Uchwała nr 241
 Uchwała Nr LIV/241/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-02-01 11:32:16.
Uchwała nr 242
 Uchwała nr LV 242 2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmian Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2018-2027.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-04-03 14:46:39.
Uchwała nr 243
 Uchwała nr LV 243 2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-04-03 14:49:09.
Uchwała nr 244
 Uchwała nr LV 244 2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie niewyodrębniania w budżecie gminy na rok budżetowy 2019 środków stanowiących fundusz sołecki.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-04-03 14:50:22.
Uchwała nr 245
 Uchwała nr LV 245 2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie przejęcia od Powiatu Grójeckiego odpłatnego wykonania zadania publicznego w postaci zarządcy ulic powiatowych na terenie miasta Mogielnica w roku 2018.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-04-03 14:54:36.
Uchwała nr 246
 Uchwała nr LV 246 2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do Załącznika Uchwały Nr LII/227/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-04-03 14:58:05.
Uchwała nr 247
 Uchwała nr LV 247 2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Mogielnica na lata 2013 -2032”

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-04-03 14:59:45.
Uchwała nr 248
 Uchwała Nr LVI 248 2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zmian Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2018-2027.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-04-03 15:01:05.
Uchwała nr 249
 Uchwała Nr LVI 249 2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-04-03 15:03:10.
Uchwała nr 250
 Uchwała Nr LVI 250 2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy i Miasta Mogielnica na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-04-03 15:04:17.
Uchwała nr 251
 Uchwała Nr LVI 251 2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” na terenie Gminy i Miasta Mogielnica na 2018 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-04-03 15:10:42.
Uchwała nr 252
  Uchwała Nr LVII 252 2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia korekty do tekstu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogielnica, w części II Kierunki w pkt. 6 Kierunki rozwoju systemów infrastruktury technicznej, ppkt 6.3 Odnawialne źródła energii oraz w pkt. 12 . Obszary szczególne i zagrożenia, ppkt. 12.8 Obszary, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, a także ich strefy ochronne związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu terenu.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-07-16 14:29:56.
Uchwała nr 253
 Uchwała Nr LVII 253 2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogielnica.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-07-16 14:31:14 | Data modyfikacji: 2018-07-16 14:36:29.
Uchwała nr 254
 Uchwała Nr LVII 254 2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-07-16 14:34:00.
Uchwała nr 255
 Uchwała Nr LVII 255 2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-07-16 14:37:27.
Uchwała nr 256
 Uchwała Nr LVIII 256 2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2018-2027.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-07-16 14:39:04.
Uchwała nr 257
 Uchwała Nr LVIII 257 2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-07-16 14:41:38.
Uchwała nr 258
 Uchwała Nr LIX 258 2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-07-16 14:43:59.
Uchwała nr 259
 Uchwała Nr LIX 259 2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału Gminy i Miasta Mogielnica na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib komisji wyborczych.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-07-16 14:45:21.
Uchwała nr 260
 Uchwała Nr LIX 260 2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Mogielnica na lata 2018-2020.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-07-16 14:53:51.
Uchwała nr 261
 Uchwała Nr LXI 261 2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-07-16 14:57:37.
Uchwała nr 263
 Uchwała Nr LXIII 263 2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2018-2027.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-07-16 14:59:14.
Uchwała nr 264
 Uchwała Nr LXIII 264 2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-07-16 15:15:28.
Uchwała nr 265
 Uchwała Nr LXIII 265 2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-07-16 15:17:24.
Uchwała nr 266
 Uchwała Nr LXIII 266 2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-07-16 15:18:39.
Uchwała nr 267
 Uchwała Nr LXIII 267 2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Grójeckiego.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-07-16 15:20:24.
Uchwała nr 268
 Uchwała Nr LXIII 268 2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-07-16 15:22:29.
Uchwała nr 269
 Uchwała Nr LXIII 269 2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Mogielnica absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-07-16 15:24:02.
Uchwała nr 270
 Uchwała Nr LXIII 270 2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogielnicy.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-07-17 07:43:30 | Data modyfikacji: 2018-07-17 07:44:38.
Uchwała nr 271
 Uchwała Nr LXIII 271 2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta w Mogielnicy.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-07-17 07:46:58.
Uchwała ne 272
 Uchwała Nr LXIII 272 2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Brzostowiec – Rybska” obejmującego działki nr 44, 45, 46, 47, 48, 49 Położonego w miejscowości Brzostowiec, gmina Mogielnica.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-07-17 07:49:24.
Uchwała nr 273
 Uchwała Nr LXIII 273 2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie składki członkowskiej na rzecz stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „WSZYSCY RAZEM”

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-07-17 07:58:41.
Uchwała nr 274
 Uchwała Nr LXIII 274 2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie klas sportowych o profilu piłka nożna, siatkówka, lekkoatletyka, ringo w roku szkolnym 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 w Szkole Podstawowej nr 2 im I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Mogielnicy.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-07-17 08:00:29.
Uchwała nr 275
 Uchwała Nr LXIV 275 2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 17 lipca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-08-29 15:16:59.
Uchwała nr 276
 Uchwała Nr LXV/276/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 5 września 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin na kierowniczych oraz pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli prowadzących zajęcia o różnym wymiarze godzin zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mogielnica.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-01-10 22:25:36 | Data modyfikacji: 2019-01-10 22:27:57.
Uchwała nr 277
 Uchwała Nr LXV/277/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 5 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy i Miasta Mogielnica.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-01-10 22:29:31.
Uchwała nr 278
 Uchwała Nr LXV/278/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 5 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Mogielnica miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-01-10 22:31:52.
Uchwała nr 279
 Uchwała Nr LXVI/279/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-01-10 22:33:38.
Uchwała nr 280
 Uchwała Nr LXVI/280/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mogielnica.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-01-10 22:35:33.
Uchwała nr 281
 Uchwała Nr LXVI/281/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mogielnicy.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-01-10 22:38:44.
Uchwała nr 282
 Uchwała Nr LXVI/282/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany siedziby Miejsko-Gminnej Samorządowej Biblioteki Publicznej w Mogielnicy.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-01-10 22:41:43.
Uchwała nr 283
 Uchwała Nr LXVI/283/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 września 2018 r w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Mogielnica do roku 2024"

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-02-05 10:43:07.
Uchwała nr 284
 Uchwała Nr LXVI/283/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 września 2018 r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Teren A" położonego w sołectwie Izabelin, gmina Mogielnica."

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-02-05 10:46:03 | Data modyfikacji: 2019-02-05 13:41:16.
Uchwała nr 1
 Uchwała Nr I/1/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mogielnicy.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-02-05 13:59:05.
Uchwała nr 2
 Uchwała Nr I/2/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mogielnicy.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-02-05 14:00:30.
uchwała nr 3
 Uchwała Nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mogielnicy.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-02-05 14:01:45.
Uchwała nr 4
 Uchwała Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Mogielnicy.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-02-05 14:03:39.
Uchwała nr 5
 Uchwała Nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta w Mogielnicy.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-02-05 14:09:46.
Uchwała nr 6
 Uchwała Nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia miesięcznego limitu przebiegu kilometrów za zużywanie prywatnego pojazdu do celów służbowych.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-02-05 14:14:34.
Uchwała nr 7
 Uchwała Nr III/7/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2018-2027.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-02-05 14:21:30.
Uchwała nr 8
 Uchwała Nr III/8/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-02-05 14:36:53.
Uchwała nr 9
 Uchwała Nr III/9/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-02-05 15:08:13.
Uchwała nr 10
 Uchwała Nr III/10/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie program współpracy Gminy i Miasta Mogielnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-02-05 15:14:46.
Uchwała nr 11
 Uchwała Nr IV/11/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2018-2027.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-04-23 10:56:52.
Uchwała nr 12
 Uchwała Nr IV/12/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-04-23 10:58:23.
Uchwała nr 13
 Uchwała Nr IV/13/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-04-23 11:00:12.
Uchwała nr 14
 Uchwała Nr V/14/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-04-23 11:13:21.
Uchwała nr 15
 Uchwała Nr V/15/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2019 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-04-23 11:28:21.
Uchwała nr 16
 Uchwała Nr V/16 /2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie opłaty targowej na 2019 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-04-23 11:31:55.
Uchwała nr 17
 Uchwała Nr V/17/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2019 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-04-23 11:33:27.
Uchwała nr 18
 Uchwała Nr V/18/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych na 2019 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-04-23 12:03:25.
Uchwała nr 19
 Uchwała Nr V/19/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-04-23 14:46:10 | Data modyfikacji: 2019-04-23 14:52:28.
Uchwała nr 20
 Uchwała Nr V/20/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-04-23 14:56:52.
Uchwała nr 21
 Uchwała Nr V/21/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody do nabycia przez Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica na rzecz Gminy nieruchomości 2293/4 położonej w mieście Mogielnica.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-04-23 15:01:37.
Uchwała nr 22
 Uchwała Nr VI/22/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości niezabudowanych położonych w mieście Mogielnica.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-04-23 15:04:03.
Uchwała nr 23
 Uchwała Nr VI/23/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2020 dla Gminy Mogielnica

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-04-23 15:07:20.
Uchwała nr 24
 Uchwała Nr VI/24/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-04-23 15:12:39.
Uchwała nr 25
 Uchwała Nr VI/25/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w Mogielnicy, przy ul. Kilińskiego 21, wraz z częścią wspólną działki 1062 będącej własnością Gminy.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-04-23 15:14:51.
Uchwała nr 26
 Uchwała Nr VI/26/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-04-23 15:17:09.
Uchwała nr 27
 Uchwała Nr VI/27/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin na stanowiskach kierowniczych oraz pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli prowadzących zajęcia o różnym wymiarze godzin zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mogielnica.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-04-23 15:19:18.
Uchwała nr 28
 Uchwała Nr VI/28/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-04-23 15:24:22.
Uchwała nr 29
 Uchwała Nr VI/29/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-04-23 15:26:47.

Zobacz:
 Załączniki do uchwał .  Protokoły z sesji . 
Data wprowadzenia: 2019-04-23 15:26:47
Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński