1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet IV „Środowisko, Zapobieganie Zagrożeniom i Energetyka „ Działanie 4.1 „Gospodarka Wodno-Ściekowa”
Umowy nr RPMA.04.01.00-14-147/08-00 z dnia 20.10.2010r o dofinansowanie projektu „Uzupełnienie systemu wodno-kanalizacyjnego gminy wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody w miejscowości Mogielnica”
Zadanie zrealizowane.
Otrzymana dotacja – 18.255.172,57 zł

2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
Priorytetu VII „ Tworzenie i Poprawa warunków dla Rozwoju kapitału
ludzkiego” Działania 7.2. „Infrastruktura służąca edukacji”
Umowy nr RPMA..07.02.00-14-169/09-00 o dofinansowanie projektu „ Budowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Mogielnicy”
Zadanie zrealizowane.
Otrzymana dotacja – 9.743.895,88 zł

 

 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-09-25 13:27:06.

Zobacz:
 Projekty współfinansowane ze środków RPO .  Projekty współfinansowane ze środków PROW .  Projekty współfinansowane ze środków POKL . 
Data wprowadzenia: 2017-09-25 13:27:06
Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński