1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki umowa nr POKL .09.01.02-14-216/09-00 z dnia 22.09.2010r. „Wiedza fundamentem przyszłości”
Zajęcia pozalekcyjne i wyrównawcze dla uczniów Szkół Podstawowych z Gminy Mogielnica
Program zrealizowany
Otrzymana dotacja 327.695,00 zł

2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki umowa nr UDA-POKL.09.01.02-14-223/08-00 z dnia 19.08.2009r „Młodzież z perspektywami na lepszą przyszłość".
Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego z Mogielnicy
Program zrealizowany
Otrzymana dotacja 241.902,60 zł

3.Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 -2013 . Umowa nr 414/ES/ZS/D-POKL/12 z dnia 03.09.2012r „Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Szkoła Podstawowa Borowe
Zadanie zrealizowane
Otrzymana dotacja w 2012 r – 6.394,00 zł
Otrzymana dotacja w 2013 r – 11.630,00 zł

4. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 -2013 . Umowa nr 483/ES/ZS/D-POKL/12 z dnia 03.09.2012r „Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Zespół Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Brzostowcu
Zadanie zrealizowane
Otrzymana dotacja w 2012 r – 6.394,00 zł
Otrzymana dotacja w 2013 r – 11.630,00 zł

5. Projekty systemowe nr 1/POKL/9.1.2/2013 w ramach Priorytetu IX PO KL
Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”.
Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych - projekty systemowe”
Zakup pomocy dydaktycznych i laptopów dla Publicznych Szkół Podstawowych w Borowym, Brzostowcu i Michałowicach
Umowa nr UDA-POKL.09.01.02-14-242/13-00 z dnia 27.08.2013r
Zadanie zrealizowane
Otrzymana dotacja – 89.990,00 zł

 

Opublikowane przez: Marta Kurcińska | Data wprowadzenia: 2014-05-13 15:38:01.

Zobacz:
 Projekty współfinansowane ze środków RPO .  Projekty współfinansowane ze środków PROW .  Projekty współfinansowane ze środków POKL . 
Data wprowadzenia: 2014-05-13 15:38:01
Opublikowane przez: Marta Kurcińska