bip.mogielnica.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Mogielnica www.mogielnica.pl
Archiwum danych strona główna 

Archiwum danych

Skład Komisji Rewizyjnej

-Włodzimierz Wasiak

-Ireneusz Stępień

-Józef Rybak

 

 

Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej

1. Organizacja Komisji Rewizyjnej
§ 1.

1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz pozostałych członków w liczbie 3-5 osób.
2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.
3. Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja Rewizyjna na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 2.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania wykonuje jego Zastępca .

§ 3.

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w jej działaniach w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.
2. W sprawie wyłączenia Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych członków decyduje pisemnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
3. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej decyduje Rada.
4. Wyłączony członek Komisji Rewizyjnej może odwołać się na piśmie od decyzji o wyłączeniu do Rady – w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o treści tej decyzji.

2. Zasady kontroli
§ 4.

1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem:
-legalności,
-gospodarności,
-rzetelności,
-celowości, oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy.

§ 5.

Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanym w uchwałach Rady.

§ 6.

Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:
1) kompleksowe – obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego podmiotu,
2) problemowe – obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności,
3) sprawdzające – podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu.

§ 7.

1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radę.
2. Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objętej planem, o jakim mowa w ust. 1.

§ 8.

Kontrola kompleksowa nie powinna trwać dłużej niż 3 dni robocze, a kontrole problemowa i sprawdzająca – dłużej niż 1 dzień roboczy.

§ 9.

1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegają zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególności dotyczy projektów dokumentów mających stanowić podstawę określonych działań (kontrola wstępna).
2. Rada może nakazać Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a także przerwanie kontroli lub odstąpienie od poszczególnych czynności kontrolnych.
3.Rada może nakazać rozszerzenie lub zawężenie zakresu i przedmiotu kontroli
4.Uchwały Rady, o których mowa w ust. 2-3 wykonywane są niezwłocznie.
5. Komisja Rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym przypadku podjęcia takiej decyzji przez Radę. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak i kontroli problemowych oraz sprawdzających.

§ 10.

1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności według kryteriów ustalonych w § 87 ust. 1.
2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.
3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.

3.Tryb kontroli
§ 11.

1. Kontroli kompleksowych dokonują w imieniu Komisji Rewizyjnej zespoły kontrolne składające się co najmniej z dwóch członków Komisji.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyznacza na piśmie kierownika zespołu kontrolnego, który dokonuje podziału czynności pomiędzy kontrolujących.
3. Kontrole problemowe i sprawdzające mogą być przeprowadzane przez jednego członka Komisji Rewizyjnej.
4. Kontrole (z zastrzeżeniem ust. 6) przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby (osobę) wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.
5. Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierownikowi kontrolowanego podmiotu upoważnienia, o których mowa w ust. 4 oraz dowody osobiste.
6. W przypadkach nie cierpiących zwłoki, każdy z członków Komisji Rewizyjnej może przystąpić do kontroli problemowej bez wcześniejszej uchwały Komisji Rewizyjnej oraz upoważnienia, o którym mowa w ust. 5. Za przypadki nie cierpiące zwłoki uważa się w szczególności sytuacje, w których członek Komisji Rewizyjnej poweźmie uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa lub gdy zachodzą przesłanki pozwalające przypuszczać, iż niezwłoczne przeprowadzenie kontroli pozwoli uniknąć niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia ludzkiego lub też zapobiec powstaniu znacznych strat materialnych w mieniu komunalnym.
7. W przypadku podjęcia działań kontrolnych, o których mowa w ust. 6, kontrolujący jest obowiązany zwrócić się – w najkrótszym możliwym terminie – do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, o wyrażenie zgody na ich kontynuowanie.
8. W przypadku nie zwrócenia się o wyrażenie zgody, lub też odmowy wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 7, kontrolujący niezwłocznie przerywa kontrolę, sporządzając notatkę z podjętych działań, która podlega włączeniu do akt Komisji Rewizyjnej.

§ 12.

1. W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Burmistrza, wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie.
2. Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby Burmistrza, kontrolujący zawiadamia o tym Przewodniczącego Rady.

§ 13.

1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki i środki dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić kontrolującym wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.
3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce osoby kontrolującej pisemnego wyjaśnienia.
4. Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień, także w przypadkach innych, niż określone w ust. 3

§ 14.

Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwości w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

4. Protokoły kontroli
§ 15.

1. Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli – w terminie 7 dni od daty jej zakończenia – protokół pokontrolny, obejmujący:
1) nazwę i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących),
3) daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,
4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,
5) imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
6) przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole,
7) datę i miejsce podpisania protokołu,
8) podpisy kontrolującego (kontrolujących) i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy.
2. Protokół pokontrolny może także zawierać wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli.

§ 16.

1. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia – w terminie 3 dni od daty odmowy – pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.
2. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1 składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 17.

1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.
2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

§ 18.

Protokół pokontrolny sporządza się w trzech egzemplarzach, które - w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu – otrzymują: Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.

5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej
§ 19.

1. Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do 30 stycznia każdego roku.
2. Plan przedłożony Radzie musi zawierać co najmniej:
1) terminy odbywania posiedzeń,
2) terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli kompleksowej.
3. Rada może zatwierdzić jedynie część planu pracy Komisji Rewizyjnej; przystąpienie do wykonywania kontroli kompleksowych może nastąpić po zatwierdzeniu planu pracy lub jego części.

§ 20.

1. Komisja Rewizyjna składa Radzie – w terminie do dnia 30 stycznia każdego roku – roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.
2. Sprawozdanie powinno zawierać:
1) liczbę, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
2) wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli,
3) wykaz uchwał podjętych przez Komisję Rewizyjną,
4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najważniejszymi wnioskami, wynikającymi z tych kontroli,
5) ocenę wykonania budżetu Gminy za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium.
3. Poza przypadkiem określonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności po podjęciu stosownej uchwały Rady, określającej przedmiot i termin złożenia sprawozdania.

6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
§ 21.

1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje jej posiedzenia, które nie są objęte zatwierdzonym planem pracy Komisji, w formie pisemnej.
3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust 2, mogą być zwoływane z własnej inicjatywy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a także na pisemny umotywowany wniosek:
1) Przewodniczącego Rady lub też pisemny wniosek:
2) nie mniej niż 5 radnych,
3) nie mniej niż 3 członków Komisji Rewizyjnej.
4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zaprosić na jej posiedzenia:
1) radnych nie będących członkami Komisji Rewizyjnej,
2) osoby zaangażowane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze biegłych lub ekspertów.
5. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mogą brać udział tylko jej członkowie oraz zaproszone osoby.
6. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej należy sporządzać protokół, który winien być podpisany przez wszystkich członków komisji uczestniczących w posiedzeniu.

§ 22.

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji w głosowaniu jawnym.

§ 23.

Obsługę biurową Komisji Rewizyjnej zapewnia Burmistrz..

§ 24.

1. Komisja Rewizyjna może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej działania.
2. W przypadku, gdy skorzystanie z wyżej wskazanych środków wymaga zawarcia odrębnej umowy i dokonania wypłaty wynagrodzenia ze środków komunalnych, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawia sprawę na posiedzeniu Rady, celem podjęcia uchwały zobowiązującej osoby zarządzające mieniem komunalnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu Gminy.

§ 25.

1. Komisja Rewizyjna może na zlecenie Rady lub po powzięciu stosownych uchwał przez wszystkie zainteresowane komisje, współdziałać w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich właściwości rzeczowej.
2. Współdziałanie może polegać w szczególności na wymianie uwag, informacji i doświadczeń dotyczących działalności kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zwracać się do przewodniczących innych komisji Rady o oddelegowanie w skład zespołu kontrolnego radnych mających kwalifikacje w zakresie tematyki objętej kontrolą.
4. Do członków innych komisji uczestniczących w kontroli, prowadzonej przez Komisję Rewizyjną stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału.
5. Przewodniczący Rady zapewnia koordynację współdziałania poszczególnych komisji w celu właściwego ich ukierunkowania, zapewnienia skuteczności działania oraz unikania zbędnych kontroli.

§ 26.

Komisja Rewizyjna może występować do organów Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli lub inne organy kontroli.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2003-06-25 17:55:28 | Data modyfikacji: 2014-12-03 11:35:01.

Skład Komisji:


- Grzegorz Michalski

- Krzysztof Wrzosek

- Wiesław Wilewski

- Rafał Rek

- Irena Bogdan

- Małgorzata Babska-Jakubczak

 

 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2003-06-26 08:44:16 | Data modyfikacji: 2014-12-03 11:35:38.Robert Lipiec
tel.(0-48)663-51-49w39
e-mail bip@mogielnica.pl
 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2004-01-22 11:12:22 | Data modyfikacji: 2015-04-14 12:35:16.

Gmina Mogielnica

 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2010-11-05 11:50:50 | Data modyfikacji: 2016-05-19 10:29:11.

„Uzupełnienie systemu wodno-kanalizacyjnego gminy wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody w miejscowości Mogielnica” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” Działanie 4.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” Regionalnego programu operacyjnego województwa Mazowieckiego 2007 – 2013”

Kwota dotacji z umowy: 22 012 527,27 zł         Termin realizacji: 01.01.2007r. – 30.11.2013r.

Projekt pt. „Uzupełnienie systemu wodno-kanalizacyjnego gminy wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody w miejscowości Mogielnica” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85%.

Umowa nr RPMA.04.01.00-14-147/08-00 z Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów została podpisana w dniu 20.10.2010r.

Realizacja projektu zakłada:
- modernizację oczyszczalni ścieków w miejscowości Mogielnica,
- rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Mogielnica,
- budowę sieci wodociągowej Wężowiec - Wólka Gostomska,
- budowę kanalizacji sanitarnej na odcinku Mogielnica – Kozietuły Nowe.

Cel główny Projektu: Poprawa stanu środowiska naturalnego województwa mazowieckiego
Cel szczegółowy: Ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do powietrza, wód i gleb oraz przeciwdziałanie ich negatywnym skutkom; Priorytetu IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka RPO WM.
Zostały również określone następujące cele szczegółowe projektu:
• budowa sieci wodociągowej,
• budowa sieci kanalizacji sanitarnej,
• przebudowa 1 oczyszczalni ścieków,
• zmodernizowanie 1 stacji uzdatniania wody,
• zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków do 2 000,00 m3 na dobę,
• wzrost liczby osób korzystających z sieci kanalizacyjnej o 662 osoby,
• wzrost liczby osób korzystających z sieci kanalizacyjnej o 177 osób.

Planowana inwestycja przyczyni się do realizacji długofalowych zamierzeń gminy:
• obniżenie zanieczyszczenia środowiska na terenie Miasta i Gminy Mogielnica,
• przeciwdziałanie marginalizacji obszarów wiejskich,
• rozwój Miasta i Gminy Mogielnica,
• zapobieganie występowaniu okresowych przerw w dostawach wody,
• poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców gminy,
• zmniejszenie kosztów przeznaczanych przez gminę na opiekę zdrowotną,
• zmniejszenie kosztów usuwania skutków zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego z powodu niekontrolowanego zrzutu ścieków,
• poprawa stanu zdrowia mieszkańców gminy,
• wzrost atrakcyjności budowlanej i inwestycyjnej terenów Miasta i Gminy Mogielnica,
• waloryzacja gruntów, spowodowana wzrostem atrakcyjności terenu, wyrażająca się podwyższeniem ich ceny,
• poprawa wizerunku Miasta i Gminy Mogielnica

Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia dysproporcji rozwojowych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Brak odpowiedniej infrastruktury technicznej uznany jest w regionalnych i lokalnych dokumentach za jedną z głównych barier rozwojowych. Zapewnienie na obszarze gminy Mogielnica odpowiedniej infrastruktury technicznej, przyniesie efekt w postaci zwiększenia atrakcyjności tych obszarów jako mieszkalnych, produkcyjnych i rekreacyjnych oraz stworzy warunki dla wzrostu liczby mieszkańców.
Realizacja projektu przyczyni się w sposób bezpośredni do polepszenia warunków socjalnobytowych mieszkańców oraz pozytywnie wpłynie na stan środowiska naturalnego, co
w efekcie doprowadzi do wzrostu atrakcyjności mieszkaniowej obszaru. Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej warunkuje zniesienie części barier rozwoju gospodarczego obszarów gminy i aktywizację gospodarczą.
Rozbudowa SUW ma na celu zwiększenie wydajności urządzeń do poboru i uzdatniania wody, by móc zapewnić wodę do celów spożywczych o jakości zgodnej z obowiązującymi aktualnie normami i rozporządzeniami.
Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków umożliwi likwidację przydomowych zbiorników, a także ograniczy ilość niekontrolowanych zrzutów ścieków do środowiska, natomiast projektowane odcinki sieci wodociągowej i kanalizacyjnej usprawnią funkcjonowanie zmodernizowanych obiektów oraz zapewnią mieszkańcom polepszenie warunków socjalno - bytowych.


Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013: Priorytet IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” Działanie 4.1 „Gospodarka wodno-ściekowa”, na podstawie umowy nr RPMA.04.01.00-14-147/08-00 o dofinansowanie projektu zawartej w dniu 20 października 2010 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim i Gminą Mogielnica. Zakończenie projektu zaplanowano na 2014 r.

 GALERIA STACJA UZDATNIANIA WODYGALERIA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanału sanitarnego Mogielnica-Kozietuły Nowe

Budowa sieci wodociągowej dla wsi Brzostowiec i Wólka Gostomska wraz z przyłączami z włączeniem do istniejącego wodociągu we wsi Wężowiec

Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Mogielnicy

 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-05-13 14:39:00 | Data modyfikacji: 2017-09-25 13:18:06.
Oświadczenie majątkowe na 30 dni od złożenia
ślubowania.

Bogdan Sawicki

Adam Jakubczak

Irena Bogdan

Adam Jagieliński

Marek Szczepański

Jan Dudek

Jarosław Zawalich

Edward Kieszek

Jan Marciniak

Piotr Radecki

Wiesław Wilewski

Beata Haśkie

Krzysztof Kurp

Anna Wiśniewska

Oświadczenie majatkowe za 2014 rok Bogdan Sawicki

Oświadczenie majatkowe za 2014 rok Adam Jakubczak

Oświadczenie majatkowe za 2014 rok Irena Bogdan

Oświadczenie majatkowe za 2014 rok Adam Jagieliński

Oświadczenie majatkowe za 2014 rok Marek Szczepański

Oświadczenie majatkowe za 2014 rok Jan Dudek

Oświadczenie majatkowe za 2014 rok Jarosław Zawalich

Oświadczenie majatkowe za 2014 rok Edward Kieszek

Oświadczenie majatkowe za 2014 rok Jan Marciniak

Oświadczenie majatkowe za 2014 rok Piotr Radecki

Oświadczenie majatkowe za 2014 rok Wiesław Wilewski

Oświadczenie majatkowe za 2014 rok Beata Haśkie

Oświadczenie majatkowe za 2014 rok Krzysztof Kurp

Oświadczenie majatkowe za 2014 rok Anna Wiśniewska

Oświadczenie majatkowe za 2015 rok Bogdan Sawicki

Oświadczenie majatkowe za 2015 rok Adam Jakubczak

Oświadczenie majatkowe za 2015 rok Irena Bogdan

Oświadczenie majatkowe za 2015 rok Adam Jagieliński

Oświadczenie majatkowe za 2015 rok Marek Szczepański

Oświadczenie majatkowe za 2015 rok Jan Dudek

Oświadczenie majatkowe za 2015 rok Jarosław Zawalich

Oświadczenie majatkowe za 2015 rok Edward Kieszek

Oświadczenie majatkowe za 2015 rok Jan Marciniak

Oświadczenie majatkowe za 2015 rok Piotr Radecki

Oświadczenie majatkowe za 2015 rok Wiesław Wilewski

Oświadczenie majatkowe za 2015 rok Beata Haśkie

Oświadczenie majatkowe za 2015 rok Krzysztof Kurp

Oświadczenie majatkowe za 2015 rok Anna Wiśniewska

 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2015-01-29 12:20:42 | Data modyfikacji: 2018-11-22 14:18:52.
 Oświadczenie majątkowe na 30 dni od złożenia ślubowania.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2015-02-03 09:37:03 | Data modyfikacji: 2018-11-22 14:10:36.

Oświadczenie majatkowe za 2016 rok Bogdan Sawicki

Oświadczenie majatkowe za 2016 rok Adam Jakubczak

Oświadczenie majatkowe za 2016 rok Irena Bogdan

Oświadczenie majatkowe za 2016 rok Adam Jagieliński

Oświadczenie majatkowe za 2015 rok Marek Szczepański

Oświadczenie majatkowe za 2016 rok Jan Dudek

Oświadczenie majatkowe za 2016 rok Jarosław Zawalich

Oświadczenie majatkowe za 2016 rok Edward Kieszek

Oświadczenie majatkowe za 2016 rok Jan Marciniak

Oświadczenie majatkowe za 2016 rok Piotr Radecki

Oświadczenie majatkowe za 2016 rok Wiesław Wilewski

Oświadczenie majatkowe za 2016 rok Beata Haśkie

Oświadczenie majatkowe za 2016 rok Krzysztof Kurp

Oświadczenie majatkowe za 2016 rok Anna Wiśniewska

 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-09-19 10:08:47 | Data modyfikacji: 2018-11-22 14:19:31.

Oświadczenie majatkowe za 2017 rok Bogdan Sawicki

Oświadczenie majatkowe za 2017 rok Adam Jakubczak

Oświadczenie majatkowe za 2017 rok Irena Bogdan

Oświadczenie majatkowe za 2017 rok Adam Jagieliński

Oświadczenie majatkowe za 2017 rok Marek Szczepański

Oświadczenie majatkowe za 2017 rok Jan Dudek

Oświadczenie majatkowe za 2017 rok Jarosław Zawalich

Oświadczenie majatkowe za 2017 rok Edward Kieszek

Oświadczenie majatkowe za 2016 rok Jan Marciniak

Oświadczenie majatkowe za 2017 rok Piotr Radecki

Oświadczenie majatkowe za 2017 rok Wiesław Wilewski

Oświadczenie majatkowe za 2017 rok Beata Haśkie

Oświadczenie majatkowe za 2017 rok Krzysztof Kurp

Oświadczenie majatkowe za 2017 rok Anna Wiśniewska

 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-08-07 14:40:36 | Data modyfikacji: 2018-11-22 14:20:53.
 Oświadczenie majątkowe na 2 miesiące przed końcem kadencji 2014-2018 Bogdan Sawicki

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-10-25 11:04:08 | Data modyfikacji: 2018-11-22 14:25:08.

 


Skład Komisji:


- Radosław Ptaszek


- Bogdan Sawicki


- Barbara Michalak


- Andrzej Dąbrowski


- Anna Frasońska

 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2009-07-09 12:11:23 | Data modyfikacji: 2014-12-03 11:35:58.

Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Mogielnicy

Oświadczenie Majątkowe -Wiesław Wilewski za 2010 r.

Oświadczenie Majątkowe - Wiesław Wilewski za 2011 r.

Oświadczenie Majątkowe - Wiesław Wilewski za 2012 r.

Oświadczenie Majątkowe - Wiesław Wilewski za 2013 r.

Oświadczenie majątkowe _ Wiesław Wilewski na 2 miesiące przed końcem kadencji.

Oświadczenie Majątkowe Małgorzata Babskiej-Jakubczak za 2010 r.

Oświadczenie Majątkowe - Małgorzata Babska-Jakubczak za 2011 r.

Oświadczenie Majątkowe - Małgorzata Babska-Jakubczak za 2012 r.

Oświadczenie Majątkowe - Małgorzata Babska-Jakubczak za 2013 r.

Oświadczenie Majątkowe - Małgorzata Babska-Jakubczak na 2 miesiące przed końcem kadencji.

Oświadczenie Majątkowe - Irena Bogdan za 2010 r.

Oświadczenie Majątkowe - Irena Bogdan za 2011 r.

Oświadczenie Majątkowe - Irena Bogdan za 2012 r.

Oświadczenie Majątkowe - Irena Bogdan za 2013 r.

Oświadczenie Majątkowe -Irena Bogdan na 2 miesiące przed końcem kadencji.

Oświadczenie Majątkowe - Andrzej Dąbrowski za 2010 r.

Oświadczenie Majątkowe - Andrzej Dąbrowski za 2011 r.

Oświadczenie Majątkowe - Andrzej Dąbrowski za 2012 r.

Oświadczenie Majątkowe -Andrzej Dąbrowski za 2013 r.

Oświadczenie Majątkowe - Andrzej Dąbrowski na 2 miesiące przed końcem kadencji.

Oświadczenie Majątkowe - Anna Frasońska za 2010 r.

Oświadczenie Majątkowe - Anna Frasonska za 2011 r.

Oświadczenie Majątkowe - Anna Frasońska za 2012 r.

Oświadczenie Majątkowe - Anna Frasońska za 2013 r.

Oświadczenie Majątkowe -Anna Frasońska na 2 miesące przed końcem kadencji.

Oświadczenie Majątkowe - Barbara Zofia Michalak za 2010 r.

Oświadczenie Majątkowe - Barbara Zofia Michalak za 2011 r.

Oświadczenie Majątkowe - Barbara Zofia Michalak za 2012 r.

Oświadczenie Majątkowe - Barbara Zofia Michalak za 2013 r.

Oświadczenie Majątkowe - Barbara Zofia Michalak na 2 miesiące przed końcem kadencji.

Oświadczenie Majątkowe - Grzegorz Michalski za 2010 r.

Oświadczenie Majątkowe - Grzegorz Michalski za 2011 r.

Oświadczenie Majątkowe - Grzegorz Michalski za 2012 r.

Oświadczenie Majątkowe - Grzegorz Michalski za 2013 r.

Oświadczenie Majątkowe - Grzegorz Michalski na 2 miesiące przed końcem kadencji.

Oświadczenie Majątkowe - Radosław Ptaszek za 2010 r.

Oświadczenie Majątkowe - Radosław Ptaszek za 2011 r.

Oświadczenie Majątkowe - Radosław Ptaszek za 2012 r.

Oświdczenie Majątkowe - Radosław Ptaszek za 2013 r.

Oświadczenie Majątkowe - Radosław Ptaszek na 2 miesiace przed końcem kadencji.

Oświadczenie Majątkowe - Rafał Paweł Rek za 2010 r.

Oświadczenie Majątkowe - Rafał Paweł Rek za 2011 r.

Oświadczenie Majątkowe - Rafał Rek za 2012 r.

Oświadczenie Majątkowe - Rafał Paweł Rek za 2013 r.

Oświadczenie Majątkowe - Rafał Paweł Rek na 2 miesiące przed końcem kadencji.

Oświadczenie Majątkowe - Józef Rybak za 2010 r.

Oświadczenie Majątkowe - Józef Rybak za 2011 r.

Oświadczenie Majątkowe - Józef Rybak za 2012 r.

Oświadczenie Majątkowe - Józef Rybak za 2013 r.

Oświadczenie Majątkowe - Józef Rybak na 2 miesiące przed końcem kadencji.

Oświadczenie Majątkowe - Bogdan Sawicki za 2010 r.

Oświadczenie Majątkowe - Bogdan Sawicki za 2011 r.

Oświadczenie Majątkowe - Bogdan Sawicki za 2012 r.

Oświadczenie Majątkowe - Bogdan Sawicki za 2013 r.

Oświadczenie Majątkowe - Bogdan Sawicki na 2 miesiące przed końcem kadencji.

Oświadczenie Majątkowe - Ireneusz Włodzimierz Stępień za 2010 r.

Oświadczenie Majątkowe - Ireneusz Włodzimierz Stępień za 2011 r.

Oświadcenie Majątkowe - Ireneusz Włodzimierz Stępień za 2012 r.

Oświadczenie Majątkowe - Ireneusz Włodzimierz Stępień za 2013 r.

Oświadczenie Majątkowe - Ireneusz Włodzimierz Stępień na 2 miesiące przed końcem kadencji.

Oświadczenie Majątkowe - Włodzimierz Wasiak za 2010 r.

Oświadczenie Majątkowe - Włodzimierz Wasiak za 2011 r.

Oświadczenie Majątkowe - Włodzimierz Wasiak za 2012 r.

Oświadczenie Majątkowe - Włodzimierz Wasiak za 2013 r.

Oświadczenie Majątkowe - Włodzimierz Wasiak na 2 miesiące przed końcem kadencji.

Oświadczenie Majątkowe - Krzysztof Wrzosek za 2010 r.

Oświadczenie Majątkowe - Krzysztof Wrzosek za 2011 r.

Oświadczenie Majątkowe - Krzysztof Wrzosek za 2012 r.

Oświadczenie Majątkowe - Krzysztof Wrzosek za 2013 r.

Oświadczenie Majątkowe - Krzysztof Wrzosek na 2 miesiące przed końcem kadencji.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-07-07 10:22:19 | Data modyfikacji: 2014-12-11 13:36:08.
 Oświadczenie majątkowe za 2014 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2015-05-26 11:08:33 | Data modyfikacji: 2018-11-22 14:11:06.
 Oświadczenie majątkowe na 2 miesiące przed końcem kadencji 2014-2018 Adam Jakubczak

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-10-25 11:05:25 | Data modyfikacji: 2018-11-22 14:25:34.
 Oświadczenie majatkowe za 2015 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-06-15 10:24:37 | Data modyfikacji: 2018-11-22 14:11:33.
 Oświadczenie majątkowe na 2 miesiące przed końcem kadencji 2014-2018 Irena Bogdan

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-10-25 11:10:58 | Data modyfikacji: 2018-11-22 14:26:04.
 Informacja o planowanym przedsięwzęciu.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2004-07-15 14:52:47 | Data modyfikacji: 2016-05-19 10:27:23.
 Oświadczenie majątkowe za 2013 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-06-10 13:59:56 | Data modyfikacji: 2014-12-03 11:00:01.
 Oświadczenie majątkowe za 2016 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-06-14 14:37:35 | Data modyfikacji: 2018-11-22 14:12:00.
 Oświadczenie majątkowe na 2 miesiące przed końcem kadencji 2014-2018 Adam Jagieliński

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-10-25 11:17:55 | Data modyfikacji: 2018-11-22 14:26:25.
 Oświadczenie majątkowe na 2 miesiące przed końcem kadencji.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-11-05 11:18:37 | Data modyfikacji: 2014-12-03 11:32:53.
 Oświadczenie majątkowe za 2017 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-07-06 11:09:56 | Data modyfikacji: 2018-11-22 14:12:43.
 Oświadczenie majątkowe na 2 miesiące przed końcem kadencji 2014-2018 Marek Szczepański.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-10-25 11:20:44 | Data modyfikacji: 2018-11-22 14:26:50.
 deklaracja

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2015-05-21 11:13:38 | Data modyfikacji: 2018-11-22 14:26:50.
Projekt Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania gminy Mogielnica

MOGIELNICA studium cz1-uwarunkowania

MOGIELNICA studium cz2-kierunki zagosp

MOGIELNICA studium zal A1

MOGIELNICA studium zal A2

MOGIELNICA studium zal A3

MOGIELNICA studium zal A4

MOGIELNICA studium zal A5

MOGIELNICA studium zal A6

MOGIELNICA studium zal B1

MOGIELNICA studium zal B2

MOGIELNICA studium zal B3

MOGIELNICA studium zal B4

 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2017-09-19 13:04:56 | Data modyfikacji: 2018-02-13 12:28:14.
 Oświadczenie majątkowe na 2 miesiące przed końcem kadencji 2014-2018.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-10-15 12:01:52 | Data modyfikacji: 2018-11-22 14:13:05.
 Oświadczenie majątkowe na 2 miesiące przed końcem kadencji 2014-2018 Jan Dudek

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-10-25 11:22:54 | Data modyfikacji: 2018-11-22 14:27:15.
 Oświadczenie majątkowe na 2 miesiące przed końcem kadencji 2014-2018 Jarosław Zawalich

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-10-25 11:24:23 | Data modyfikacji: 2018-11-22 14:27:57.
 Oświadczenie majątkowe na 2 miesiące przed końcem kadencji 2014-2018 Edward Kieszek

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-10-25 11:29:27 | Data modyfikacji: 2018-11-22 14:28:20.
 Oświadczenie majątkowe na 2 miesiące przed końcem kadencji 2014-2018 Jan Marciniak

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-10-25 11:31:18 | Data modyfikacji: 2018-11-22 14:28:46.
 Oświadczenie majątkowe na 2 miesiące przed końcem kadencji 2014-2018 Piotr Radecki

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-10-25 11:36:17 | Data modyfikacji: 2018-11-22 14:34:01.
 Oświadczenie majątkowe na 2 miesiące przed końcem kadencji 2014-2018 Wiesław Wilewski

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-10-25 11:39:12 | Data modyfikacji: 2018-11-22 14:34:23.
 Oświadczenie majątkowe na 2 miesiące przed końcem kadencji 2014-2018 Beata Haśkie

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-10-25 11:40:33 | Data modyfikacji: 2018-11-22 14:34:46.
 Oświadczenie majątkowe na 2 miesiące przed końcem kadencji 2014-2018 Krzysztof Kurp

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-10-25 11:43:27 | Data modyfikacji: 2018-11-22 14:35:18.
 Oświadczenie majątkowe na 2 miesiące przed końcem kadencji 2014-2018 Anna Wiśniewska

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-10-25 11:44:50 | Data modyfikacji: 2018-11-22 14:35:43.
Data wprowadzenia: 2018-10-25 11:44:50
Data modyfikacji: 2018-11-22 14:35:43
Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.mogielnica.pl