1.2020

Zarządzenie nr 1 w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2020 rok.

Zarządzenie nr 2 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2020 rok

Zarządzenie nr 3 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2020 rok

Zarządzenie nr 4 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na rok 2020.

Zarządzenie nr 5 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości.

Zarządzenie nr 6 w sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy i Miasta w Mogielnicy.

Zarządzenie nr 7 w sprawie ogłoszenia informacji o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Mogielnica w 2020 roku.

Zarządzenie nr 8 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok.

Zarządzenie nr 9 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2020 rok.

Zarządzenie nr 10 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta na 2020 rok

Zarządzenie nr 11 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta na 2020 rok

Zarządzenie nr 12 w sprawie regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica

Zarządzenie nr 13 w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy w Urzędzie Gminy i Miasta w Mogielnicy

Zarzadzenie nr 14 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta ds. płacowych w oświacie w Urzędzie Gminy i Miasta w Mogielnicy

Zarządzenie nr 15 w sprawie zamknięcia Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy dla interesantów.

Zarządzenie nr 16 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora ZPSPiPP w Michałowicach

Zarządzenie nr 17 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora ZPSPiPP w Brzostowcu

Zarządzenie nr 18 w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mogielnica oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnej Samorządowej Biblioteki Publicznej w Mogielnicy, MGOK w Mogielnicy oraz SP ZOZ w Mogi

Zarządzenie nr 18 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok

Zarządzenie nr 20 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2020 rok

Zarządzenie nr 21 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. remontów i inwestycji w Urzędzie gminy i Miasta w Mogielnicy

Zarządzenie nr 22 w sprawie powołania zespołu do opracowania projektu raportu o stanie Gminy Mogielnica za 2019 r.

Zarządzenie nr 23 w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora ZPSPiPP w Brzostowcu.

Zarządzenie nr 24 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 r.

Zarządzenie nr 25 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2020 rok

Zarządzenie nr 26 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy.

Zarządzenie nr 27 w spawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko w Urzędzie Gminy i Miasta Mogielnica - inspektora ds. działalności gospodarczej.

Zarządzenie nr 28 w sprawie ustalenia polityki(zasad) rachunkowości dla projektu grantowego pn " Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" dofinansowanego w ramch Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa n

Zarządzenie nr 29 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na rok 2020.

Zarządzenie nr 30 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok.

Zarządzeni nr 31 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na rok 2020

Zarządzenie nr 32 w sprawie zamiany Zarządzenia nr 28/2020

Zarządzenie nr 33 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do wykonywania prac spisowych.

Zarządzenie nr 34 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Mogielnica za 2019 rok.

Zarządzenie nr 35 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora PSP nr 2 I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Mogielnicy

Zarządzenie nr 36 w sprawie ustalenia polityki (zasad) rachunkowości dla projektu grantowego pn. " Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" dofinansowanego w ramch Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytet

Zarządzenie w sprawie powierzenia obowiązkó Dyrektora ZPSPiPP w Michałowicach.

Zarządzenie nr 38 w sprawie zmiany komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora PSP nr 2 I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Mogielnicy

Zarządzenie nr 39 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora PSP nr 2 w Mogielnicy I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Mogielnicy

Zarządzenie nr 40 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnej Samorządowej Biblioteki Publicznej w Mogielnicy za 2019 r.

Zarządzenie nr 41 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mogielnicy za 2019r.

Zarządzenie nr 42 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na rok 2020.

Zarządzenie nr 43 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok.

Zarządzenie nr 44 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na rok 2020.

Zarządzenie nr 45 w sprawie WPF Gmny i Miasta Mogielnica na lata 2020-2027

Zarządzenie nr 46 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok

Zarządzenie nr 47 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2020 rok.

Zarzadzenie nr 48 w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Zarządzenie nr 49 w sprawie powołania komisji egazminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 50 w sprawie powołania komisji egazminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarzadzenie nr 51 w sprawie powołania komisji egazminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 52 w sprawie aktualizacji informacji o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli niepubicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Mogielnica w 2020 roku

Zarządzenie nr 53 w sprawie powierzenia obowiązkó Dyrektora PSP w Borowem

Zarządzenie nr 54 w spawie przeprowadzenia ćwiczeń doskanalających działania jednostek OSP z terenu Gminy Mogielnica

Zarządzenie nr 55 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta na 2020 rok

Zarządzenie nr 56 w sprawie wyznaczenia Administratora systemu teleinformatycznego oraz Inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego w Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy

Zarządzenie nr 57 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok

Zarządzenie 58 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta na 2020 rok

Zarządzenie nr 59 w sprawie organizacji tzw. pracy zdalnej oraz pracy naprzemiennej u Urzędzie Gminy i Miasta Mogielnica w okresie zagrożenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 60 w sprawie powołania komisji do przyjęcia i przekazania dokumentacji zlikwidowanego Zespołu Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Brzostowcu

Zarządzenie nr 61 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta Mogielnicy na 2020 rok

Zarządzenie nr 62 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Urzędu.

Zarządzenie nr 63 w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 114/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie nr 64 w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej operacji dokonywanych na wydzielonym rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Zarządzenie nr 65 w sprawie ustalenia polityki (zasad) rachunkowości dla projektu p.n. „Promocja sadownictwa oraz wykorzystania energii odnawialnej w produkcji sadowniczej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych na świetlicach wiejskich w miejs

Zarządzenie nr 66 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta Mogielnicy na 2020 rok

Zarządzenie nr 67 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok

Zarządzenie nr 68 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica na 2020 rok.

Zarządzenie nr 69 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica na 2020 rok.

Zarządzenie nr 70 w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Mogielnica za I półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku oraz

Zarządzenie nr 71 w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19

Zarządzenie nr 72 w sprawie Powołania Zespołu Zadaniowego do opracowania ramowych zasad wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz wyboru instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK w jednostkach organizacyjnych

Zarządzenie nr 73 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica na 2020 rok.

Zarządzenie nr 74 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19

Zarządzenie nr 75 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości

Zarządzenie nr 76 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica na 2020 rok.

Zarządzenie nr 77 w sprawie zmian dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok

Zarządzenie nr 78 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica na 2020 rok.

Zarządzenie nr 79 w sprawie aktualizacji informacji o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Mogielnica w 2020 roku

ZARZĄDZENIE NR 80 w sprawie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy.

Zarządzenie nr 81 w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Mogielnicy projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2021-2027

Zarządzenie nr 82 w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Mogielnicy projektu uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem

Zarządzenie nr 83 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy.

Zarządzenie nr 84 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok

Zarządzenie nr 85 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta na 2020 rok

Zarządzenie nr 86 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica na 2020 rok.

Zarządzenie nr 87 w sprawie zmian planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Zarządzenie nr 88 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok

Zarządzenie nr 89 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2020 rok.

Zarządzenie nr 90 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Miejsko-Gminnej Samorządowej Biblioteki Publicznej w Mogielnicy

Zarządzenie nr 91 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Zarządzenie nr 92 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2020 rok.

Zarządzenie nr 93 w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy i Miasta w Mogielnicy

Zarządzenie nr 94 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok

Zarządzenie nr 95 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2020 rok.

Zarządzenie nr 96 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Zarządzenie nr 97 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2020 rok.

Zarządzenie nr 98 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Zarządzenie nr 99 w sprawie przekazania sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozietuły Nowe

Zarządzenie nr 100 w sprawie regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica

 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-02-12 13:50:08 | Data modyfikacji: 2020-02-12 13:50:24.
Data wprowadzenia: 2020-02-12 13:50:08
Data modyfikacji: 2020-02-12 13:50:24
Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński