Uchwała nr 103
 Uchwała nr XXV/103/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-04-06 14:31:27.
Uchwała nr 104
 Uchwała nr XXV/104/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Mogielnicy.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-04-06 14:34:27.
Uchwała nr 105
 Uchwała nr XXV/105/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy i Miasta Mogielnica nadwyżki środków budżetowych.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-04-06 14:36:18.
Uchwała nr 106
 Uchwała nr XXV/106/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” na terenie Gminy i Miasta Mogielnica na 2016 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-04-06 14:41:09.
Uchwała nr 107
 Uchwała nr XXV/107/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego między Gminą Belsk Duzy a Gmina Mogielnica w zakresie realizacji wspólnego programu rozwojowego współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-04-06 14:42:11.
Uchwała nr 108
 Uchwała nr XXV/108/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/143/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 7 maja 2012r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami dla Gminy Mogielnica na lata 2012 – 2016.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-04-06 14:43:35.
Uchwała nr 109
 Uchwała nr XXVI/109/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-04-06 14:46:12.
Uchwała nr 110
 Uchwała nr XXVII/110/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2016 – 2025.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-04-06 14:47:23.
Uchwała nr 111
 Uchwała nr XXVII/111/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-04-06 14:48:23.
Uchwała nr 112
 Uchwała nr XXVIII/112/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2016-2025.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-07-07 14:37:51.
Uchwała nr 113
 Uchwała nr XXVIII/113/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-07-07 14:39:11.
Uchwała nr 114
 Uchwała nr XXIX/114/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2016-2025.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-07-07 14:41:31 | Data modyfikacji: 2016-07-07 14:42:44.
Uchwała nr 115
 Uchwała nr XXIX/115/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-07-07 14:50:52.
Uchwała nr 116
 Uchwała nr XXIX/116/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Radzie Społecznej PSZOZ w Mogielnicy powołanej Uchwałą Rady Miejskiej w Mogielnicy Nr XX/80/2015 z dnia 13 listopada 2015 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-07-07 14:57:29.
Uchwała nr 117
 Uchwała nr XXIX/117/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie składki członkowskiej na rzecz stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ WSZYSCY RAZEM”

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-07-07 14:59:03.
Uchwała nr 118
 Uchwała nr XXIX/118/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” na terenie Gminy i Miasta Mogielnica na 2016 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-07-07 15:02:06.
Uchwała nr 119
 Uchwała nr XXIX/119/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-07-07 15:06:18.
Uchwała nr 120
 Uchwała nr XXIX/120/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę Mogielnica dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-07-07 15:08:21.
Uchwała nr 121
 Uchwała nr XXIX/121/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-07-07 15:20:57.
Uchwała nr 122
 Uchwała nr XXIX/122/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta do przekazania dokumentacji na „ODTWORZENIE SIEDLISK PTAKÓW W DOLINIE RZEKI PILICY”

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-07-07 15:22:16.
Uchwała nr 123
 Uchwała nr XXX/123/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-07-07 15:23:25.
Uchwała nr 124
 Uchwała nr XXX/124/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-07-07 15:24:33.
Uchwała nr 125
 Uchwała nr XXX/125/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Mogielnica absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-07-07 15:25:49.
Uchwała nr 126
 Uchwała nr XXX/126/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-07-07 15:27:07.
Uchwała nr 127
 Uchwała nr XXX/127/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na fragmentach sołectw Kozietuły Nowe i Kozietuły, w gminie Mogielnica.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-07-07 15:28:53.
Uchwała nr 128
 Uchwała Nr XXXI/128/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-11-17 12:43:43.
Uchwała nr 129
 Uchwała Nr XXXII/129/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 sierpnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2016-2025.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-11-17 12:48:41.
Uchwała nr 130
 Uchwała Nr XXXII/130/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-11-17 12:49:47.
Uchwała nr 131
 Uchwała Nr XXXII/131/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 sierpnia 2016 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mogielnica.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-11-17 12:51:05.
Uchwała nr 132
 Uchwała Nr XXXII/132/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 sierpnia 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „ Brzostowiec – Rybska” obejmującego działki nr 44, 45, 46, 47, 48, 49 położone w miejscowości Brzostowiec, gmina Mogielnica.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-11-17 12:52:54.
Uchwała nr 133
 Uchwała Nr XXXII/133/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 sierpnia 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, resteuratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze Gminy i Miasta Mogielnica.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-11-17 12:54:14.
Uchwała nr 134
 Uchwała Nr XXXIII/134/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 15 września 2016 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta w Mogielnicy do podpisania Umowy w sprawie wspólnej realizacji inwestycji drogowej obejmującej drogi gminnej w miejscowości Brzostowiec

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-11-17 12:56:03.
Uchwała nr 135
 Uchwała Nr XXXIV/135/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 września 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2016-2025.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-11-17 12:56:54.
Uchwała nr 136
 Uchwała Nr XXXIV/136/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-11-17 12:58:05.
Uchwała nr 137
 Uchwała Nr XXXV/137/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-11-17 12:59:04.
Uchwała nr 138
 Uchwała Nr XXXV/138/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-11-17 13:00:12.
Uchwała nr 139
 Uchwała Nr XXXV/139/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2017 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-11-17 13:01:26.
Uchwała nr 140
 Uchwała Nr XXXV/140/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2017 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-11-17 13:02:30.
Uchwała nr 141
 Uchwała Nr XXXV/141/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie opłaty targowej na 2017 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-11-17 13:03:27.
Uchwała nr 142
 Uchwała Nr XXXV/142/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-11-17 13:05:33.
Uchwała nr 143
 Uchwała Nr XXXV/143/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za wodę z urządzeń miejskich i wiejskich i odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-11-17 13:06:44.
Uchwała nr 144
 Uchwała Nr XXXV/144/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie Programu współpracy Gminy i Miasta Mogielnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-11-17 13:07:58.
Uchwała nr 145
 Uchwała Nr XXXV/145/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-11-17 13:08:55.
Uchwała nr 146
 Uchwała XXXVI/146/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2016-2025.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-02-07 14:22:18.
Uchwała nr 147
 Uchwała XXXVI/147/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-02-07 14:24:33.
Uchwała nr 148
 Uchwała XXXVI/148/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2017-2025.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-02-07 14:27:40.
Uchwała nr 149
 Uchwała XXXVI/149/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu na 2017 rok.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-02-07 15:12:20.
Uchwała nr 150
 Uchwała XXXVI/150/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych, sołtysów, przewodniczących zarządów komitetów osiedlowych oraz określenia zasad na jakich radnym, sołtysom, przewodniczącym zarządów komitetów osiedlowych przysługują diety.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-02-07 15:13:41.
Uchwała nr 151
 Uchwała XXXVI/151/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/143/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami dla Gminy Mogielnica na lata 2016-2016.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-02-07 15:19:05.
Uchwała nr 152
 Uchwała XXXVI/152/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/121/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. Rady Miejskiej w Mogielnicy w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-02-07 15:20:15.

Zobacz:
 załaczniki do uchwał .  protokoły z sesji . 
Data wprowadzenia: 2017-02-07 15:20:15
Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński