ZEZWOLENIE  NA  ODBIÓR  NIECZYSTOŚCI  CIEKŁYCH

Zezwolenie wydawane jest w formie decyzji na wniosek na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.Nr 236, poz.2008 z 2005r.

Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:

1. Imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie oraz jego numer identyfikacji podatkowej
2. Okreslenie przedmiotu i obszaru działalności
3. Określenie środków technicznych jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem
4. Informacje o technologiach stosowanych lub przeiwdzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem
5. Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności
6. Okreslenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jego prowadzenia.Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.Nr 225, poz. 1635 z późn. zmianami) za wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z nieruchomości należy uiśić opłatę skarbową w wysokości 107,00zł.
Opłaty należy dokonać na konto nr 14 8002 0004 0045 9938 2021 0001
Bank Spółdzielczy w Piasecznie Oddział w Mogielnicy.

 

 Wzór wniosku

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-06-22 14:02:56 | Data modyfikacji: 2017-03-14 11:45:12.
 Odbiór nieczczystości płynnych - informacja

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Marek Ścisłowski | Data wprowadzenia: 2014-03-05 15:25:53.
 W n i o s e k o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Marek Ścisłowski | Data wprowadzenia: 2014-03-05 15:27:58.
 Terminarz odbioru odpadów wielkogabarytowych

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Marek Ścisłowski | Data wprowadzenia: 2014-05-20 10:32:15 | Data modyfikacji: 2014-05-21 08:28:44.
 Terminarz odbioru odpadow z działek 2014

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Marek Ścisłowski | Data wprowadzenia: 2014-05-20 10:33:35.
Program Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta
Mogielnica do roku 2024
 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Barbara Karpińska | Data wprowadzenia: 2018-07-13 13:30:16.
Program Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta
Mogielnica

Obwieszczenie - konsultacje społeczne - POŚ Mogielnica

Program Ochrony Środowiska dla gminy i miasta Mogielnica do 2024 r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Barbara Karpińska | Data wprowadzenia: 2018-07-16 13:23:41.
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Małgorzata Sierajewska | Data wprowadzenia: 2019-08-29 14:51:25.
 Obowiązkowa inwentaryzacja źródeł ciepła

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Barbara Karpińska | Data wprowadzenia: 2021-09-03 15:27:33.
 Mogielnica zmienia smog na czyste powietrze

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Barbara Karpińska | Data wprowadzenia: 2021-09-03 15:28:26.
 Ankieta dotycząca "Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Mogielnica"

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Barbara Karpińska | Data wprowadzenia: 2021-09-09 14:19:25.
Inwentaryzacja żródeł ciepła
 Ulotka inwentaryzacyjna.pdf

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Barbara Karpińska | Data wprowadzenia: 2021-11-03 11:20:24.
Data wprowadzenia: 2021-11-03 11:20:24
Autor: Barbara Karpińska
Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński