REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica informuje, że od dnia 1 stycznia 2012r. obowiązuje nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W ramach nowych przepisów przedsiębiorca zamierzający na terenie gminy prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:
• nazwę firmy, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
• numer identyfikacji podatkowej NIP,
• numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
• określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.


Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej należy dołączyć:
1 Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł,( nr konta 14 8002 0004 0045 9938 2021 0001 ) . Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy z dniem wejścia w życie ustawy (01.01.2012r.) posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych (art. 14 ust 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz.897)
2 Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Powyższe oświadczenie powinno zawierać także:
a) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
b)oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
c)podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze
wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.
Uwaga!
Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie (01.01.2012r.) omawianej ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, czyli do 31 grudnia 2012r. (art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz.897).

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do:
1 posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;
2 utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
3 spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
4 zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.
Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do:
1 przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z zasadami postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;
2 przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

 Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Wioleta Górnik | Data wprowadzenia: 2012-05-22 10:09:40 | Data modyfikacji: 2023-01-31 13:38:48.
 Rejestr działalności regulowanej

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Mateusz Muszyński | Data wprowadzenia: 2014-04-29 10:50:24 | Data modyfikacji: 2021-12-16 11:05:00.
Data wprowadzenia: 2014-04-29 10:50:24
Data modyfikacji: 2021-12-16 11:05:00
Autor: Mateusz Muszyński
Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński