Uchwała nr 293
 Uchwała Nr XLX/293/2010 w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-05-20 08:35:10.
Uchwała nr 294
 Uchwała nr XLX/294/2010 z 29 stycznia 2010 w sprawie prac nad projektem uchwały budżetowej

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-03-01 10:06:36.
Uchwała nr 295
 Uchwała nr XLX/295/2010 z 29 stycznia 2010 roku w sprawie współdziałania z Gminą Piaseczno w zakresie propagowania i upowszechniania oferty turystycznej oraz ochrony zabytku techniki kolejowej Piaseczyńsko-Grójeckiej kolei wąskotorowej

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-03-01 10:11:16.
Uchwała nr 296
 Uchwała nr XLX/296/2010 z 29 stycznia 2010 roku w sprawie przystąpienia Gminy Mogielnica do realizacji projektu w ramach Działania 4.3 Regionalnego Programu Operacyjnego - ochrona powietrza i energetyka

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-03-01 10:13:16.
Uchwała 297
 Uchwała nr XLX/297/2010 z 29 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska na lata 2009 - 2012 z uwzględnieniem lat 2013 - 2016

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-03-01 10:15:00.
Uchwała Nr 298
 Uchwała Nr XLXI/298/2010 w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-05-20 08:45:56 | Data modyfikacji: 2010-05-20 08:47:33.
Uchwała Nr 299
 Uchwała nr XLXI/299/2010 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Grójeckiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grójcu

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-05-20 08:56:40.
Uchwała nr 300
 Uchwała Nr XLXI/300/2010 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności których nie stosuje się przepisów ustawy ordynacja podatkowa oraz wskazanie organów i osób do tego uprawnionych

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-05-20 09:06:05.
Uchwała nr 301
 Uchwała Nr XLXII/301/2010 z dnia 31 marca 2010 roku

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-06-04 11:14:06.
Uchwała nr 302
 Uchwała Nr XLXII/302/2010 w sprawie zaciągniecia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-05-20 09:12:48.
Uchwała Nr 303
 Uchwała Nr XLXII/303/2010 z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia Statutu Komunalnego Związku Gmin Regionu Radomskiego

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-06-04 13:33:47.
Uchwała Nr 304
 Uchwała Nr XLXII/304/2010 z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta w Mogielnicy do nabycia na rzecz Gminy nieruchomości nr 564/5 położonej w miejscowości Mogielnica

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-06-04 13:36:44.
Uchwała Nr 305
 Uchwała Nr XLXII/305/2010 z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta w Mogielnicy do sprzedaży części nieruchomości pod budynkiem gospodarczym położonej w m. Mogielnica będącej własnością Gminy

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-06-04 13:38:56.
Uchwała Nr 306
 Uchwała Nr XLXIII/306/2010 z dnia 9 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Grójcu

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-06-04 13:40:30.
Uchwała nr 307
 Uchwała nr LIV/307/2010 w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-05-20 09:47:20.
Uchwała nr 308
 Uchwała nr LIV/308/2010 w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica za 2009 rok

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-05-20 09:39:50.
Uchwała nr 311
 Uchwała Nr LV/311/2010 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie zmiany zapisu w uchwale Nr XXXII/190/96 Rady Gminy i Miasta Mogielnica z dnia 26 kwietnia 1996 r.

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-07-21 08:10:05.
Uchwała 312
 Uchwała Nr LV/312/2010 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 maja 2010 roku, w sprawie zmiany zapisu w uchwale Nr XLII/333 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 lipca 2006

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-07-21 08:53:07.
Uchwała Nr 313
 Uchwała Nr LV/313/2010 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 maja 2010 w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,, Gminy Nadpiliczne" na rok 2010.

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-07-21 09:14:26.
Uchwała Nr 314
 Uchwała LV/314/2010 Rady Miejskiej w Mogielnicy z 28 maja 2010 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Miejskiej w Mogielnicy

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-07-21 09:24:39 | Data modyfikacji: 2010-07-21 09:25:58.
Uchwała Nr 315
 Uchwała Nr LV/315/2010 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 maja 2010 roku, w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin na stanowiskach kierowniczych w publicznych szkołach na terenie Gminy i Miasta Mogielnica

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-07-21 09:40:14.
Uchwała Nr 316
 Uchwała Nr LV/316/2010 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie przyjęcia Statutu związku międzygminnego pod nazwą ,, Komunalny Związek Gmin Regionu Radomskiego"

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-07-21 10:51:09.
Uchwała Nr 317
 Uchwała Nr LVI/317/2010 z 23 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Grójcu

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-11-25 08:53:51.
Uchwała Nr 318
 Uchwała Nr LVI/319/2010 z 23 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-11-25 08:57:15.
Uchwała Nr 320
 Uchwała Nr LVI/320/2010 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Oświaty i Spraw Społecznych

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-07-21 11:08:07.
Uchwała nr 322
 Uchwała Nr LVII/322/2010 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 lipca 2010 w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-09-02 12:14:16 | Data modyfikacji: 2010-09-02 12:18:33.
Uchwała 323
 Uchwała Nr LVII/323/2010 z 30 lipca 2010 roku, w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i miasta , planu finansowego zakładu budżetowego, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, samorządowej jednostki kultury oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze roku budżetowego

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-09-06 09:44:29.
Uchwała Nr 324
 Uchwała Nr LVII/324/2010 roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin na stanowiskach kierowniczycch w publicznych szkołach na terenie Gminy i Miasta w Mogielnicy

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-09-02 14:24:44.
Uchwała nr 325
 Uchwała Nr LVII/325/2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-09-02 15:05:09.
Uchwała nr 326
 Uchwała Nr LVIII/326/2010 z 20 sierpnia 2010 roku, w sprawie zmiany uchwały XLXIII/306/2010 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 09.04.2010 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Grójcu

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-09-02 15:18:57.
Uchwała Nr 327
 Uchwała Nr LVIII/327/2010 z 20 sierpnia 2010 roku, w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta w Mogielnicy do nabycia na rzecz Gminy nieruchomości zabudowanej nr 57 położonej we wsi Wodziczna gmina Mogielnica

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-09-02 15:33:55.
Uchwała 328
 Uchwała Nr LVIII/328/2010 z 20 sierpnia 2010 roku, w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Mogielnica do realizacji projektu w ramch Działania 9.1.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-09-03 14:41:50.
Uchwała nr 329
 Uchwała LIX/328/2010 z 21 września 2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-11-25 09:08:37.
Uchwała nr 331
 Uchwała Nr LIX/331/2010 z 21 września 2010 roku w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń i nagród nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy i Miasta Mogielnica

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-11-08 13:21:59.
Uchwała Nr 332
 Uchwała Nr LIX/332/2010 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej SPZOZ w Mogielnicy

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-12-13 08:33:35.
Uchwała Nr 333
 Uchwała Nr LIX/333/2010 w sprawie wprowadzenia zmian statucie SPZOZ w Mogielnicy zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Nr XXX/246/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 roku

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-12-13 11:05:53 | Data modyfikacji: 2010-12-13 11:08:46.
Uchwała Nr 334
 Uchwała Nr LIX/334/2010 w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica do sprzedaży nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-12-13 11:12:06.
Uchwała nr 335
 Uchwała Nr LIX/335/2010 w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta w Mogielnicy do sprzedaży części nieruchomości nr 157 położonej we wsi Stamirowice gmina Mogielnica będacej własnością Gminy

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-12-13 11:14:43.
Uchwała 336
 Uchwała Nr LIX/336/2010 w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica do sprzedaży nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-12-13 11:56:51.
Uchwała Nr 337
 Uchwała Nr LIX/337/2010 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/272/2009 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 16 listopada 2009 roku

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-12-13 11:59:46.
Uchwała Nr 338
 Uchwała Nr LX/338/2010 z 21 października 2010 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, oddziałów przedszkolnych przy takich szkołach oraz niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego a także zakresu i trybu kontroli prawidłowości i wykorzystywania

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-11-25 09:26:06.
Uchwała Nr 339
 Uchwała Nr LX/339/2010 z 21 października 2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-11-25 09:29:53.
Uchwała Nr 340
 Uchwała Nr LX/340/2010 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 października 2010 roku

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-12-13 12:28:15.
Uchwała Nr 341
 Uchwała Nr LX/341/2010 w sprawie współdziałania z gminami: Mogielnica, Tarczyn i Giszczyn przy - realizacji partnerskiego projektu pn. ,, Odnawialne źródła energii - partnerstwo, środowisko, sukces" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego przy wykorzystaniu środkó Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2007 - 2013.

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-12-13 12:44:18.
Uchwała Nr 342
 Uchwała Nr LX/342/2010 w sprawie przyjęcia Palnu Odnowy Wsi Brzostowiec

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-12-13 12:47:56.
Uchwała Nr 343
 Uchwała Nr LX/343/2010 z 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Wsi Stamirowice

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-12-13 13:00:15.
Uchwała 344
 Uchwała Nr LX/344/2010 z 21 października 2010 roku w sprawie przyjecia Programu działania na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2011 -2015 pod nazwą ,, Mogielnica - Gmina przyjazna dla niepełnosprawnych"

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-12-13 13:12:08.
Uchwała Nr 345
 Uchwała Nr LXI/345/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-12-13 13:19:29.
Uchwała Nr 346
 Uchwała Nr LXI/346/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku, w sprawie Programu wpółpracy Gminy i Miasta Mogielnica z organizajami pozarządąwymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-12-13 13:25:48.
Uchwała Nr 347
 Uchwała Nr LXI/347/2010 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 listopada 2010 roku, w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-12-13 13:30:12.
Uchwała nr 348
 Uchwała Nr LXI/348/2010 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 listopada 2010 roku, w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica do sprezedaży nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-12-13 13:35:13.
Uchwała Nr 1
 Uchwała Nr 1/I/2010 w sprawie zatwierdzenie regulaminu dla wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mogielnicy

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-12-08 11:53:24.
Uchwałą Nr 2
 Uchwała Nr 2/I/2010 z 1 grudnia 2010 roku w sprawie stwierdzenia wyboru Pana Jarosława Zawalicha na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mogielnicy

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-12-08 11:56:48.
Uchwała Nr 3
 Uchwała Nr I/3/2010 w sprawie wyboru zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mogielnicy

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-12-08 11:58:05.
Uchwała Nr 4
 Uchwała Nr I/4/2010 w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Mogielnicy

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-12-08 11:59:40.
Uchwała nr 5
 Uchwała Nr II/5/2010 z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta w Mogielnicy

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2011-02-28 14:39:16.
Uchwała nr 6
 Uchwała Nr II/6/2010 Rady Miejskiej w Mogielnicy w sprawie ustalenia miesięcznego limitu przebiegu kilometrów za używanie prywatnego pojazdu do celów służbowych

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2011-02-28 14:41:08.
Uchwała Nr 7
 Uchwała Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Mogielnicy z 8 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2011-02-28 15:17:22.
Uchwała Nr 8
 Uchwała Nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 8 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LX/338 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, oddziałów przedszkolnych przy tych szkołach oraz niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego a także zakresu i trybu prawidłowości ich wykorzystania

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2011-02-28 14:31:15.
Uchwałą nr 9
 Uchwała Nr III/9/2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-12-22 12:25:04.
Uchwała Nr 10
 Uchwała Nr III/10/2010 z 8 grudnia 2010 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-12-22 12:30:49.
Uchwała Nr 11
 Uchwała Nr III/11/2010 z 8 grudnia 2010 w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na 2011 rok

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-12-22 12:32:43.
Uchwała Nr 12
 Uchwała Nr III/12/2010 w sprawie sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 rok.

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-12-22 12:39:29.
Uchwała Nr 13
 Uchwała Nr III/13/2010 z 8 grudnia 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-12-22 12:44:01.
Uchwała Nr 14
 Uchwała Nr III/14/2010 z 8 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za wodę z urządzeń miejskich i wiejskich i odprowadzania.

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2010-12-22 12:46:13.
Uchwała nr 15
 Uchwała Nr III/15/2010 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 8 grudnia 2010 roku

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2011-02-28 14:45:42.
Uchwała Nr 16
 Uchwała Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2011-02-28 15:38:42.
Uchwała Nr 17
 Uchwała Nr IV/17/2010 z 22 grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Mogielnica

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2011-02-28 15:42:06.
Uchwała 18
 Uchwała Nr IV/18/2010 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Mogielnica do realizacji projektu w ramach Działania 8.1. ,, Rozwój pracowników i przediębiorstw w regionie"

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2011-02-28 15:44:21.
Uchwała 19
 Uchwała Nr V/19/2010 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2011-02-28 15:46:05 | Data modyfikacji: 2011-02-28 15:47:40.
Uchwała nr 20
 Uchwała nr V/20/2010 Rady Miejskiej w Mogielnicy z 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany zapisu w uchwale nr XLII/333/2006 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 lipca 2006 roku

Opublikowane przez: Jakub Laskowski | Data wprowadzenia: 2011-02-28 15:50:08.

Zobacz:
 Załączniki do uchwał .  Protokoły z sesji . 
Data wprowadzenia: 2011-02-28 15:50:08
Opublikowane przez: Jakub Laskowski