Biuletyn Informacji Publicznej  Mogielnica  www.mogielnica.pl
TABELA NUMERÓW WEWNĘTRZNYCH URZĘDU
UWAGA KORONAWIRUS - Ważne Informacje !!!
Dane
Organy
Burmistrz
Sekretarz
Skarbnik
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
° Uchwały w 2003r.
° Uchwały w 2004r.
° Uchwały w 2005r.
° Uchwały w 2006r.
° Uchwały w 2007r.
° Uchwały w 2008 r.
° Uchwały w 2009r.
° Uchwały w 2010r.
° Uchwały w 2011r.
° Uchwały w 2012r.
° Uchwały w 2013 r.
° Uchwały w 2014 r.
° Uchwały w 2015 r.
° Uchwały w 2016
° Uchwały w 2017 r.
° Uchwały w 2018 r.
° Uchwały w 2019 r.
° Uchwały w 2020
° Uchwały w 2021 r.
° Uchwały w 2022 r.
° Uchwały w 2023 r.
- Załączniki do uchwał
° Uchwały 2024 r.
Podatki i opłaty
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Informacja RODO
Zarządzenia
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Mogielnica
Spółki prawa handlowego
Budżet
Plan Zamówień Publicznych
Przetargi i zawiadomienia
Zamówienia do 130.000 zł
Dotacje z Unii Europejskiej
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia
Ochrona środowiska
Rejestry i ewidencje
Petycje, wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Kontrole
ZGROMADZENIA PUBLICZNE
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Wybory Prezydenckie 2015
Referendum 2015
WYBORY PARLAMENTARNE 2015
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY PARLAMENTARNE 2019
Wybory do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej
WYBORY PREZYDENCKIE 2020
Wybory Parlamentarne 2023
Wybory Samorządowe 2024
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
test
Archiwum danych
Deklaracja dostępności
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > Uchwały w 2023 r. strona główna 

Uchwały w 2023 r.
 Uchwała Nr LXX/368/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2023-2027
Data wprowadzenia informacji 2023-01-25 13:55:48, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr LXXI/369/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
Data wprowadzenia informacji 2023-03-15 11:39:31 Informację zaktualizowano 2023-04-11 14:25:38, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LXXII/370/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
Data wprowadzenia informacji 2023-03-15 12:10:41, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LXXII/371/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego -Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy i Miasta Mogielnica nadwyżki środków obrotowych.
Data wprowadzenia informacji 2023-03-15 12:13:07, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LXXII/372/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na cele przewozu dzieci niepełnosprawnych.
Data wprowadzenia informacji 2023-03-15 12:14:31, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LXXII/373/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie niewyodrębniania w budżecie gminy na rok 2024 środków stanowiących fundusz sołecki.
Data wprowadzenia informacji 2023-03-15 12:15:09, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LXXII/374/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/42/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 18 maja 2015 w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem”.
Data wprowadzenia informacji 2023-03-15 12:15:58, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LXXII/375/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w miejscowościach: Mogielnica, Cegielnia w Gminie Mogielnica.
Data wprowadzenia informacji 2023-03-15 12:16:58, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LXXII/376/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogielnica.
Data wprowadzenia informacji 2023-03-15 12:17:54, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LXXII/377/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały NR XVI/78/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Data wprowadzenia informacji 2023-03-15 12:20:02, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LXXII/378/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały NR XVI/77/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023.
Data wprowadzenia informacji 2023-03-15 12:37:43, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LXXII/379/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie zmiany gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Data wprowadzenia informacji 2023-03-15 12:38:22, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LXXII/380/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt" na terenie Gminy i Miasta Mogielnica na 2023 rok
Data wprowadzenia informacji 2023-03-15 12:42:16, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LXXII/381/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Mogielnica od Powiatu Grójeckiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie oświaty, polegającego na założeniu i prowadzeniu Branżowej Szkoły I Stopnia w Mogielnicy
Data wprowadzenia informacji 2023-03-15 12:46:21, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr LXXIII/382/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
Data wprowadzenia informacji 2023-04-11 14:27:44 Informację zaktualizowano 2023-04-12 11:01:44, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr LXXIV/383/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2023-2027
Data wprowadzenia informacji 2023-05-29 15:16:01, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr LXXIV/384/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
Data wprowadzenia informacji 2023-05-29 15:17:39, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr LXXV/385/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2023-2027
Data wprowadzenia informacji 2023-05-31 10:32:48, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr LXXV/386/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
Data wprowadzenia informacji 2023-05-31 10:33:13, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr LXXV/387/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie udzielenia pożyczki Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Bibliotece Samorządowej w Mogielnicy
Data wprowadzenia informacji 2023-05-31 10:33:44, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr LXXV/388/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Grójeckiego
Data wprowadzenia informacji 2023-05-31 10:34:26, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr LXXV/389/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie składki członkowskiej na rzecz stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "WSZYSCY RAZEM"
Data wprowadzenia informacji 2023-05-31 10:35:02, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr LXXV/390/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
Data wprowadzenia informacji 2023-05-31 10:36:39, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr LXXV/391/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mogielnicy
Data wprowadzenia informacji 2023-05-31 10:37:44, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr LXXV/392/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
Data wprowadzenia informacji 2023-05-31 10:38:26, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr LXXV/393/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/330/2022 z dnia 28 lipca 2022 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Mogielnica.
Data wprowadzenia informacji 2023-05-31 10:39:02, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr LXXV/394/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr LXXII/381/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 marca 2023 w sprawie przyjęcia przez Gminę Mogielnica od Powiatu Grójeckiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie oświaty, polegającego na założeniu i prowadzeniu Branżowej Szkoły I Stopnia w Mogielnicy
Data wprowadzenia informacji 2023-05-31 10:40:31, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr LXXV/395/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Mogielnicy do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 oraz zasad realizacji przedmiotowego programu w Gminie Mogielnica.
Data wprowadzenia informacji 2023-05-31 10:41:16, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr LXXVI/396/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2023-2027
Data wprowadzenia informacji 2023-06-23 09:56:33, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr LXXVI/397/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
Data wprowadzenia informacji 2023-06-23 10:00:05, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr LXXVI/397/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
Data wprowadzenia informacji 2023-06-23 10:04:29, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr LXXVI/397/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
Data wprowadzenia informacji 2023-06-23 10:07:30, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr LXXVI/397/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
Data wprowadzenia informacji 2023-06-23 10:34:10, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr LXXVI/397/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
Data wprowadzenia informacji 2023-06-23 11:02:21, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr LXXVI/398/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Grójeckiego
Data wprowadzenia informacji 2023-06-23 12:07:43, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr LXXVI/399/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy
Data wprowadzenia informacji 2023-06-23 12:08:18, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr LXXVI/400/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Mogielnica wotum zaufania.
Data wprowadzenia informacji 2023-06-23 12:10:24, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr LXXVI/401/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mogielnica za 2022 rok
Data wprowadzenia informacji 2023-06-23 12:11:21, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr LXXVI/402/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Mogielnica z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok
Data wprowadzenia informacji 2023-06-23 12:11:59, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr LXXVI/403/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy i Miasta w Mogielnicy
Data wprowadzenia informacji 2023-06-23 12:12:38, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LXXVII/404/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 lipca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2023-2027.
Data wprowadzenia informacji 2023-08-01 15:02:25, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LXXVII/405/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 lipca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.
Data wprowadzenia informacji 2023-08-01 15:02:55, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LXXVII/406/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 lipca 2023 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXVI/398/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Grójeckiego.
Data wprowadzenia informacji 2023-08-01 15:03:34 Informację zaktualizowano 2023-08-01 15:04:51, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LXXVII/407/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 lipca 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Grójeckiego
Data wprowadzenia informacji 2023-08-01 15:04:12, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała LXXVIII/408/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2023-2027
Data wprowadzenia informacji 2023-09-05 13:01:17, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała LXXVIII/409/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
Data wprowadzenia informacji 2023-09-05 13:03:18, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała LXXVIII/410/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie Gminy i Miasta Mogielnica.
Data wprowadzenia informacji 2023-09-05 13:03:50, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała LXXIX/411/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 1 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
Data wprowadzenia informacji 2023-09-05 13:04:20, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała LXXIX/412/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 1 września 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Grójeckiego.
Data wprowadzenia informacji 2023-09-05 13:04:51, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała LXXX/413/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
Data wprowadzenia informacji 2023-10-05 12:53:19, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała LXXX/414/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIX/412/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicyz dnia 1 września 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Grójeckiego
Data wprowadzenia informacji 2023-10-05 12:57:11, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała LXXXI/415/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 4 października 2023 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2023-2027
Data wprowadzenia informacji 2023-10-09 13:18:12, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała LXXXI/416/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 4 października 2023 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
Data wprowadzenia informacji 2023-10-09 13:18:44, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała LXXXI/417/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 4 października 2023 w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIX/365/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Grójeckiego
Data wprowadzenia informacji 2023-10-09 13:22:14, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała LXXXI/418/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 4 października 2023 w sprawie zmiany określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2023-10-09 13:22:54, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała LXXXII/419/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 13 października 2023 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2023-2027
Data wprowadzenia informacji 2023-10-23 12:18:45, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała LXXXII/420/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 13 października 2023 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
Data wprowadzenia informacji 2023-10-23 12:19:17, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała LXXXII/421/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 13 października 2023 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej Św. Floriana Męczennika w Mogielnicy.
Data wprowadzenia informacji 2023-10-23 12:19:52, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała LXXXII/422/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 13 października 2023 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych w Michałowicach
Data wprowadzenia informacji 2023-10-23 12:21:42, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała LXXXII/423/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 13 października 2023 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej Św. Floriana Męczennika w Mogielnicy.
Data wprowadzenia informacji 2023-10-23 12:22:15, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała LXXXII/424/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 13 października 2023 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
Data wprowadzenia informacji 2023-10-23 12:23:28, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała LXXXXIII/425/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 31 października 2023 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2023-2027
Data wprowadzenia informacji 2023-11-08 14:50:25, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała LXXXXIII/426/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 31 października 2023 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
Data wprowadzenia informacji 2023-11-08 14:51:07, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała LXXXXIII/427/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 31 października 2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Grójeckiego
Data wprowadzenia informacji 2023-11-08 14:51:36, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała LXXXXIII/428/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 31 października 2023 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydata na ławnika.
Data wprowadzenia informacji 2023-11-08 14:52:08, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała LXXXXIII/429/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 31 października 2023 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania dotyczącego wyboru ławników do sądów powszechnych.
Data wprowadzenia informacji 2023-11-08 15:02:41, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała LXXXXIV/430/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 listopada 2023 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2023-2027
Data wprowadzenia informacji 2023-11-28 14:17:22, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała LXXXXIV/431/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 listopada 2023 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
Data wprowadzenia informacji 2023-11-28 14:25:00, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała LXXXXIV/432/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 listopada 2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Grójeckiego
Data wprowadzenia informacji 2023-11-28 14:25:36, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała LXXXXIV/433/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 listopada 2023 w sprawie Program współpracy Gminy i Miasta Mogielnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.
Data wprowadzenia informacji 2023-11-28 14:26:16, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała LXXXXIV/434/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 listopada 2023 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2024
Data wprowadzenia informacji 2023-11-28 14:26:51, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała LXXXXIV/435/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 listopada 2023 w sprawie przyjęcia od Powiatu Grójeckiego odpłatnego wykonywania zadania publicznego w postaci zarządcy ulic powiatowych na terenie miasta Mogielnica w roku 2024 .
Data wprowadzenia informacji 2023-11-28 14:27:31, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała LXXXXIV/436/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 listopada 2023 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty.
Data wprowadzenia informacji 2023-11-28 14:28:01, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała LXXXXIV/437/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 listopada 2023 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogielnicy do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
Data wprowadzenia informacji 2023-11-28 14:28:39, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała LXXXXIV/438/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 listopada 2023 w sprawie określania zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024–2028.
Data wprowadzenia informacji 2023-11-28 14:29:14, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała LXXXXIV/439/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 listopada 2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024–2028.
Data wprowadzenia informacji 2023-11-28 14:29:45, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała LXXXXIV/440/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 listopada 2023 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
Data wprowadzenia informacji 2023-11-28 14:30:20, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała LXXXXV/441/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 7 grudnia 2023 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2023-2027
Data wprowadzenia informacji 2023-12-15 11:02:22, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała LXXXXV/442/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 7 grudnia 2023 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
Data wprowadzenia informacji 2023-12-15 11:03:20, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała LXXXXV/443/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 7 grudnia 2023 w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIX/365/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Grójeckiego
Data wprowadzenia informacji 2023-12-15 11:07:59, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała LXXXXV/444/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 7 grudnia 2023 w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXVII/407/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 lipca 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Grójeckiego
Data wprowadzenia informacji 2023-12-15 11:08:35, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała LXXXXV/445/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 7 grudnia 2023 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok.
Data wprowadzenia informacji 2023-12-15 11:51:08, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała LXXXXV/446/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 7 grudnia 2023 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024rok.
Data wprowadzenia informacji 2023-12-15 11:51:50, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała LXXXXV/447/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 7 grudnia 2023 w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2024 rok.
Data wprowadzenia informacji 2023-12-15 11:53:01, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała LXXXXV/448/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 7 grudnia 2023 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych na rzecz ich wieczystych użytkowników oraz zobowiązania Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica do indywidualnego określania warunków sprzedaży tych nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
Data wprowadzenia informacji 2023-12-15 11:53:53, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała LXXXXV/449/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 7 grudnia 2023 w sprawie warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
Data wprowadzenia informacji 2023-12-15 11:54:33, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała LXXXXVI/450/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2023-2027
Data wprowadzenia informacji 2024-01-09 10:28:46, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała LXXXXVI/451/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
Data wprowadzenia informacji 2024-01-09 10:29:40, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała LXXXXVI/452/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIX/412/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 1 września 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Grójeckiego
Data wprowadzenia informacji 2024-01-09 10:30:09, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała LXXXXVI/453/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXVII/407/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 lipca 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Grójeckiego
Data wprowadzenia informacji 2024-01-09 10:31:29, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała LXXXXVI/454/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXVI/398/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Grójeckiego
Data wprowadzenia informacji 2024-01-09 10:54:01, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała LXXXXVI/455/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2024-2027
Data wprowadzenia informacji 2024-01-09 10:58:36, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała LXXXXVI/456/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu na 2024 rok.
Data wprowadzenia informacji 2024-01-09 10:58:58, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała LXXXXVI/457/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/252/2021 na wyrażenia zgody użyczenia lokalu w budynku Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2024-01-09 10:59:43, wprowadzający: Grzegorz Frasoński

Zobacz:
 Załączniki do uchwał . 
wersja do druku