Mogielnica
Nazwa Gminy Mogielnica
Rodzaj miejsko-wiejska
Lokalizacja woj. mazowieckie, pow. grójecki
Kod terytorialny 1406073
Adres 05-640 Mogielnica, ulica Rynek 1 
Kontakt Telefon: +48 (48) 66-35-149
e-mail: gmina@mogielnica.pl
Burmistrz

mgr Robert Lipiec
Telefon: +48 (48) 66-35-149,

Godziny przyjęć interesantów w sprawie skarg i wniosków :
codziennie w godzinach pracy

Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Ewa Ścisłowska
Telefon: +48 (48) 66-35-149 w.41
Sekretarz

Grzegorz Frasoński

Telefon: +48 (48) 66-35-149

Skarbnik

Anna Lewandowska

Telefon: +48 (48) 66-35-149

 

Godz. pracy UGiM

od 7:30 do 15:30

REGON UGiM 

000529812

NIP UGiM

797-13-75-692

REGON Gminy 

670223445

NIP Gminy 

797-189-32-28

Nr konta:

14 8002 0004 0045 9938 2021 0001

  epuap

  4407nfskm2

  Od dnia 1.08.2013 r. teren Gminy i Miasta Mogielnica jest monitorowany.
 

 

 Dane do faktur:

Gmina Mogielnica, 05-640 Mogielnica, ul. Rynek 1

NIP: 7971893228

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podmiot o danych ujawnionych powyżej.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z wyżej wzmiankowanym podmiotem.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

 

 

Godz. pracy UGiM

od 7:30 do 15:30

REGON UGiM 

000529812

NIP UGiM

797-13-75-692

REGON Gminy 

670223445

NIP Gminy 

797-189-32-28

Nr konta:

14 8002 0004 0045 9938 2021 0001

  epuap

  4407nfskm2

  Od dnia 1.08.2013 r. teren Gminy i Miasta Mogielnica jest monitorowany.
 

 

 Dane do faktur:

Gmina Mogielnica, 05-640 Mogielnica, ul. Rynek 1

NIP: 7971893228

 

 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2003-06-09 10:01:06 | Data modyfikacji: 2024-05-14 08:29:08.
Data wprowadzenia: 2003-06-09 10:01:06
Data modyfikacji: 2024-05-14 08:29:08
Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński