenie nr 32 w sprawie pisemnego przetargu niograniczonegoofertowego na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Jelcz nr rejestracyjny WGR CW30 oraz powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 33 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok

Zarządzenie nr 34 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2021 rok

Zarządzenie nr 40 w sprawie użytkowania i późniejszego zwrotu legitymacji służbowych pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy dokonujących czynności kontrolnych

Zarządzenie nr 41 w sprawie powołania komisji do niszczenia legitymacji służbowych pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy.

Zarządzenie nr 42 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Mogielnica za 2020 rok.

Zarządzenie nr 43 w sprawie pisemnego przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Jelcz nr rejestracyjny WGR CW30 oraz powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 44 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2021 rok

Zarządzenie nr 45 w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2021 rok

Zarządzenie nr 46 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok

Zarządzenie nr 47 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2021 rok

Zarządzenie nr 48 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2021 rok

Zarządzenie nr 49 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnej Samorządowej Biblioteki Publicznej w Mogielnicy za 2020 rok

Zarządzenie nr 50 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mogielnicy za 2020 rok

Zarządzenie nr 51 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Borowem

Zarządzenie nr 52 w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Borowem

Zarządzenie nr 53 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok.

Zarządzenie nr 54 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica na 2021 rok

Zarządzenie nr 55 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2021-2027

Zarządzenie nr 56 w sprawie przeprowadzenia ćwiczeń doskonalących działania jednostek OSP z terenu Gminy Mogielnica

Zarządzenie nr 57 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2021 rok

Zarządzenie nr 58 w sprawie pisemnego przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Jelcz nr rejestracyjny WGR CW30 oraz powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 59 w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2021 rok

Zarządzenie nr 60 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok

Zarządzenie nr 61 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2021 rok.

Zarządzenie nr 62 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracowników Urzędu.

Zarządzenie nr 63 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok

Zarządzenie nr 64 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2021 rok.

Zarządzenie nr 65 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2021 rok

Zarządzenie nr 66 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków otrzymanych na realizację programu „Wspieraj Seniora” w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2021 rok

Zarządzenie nr 67 w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku Środków otrzymanych na realizację zadania pn. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym

Zarządzenie nr 68 w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Mogielnica za I półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku oraz i

Zarządzenie nr 69 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2021 rok

Zarządzenie nr 70 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2021 rok

Zarządzenie nr 71 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok

Zarządzenie nr 72 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2021 rok

Zarządzenie nr 73 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2021 rok

Zarządzenie nr 74 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2021 rok

Zarządzenie nr 75 w sprawie stawek czynszu za dzierżawę gruntów gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Mogielnica.

Zarządzenie nr 76 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok

Zarządzenie nr 77 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2021 rok

Zarządzenie nr 78 w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa w lekkim samochodzie ratowniczo-gaśniczym w OSP Mogielnica.

Zarządzenie nr 79 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy

Zarządzenie nr 80 w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Mogielnicy projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2022-2027

Zarządzenie nr 81 w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Mogielnicy projektu uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z uzasadnieniem

Zarządzenie nr 82 w sprawie użyczenia środka trwałego stanowiącego własność Gminy Mogielnica.

Zarządzenie nr 83 w sprawie aktualizacji informacji o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Mogielnica w 2021 roku.

Zarządzenie nr 84 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok

Zarządzenie nr 85 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica na 2021 rok.

Zarządzenie nr 86 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok

Zarządzenie nr 87 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2021 rok.

Zarządzenie nr 88 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy

Zarządzenie nr 89 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2021 rok.

Zarządzenie nr 90 w sprawie zmian planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2021 rok

Zarządzenie nr 91 w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków otrzymanych na realizację programu „Laboratoria Przyszłości „ w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2021 rok

Zarządzenie nr 92 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica na 2021 rok.

Zarządzenie nr 93 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków otrzymanych na realizację programu „Wspieraj Seniora” w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2021 rok

Zarządzenie nr 94 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy i Miasta w Mogielnicy.

Zarządzenie nr 95 w sprawie wyboru długości okresu stosowania do wyliczenia relacji określonej w art.243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Zarządzenie nr 96 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację w 2022 zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Zarządzenie nr 97 w sprawie przekazania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Zagańczyka

Zarządzenie nr 98 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2021 rok.

Zarządzenie nr 99 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2021 rok.

Zarządzenie nr 100 w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica.

Zarządzenie nr 101 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków otrzymanych na realizację zadania pn. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV 2, w tym osób niepeł

 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-02-26 14:20:56.
Data wprowadzenia: 2021-02-26 14:20:56
Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński