bip.mogielnica.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Mogielnica www.mogielnica.pl
Zarządzenia strona główna 

Zarządzenie nr 1 w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2019 rok.

Zarządzenie nr 2 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2019 rok.

Zarządzenie nr 3 w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Mogielnica.

Zarządzenie nr 4 w sprawie wyborów przewodniczących Zarządów Komitetów Osiedlowych na terenie miasta Mogielnica

Zarządzenie nr 5 sprawie określenia regulaminu wyborów organów jednostek pomocniczych samorządu terytorialnego

Zarządzenie nr 6 w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.

Zarządzenie nr 7 w sprawie planie wydatków budżetu na 2019 rok.

Zarządzenie nr 8 w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Mogielnica.

Zarządzenie nr 9 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2019 rok.

Zarządzenie nr 10 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2019 rok.

Zarządzenie nr 11 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na konkurs na stanowisko w Urzędzie Gminy i Miasta - Pomoc administracyjna ds. obsługi świadczeń wychowawczych.

Zarządzenie nr 12 sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Mogielnica

Zarządzenie nr 13 sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej we wsi Michałowice gm. Mogielnica.

Zarządzenie nr 14 w sprawie powołania Komisji ds. kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy.

Zarządzenie nr 15 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 r.

Zarządzenie nr 16 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2019 rok.

Zarządzenie nr 17 w sprawie ogłoszenia informacji o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Mogielnica w 2019 roku.

Zarządzenie nr 18 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Urzędu.

Zarządzenie nr 19 w sprawie ogłoszenia informacji o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Mogielnica w 2019 roku.

Zarządzenie nr 20 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2019 rok.

Zarządzenie nr 21 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy.

Zarządzenie nr 22 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej na 2019 r.

Zarządzenie nr 23 w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.

Zarządzenie nr 24 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2019 rok.

Zarządzenie nr 25 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zarządzenie nr 26 w sprawie utworzenia Systemu Stałych Dyżurów Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obron

Zarządzenie nr 27 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2019 rok.

Zarządzenie nr 28 w sprawie zmian Zarządzenie nr 71/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) w Gminie Mogielnica i jej jednostkach organizacyjnych.

Zarządzenie nr 29 w sprawie powołania Zespołu do opracowania projektu Raportu o stanie Gminy Mogielnica za 2018 r.

Zarządzenie nr 30 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.

Zarządzenie nr 31 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2019 rok.

Zarządzenie nr 32 w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mogielnica oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Samorządowej Biblioteki Publicznej w Mogielnicy, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mogi

Zarządzenie nr 33 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań.

Zarządzenie nr 34 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy.

Zarządzenie nr 35 w sprawie zmian dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.

Zarządzenie nr 36 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2019 rok.

Zarządzenie nr 37 w sprawie powołania Komisji do weryfikacji wniosków o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Mogielnica.

Zarządzenie nr 38 w sprawie zmian dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.

Zarządzenie nr 39 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2019 rok.

Zarządzenie nr 40 w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy.

Zarządzenie nr 41 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Mogielnica za 2018 rok.

Zarządzenie nr 42 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.

Zarządzenie nr 43 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2019 rok.

Zarządzenie nr 44 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2019 rok.

Zarządzenie nr 45 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta ds. obsługi księgowej i egzekucyjnej w Urzędzie Gminy i Miasta w Mogielnicy.

Zarządzenie nr 46 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy.

Zarządzenie nr 47 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.

Zarządzenie nr 48 w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2019 rok.

Zarządzenie nr 49 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury-Miejsko-Gminnej Samorządowej Biblioteki Publicznej w Mogielnicy

Zarządzenie nr 50 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury- Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mogielnicy za 2018 rok.

Zarządzenie nr 51 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Zarządzenie nr 52 w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Brzostowcu.

Zarządzenie nr 53 w sprawie: procedury przekazywania składników majątkowych, dokumentacji księgowej, akt osobowych i spraw kadrowych oraz dokumentacji organizacji pracy jednostki, w przypadku zmiany dyrektora szkoły lub placówki oświatowej.

Zarządzenie nr 54 w sprawie: okresowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły po upływie kadencji.

Zarządzenie nr 55 w sprawie: powierzenia obowiązków Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Brzostowcu.

Zarządzenie nr 56 w sprawie: instrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy i Miasta Mogielnica.

Zarządzenie nr 57 w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2019 rok.

Zarządzenie nr 58 w sprawie: przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej we wsi Dziarnów gm. Mogielnica.

Zarządzenie nr 59 w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy.

Zarządzenie nr 60 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.

Zarządzenie nr 61 w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2019 rok.

Zarządzenie nr 62 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2019-2027.

Zarządzenie nr 63 w sprawie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu Ratusz – Urzędu Gminy i Miasta przy ul. Rynek 1.

Zarządzenie nr 64 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie nr 65 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.

Zarządzenie nr 66 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2019 rok.

Zarządzenie nr 67 w sprawie ustalenia wynagrodzenia ekspertów- członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego do nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 68 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 69 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 70 w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Mogielnicy.

Zarządzenie nr 71 w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Zespołu Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Michałowicach.

Zarządzenie nr 72 w sprawie ustalenia polityki (zasad) rachunkowości dla zadania pn. „Modernizacja boiska sportowego” współfinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury

Zarządzenie nr 73 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.

Zarządzenie nr 74 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2019 rok.

Zarządzenie 76 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.

Zarządzenie nr 77 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2019 rok.

Zarządzenie nr 78 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej we wsi Ślepowola gm. Mogielnica.

Zarządzenie nr 79 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2019 rok.

Zarządzenie nr 80 w sprawie przeprowadzenia ćwiczeń zgrywających działania jednostek OSP z terenu Gminy Mogielnica pod nadzorem PSP w Grójcu.

Zarządzenie nr 81 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie nr 83 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.

Zarządzenie nr 84 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2019 rok.

Zarządzenie nr 85 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok

Zarządzenie nr 86 w sprawie zmian dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok

Zarządzenie nr 87 w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargu na sprzedaż nieruchomości

Zarządzenie nr 88 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2019 rok.

Zarządzenie nr 89 o powołaniu zespołu powypadkowego.

Zarządzenie nr 90 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków na 2019 rok.

Zarządzenie nr 91 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2019 rok.

Zarządzenie nr 92 w sprawie zmian wydatków budżetu na 2019 rok.

Zarządzenie nr 93 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2019 rok.

Zarządzenie nr 94 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.

Zarządzenie nr 95 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2019 rok.

Zarządzenie nr 96 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 97 w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Mogielnicy projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2020-2027.

Zarządzenie nr 98 w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Mogielnicy projektu uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z uzasadnieniem.

Zarządzenie nr 99 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.

Zarządzenie nr 100 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2019 rok.

Zarządzenie nr 101 w sprawie aktualizacji informacji o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Mogielnica w 2019 roku.

Zarządzenie nr 102 w sprawie wprowadzenia do stosowania „ Dokumentacji Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy i Miasta w Mogielnicy.

Zarządzenie nr 103 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2019 rok.

Zarządzenie nr 104 ws. zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2019 rok.

Zarządzenie nr 105 w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych znajdujących sie w Zarzadzie Zespołu Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Michałowicach oraz Publicznej szkoły w Borowem

Zarządzenie nr 106 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.

Zarządzenie nr 107 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2019 rok

Zarządzenie nr 108 w sprawie stawek czynszu za dzierżawę gruntów gminnych połozonycjh na terenie Gminy i Miasta Mogielnica

Zarządzenie nr 109 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2019 rok

Zarządzenie nr 110 w sprawie powołania zespołu do identyfikacji sytuacji awaryjnych środowiskowych.

Zarządzenie nr 111 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Urzędu

Zarządzenie nr 112 w sprawie powołania Komisji inwertaryzacyjnej do przeprowadzenia inwertaryzacji rocznej Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy.

Zarządzenie nr 113 w sprawie powołania komisji do dokonania likiwdacji środków trwałych znajdujących się na stanie Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica.

Zarządzenie nr 114 w sprawie zmian dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.

Zarządzenie nr 115 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2019 rok.

Zarządzenie nr 116 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok

Zarządzenie nr 117 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2019 rok.

Zarządzenie nr 118 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2019 rok.

Zarzadzenie nr 119 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytu publicznego.

Zarzadzenie nr 120 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.

Zarzadzenie nr 121 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2019 rok.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-01-07 08:25:10.

Zobacz:
 2011 .  2012 .  2013 .  2014 .  2015 .  2016 .  2017 .   2018 .  2019 .  2020 .  2021 .  2022 .  2023 .  2024 . 
Data wprowadzenia: 2019-01-07 08:25:10
Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.mogielnica.pl