Uchwały w 2019 r.

Uchwała nr 39
 Uchwała Nr VIII/39/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Mogielnica.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-03-15 14:24:58.
Uchwała nr 40
 Uchwała Nr VIII/40/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mogielnica oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-03-15 14:47:26.
Uchwała nr 41
 Uchwała Nr VIII/41/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół prowadzonych przez Gminę Mogielnica oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-03-15 14:57:05.
Uchwała nr 42
 Uchwała Nr VIII/42/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wysokości środków finansowych i przyjęcia regulaminu określającego warunki i sposób przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zwanych dalej Funduszem Zdrowotnym.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-03-15 14:59:56.
Uchwała nr 43
 Uchwała Nr VIII/43/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia od Powiatu Grójeckiego odpłatnego wykonywania zadania publicznego w postaci zarządcy ulic powiatowych na terenie miasta Mogielnica w roku 2019.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-03-15 15:02:06.
Uchwała nr 44
 Uchwała Nr IX/44/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 15 luty 2019 roku w sprawie powołania Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Mogielnicy.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-03-22 13:08:18.
Uchwała nr 45
 Uchwała Nr IX/45/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 15 luty 2019 roku uchylająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Mogielnica

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-03-22 13:10:19.
Uchwała nr 46
 Uchwała Nr IX/46/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 15 luty 2019 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta Mogielnica dla niepublicznych szkól, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-03-22 13:13:16.
Uchwała nr 47
 Uchwała Nr X/47/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie zmian Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2019-2027.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-03-22 13:16:02.
uchwała nr 48
 Uchwała Nr X/48/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-03-22 13:17:39.
Uchwała nr 49
 Uchwała Nr X/49/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Grójeckiego.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-03-22 13:20:31.
Uchwała nr 50
 Uchwała Nr X/50/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy i Miasta Mogielnica nadwyżki środków obrotowych.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-03-22 13:41:14.
Uchwała nr 51
 Uchwała Nr X/51/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie niewyodrębnienia w budżecie gminy na rok budżetowy 2020 środków stanowiących fundusz sołecki.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-03-22 13:46:42.
Uchwała nr 52
 Uchwała Nr X/52/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji ds. komunalizacji mienia gminnego.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-03-22 13:48:17.
Uchwała nr 53
 Uchwała Nr X/53/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt" na terenie Gminy i Miasta Mogielnica na 2019 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-03-22 13:50:07.
Uchwała nr 54
 Uchwała Nr X/54/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Gospodarki Budżetu i Rolnictwa.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-03-22 13:52:26.
Uchwała nr 55
 Uchwała Nr X/55/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-03-22 13:54:01.
Uchwała nr 56
 Uchwała Nr X/56/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-03-22 13:55:52.
Uchwała nr 57
 Uchwała Nr X/57/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-03-22 13:59:29.
Uchwała nr 58
 Uchwała Nr XI/58/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-04-18 13:46:34 | Data modyfikacji: 2019-04-18 13:48:22.
Uchwała nr 59
 Uchwała Nr XI/59/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Mogielnica w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-04-18 13:51:21 | Data modyfikacji: 2019-04-18 13:48:22.
Uchwała nr 60
 Uchwała Nr XII/60/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w uchwały nr VI/27/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. Rady Miejskiej w Mogielnicy.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-04-18 13:54:33 | Data modyfikacji: 2019-04-18 13:48:22.
Uchwała nr 61
 Uchwała Nr XII/61/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze Gminy i Miasta Mogielnica.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-04-18 14:07:59 | Data modyfikacji: 2019-04-18 13:48:22.
Uchwała nr 62
 Uchwała Nr XII/62/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Mogielnica.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-04-18 14:09:51 | Data modyfikacji: 2019-04-18 13:48:22.
Uchwał NR 63
 Uchwała Nr XIII/63/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 08 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XII/61/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 kwietnia 2019 r w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze Gminy i Miasta Mogielnica.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-05-14 13:27:38 | Data modyfikacji: 2019-04-18 13:48:22.
Uchwała nr 64
 Uchwała Nr XIV/64/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na fragmentach sołectw Kozietuły Nowe i Kozietuły w gminie Mogielnica

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-05-14 14:06:16 | Data modyfikacji: 2019-05-14 14:10:09.
Uchwała nr 65
 Uchwała Nr XV/65/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie zmian Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2019-2027.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-06-11 12:22:08 | Data modyfikacji: 2019-05-14 14:10:09.
Uchwała nr 66
 Uchwała Nr XV/66/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-06-11 12:32:07 | Data modyfikacji: 2019-05-14 14:10:09.
Uchwała nr 67
 Uchwała Nr XV/67/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie umieszczenia na nieruchomości urządzeń i przewodów służących do przesyłania energii elektrycznej.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-06-11 12:36:24 | Data modyfikacji: 2019-05-14 14:10:09.
Uchwała nr 68
  Uchwała Nr XV/68/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Grójeckiego.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-06-11 12:41:05 | Data modyfikacji: 2019-05-14 14:10:09.
Uchwała nr 69
 Uchwała Nr XV/69/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Floriana Męczennika w Mogielnicy.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-06-11 12:45:29 | Data modyfikacji: 2019-05-14 14:10:09.
Uchwała nr 70
 Uchwała Nr XV/70/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych w Michałowicach.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-06-11 12:47:22 | Data modyfikacji: 2019-05-14 14:10:09.
Uchwała nr 71
 Uchwała Nr XV/71/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych w Michałowicach.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-06-11 13:11:01 | Data modyfikacji: 2019-05-14 14:10:09.
Uchwała nr 72
 Uchwała Nr XVI/72/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zmian Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2019-2027.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-07-02 15:02:48 | Data modyfikacji: 2019-05-14 14:10:09.
Uchwała nr 73
 Uchwała Nr XVI/73/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-07-02 15:04:44 | Data modyfikacji: 2019-05-14 14:10:09.
Uchwała nr 74
 Uchwała Nr XVI/74/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Mogielnica wotum zaufania.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-07-02 15:18:15 | Data modyfikacji: 2019-05-14 14:10:09.
Uchwała nr 75
 Uchwała Nr XVI/75/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mogielnica za 2018 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-07-02 15:20:13 | Data modyfikacji: 2019-05-14 14:10:09.
Uchwała nr 76
 Uchwała Nr XVI/76/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Mogielnica z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-07-02 15:22:17 | Data modyfikacji: 2019-05-14 14:10:09.
Uchwała nr 77
 Uchwała Nr XVI/77/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-07-02 15:24:31 | Data modyfikacji: 2019-05-14 14:10:09.
Uchwała nr 78
 Uchwała Nr XVI/78/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie określania zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-07-02 15:28:47 | Data modyfikacji: 2019-05-14 14:10:09.
Uchwała nr 79
 Uchwała Nr XVI/79/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-07-04 10:43:44 | Data modyfikacji: 2019-05-14 14:10:09.
Uchwała nr 80
 Uchwała Nr XVI/80/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-07-04 10:45:47 | Data modyfikacji: 2019-05-14 14:10:09.
Uchwała nr 81
 Uchwała Nr XVII/81/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Floriana Męczennika w Mogielnicy.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-07-17 11:11:28 | Data modyfikacji: 2019-05-14 14:10:09.
Uchwała nr 82
 Uchwała Nr XVII/82/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica do zawarcia z Powiatem Grójeckim porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633W Mogielnica - Dziarnów, w ciągu ul. Dziarnowskiej w Mogielnicy”.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-07-17 11:15:28 | Data modyfikacji: 2019-05-14 14:10:09.
Uchwała nr 83
 Uchwała Nr XVIII/83/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 4 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-09-06 13:37:38 | Data modyfikacji: 2019-05-14 14:10:09.

Zobacz:
 Załaczniki do uchwał . 
Data wprowadzenia: 2019-09-06 13:37:38
Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński