Biuletyn Informacji Publicznej  Mogielnica  www.mogielnica.pl
TABELA NUMERÓW WEWNĘTRZNYCH URZĘDU
UWAGA KORONAWIRUS - Ważne Informacje !!!
Dane
Organy
Burmistrz
Sekretarz
Skarbnik
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
Podatki i opłaty
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Informacja RODO
Zarządzenia
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
°  2018
° 2019
° 2020
° 2021
° 2022
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Mogielnica
Spółki prawa handlowego
Budżet
Plan Zamówień Publicznych
Przetargi i zawiadomienia
Zamówienia do 130.000 zł
Dotacje z Unii Europejskiej
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia
Ochrona środowiska
Rejestry i ewidencje
Petycje, wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Kontrole
ZGROMADZENIA PUBLICZNE
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Wybory Prezydenckie 2015
Referendum 2015
WYBORY PARLAMENTARNE 2015
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY PARLAMENTARNE 2019
Wybory do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej
WYBORY PREZYDENCKIE 2020
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
test
Archiwum danych
Deklaracja dostępności
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia > 2022 strona główna 

2022

Zarządzenie nr 1 w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2022 rok.

Zarządzenie nr 2 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2022 rok.

Zarządzenie nr 3 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Mogielnica do zaciągania zobowiązań.

Zarządzenie nr 4 w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa w eksploatacji autobusu marki Mercedes-Benz używanego w gminie Mogielnica.

Zarządzenie nr 5 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu dodatku osłonowego oraz przekazywania wnioskodawcom informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.

Zarządzenie nr 6/2022 w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2022 rok.

Zarządzenie nr 7/2022 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2022 rok

Zarządzenie nr 8/2022 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2022 rok.

Zarządzenie nr 9/2022 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 10/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków otrzymanych na realizację programu „Laboratoria Przyszłości” w

Zarządzenie Nr 11/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków otrzymanych na realizację programu „Wspieraj Seniora” w ramach F

Zarządzenie Nr 12/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków otrzymanych na realizację zadania pn. Transport osób mających trud

Zarządzenie Nr 13/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwd

Zarządzenie nr 14/2022 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Borowem.

Zarządzenie nr 15/2022 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej na 2022 r.

Zarządzenie nr 16/2022 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2022 rok.

Zarządzenie nr 17/2022 w sprawie ustalenia polityki (zasad) rachunkowości dla projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V „Rozwój cyfrowy JST oraz wz

Zarządzenie nr 18/2022 w sprawie ustalenia polityki (zasad) rachunkowości dla projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Grant PPGR” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 20

Zarządzenie nr 19/2022 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2022 rok

Zarządzenie nr 20/2022 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2022 rok.

Zarządzenie nr 21/2022 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Borowem.

Zarządzenie nr 22/2022 w sprawie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy i Miasta Mogielnica.

Zarządzenie nr 23/2022 w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mogielnica oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Samorządowej w Mogielnicy oraz Samodzielnego Publiczn

Zarządzenie nr 24/2022 w sprawie powołania zespołu do opracowania projektu raportu o stanie Gminy Mogielnica za 2020 r.

Zarządzenie nr 25/2022 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2022 rok

Zarządzenie nr 26/2022 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2022 rok.

Zarządzenie nr 27/2022 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2022 rok.

Zarządzenie nr 28/2022 w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art.14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z Konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na

Zarządzenie nr 29/2022 w sprawie: ustalenia polityki (zasad) rachunkowości dla projektu p.n. „Rozbudowa pomostu rekreacyjnego nad zalewem w Mogielnicy” w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego

Zarządzenie nr 30/2022 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2022 rok

Zarządzenie nr 31/2022 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2022 rok.

Zarządzenie nr 32/2022 w sprawie zmian planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art.14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa na 2022 rok.

Zarządzenie nr 33/2022 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2022 rok

Zarządzenie nr 34/2022 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2022 rok.

Zarządzenie nr 35 w sprawie wyborów uzupełniających sołtysów irad sołeckich na terenie gminy Mogielnica

Zarządzenie nr 36 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2022 rok.

Zarządzenie nr 37 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy o którym mowa w art. 14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2022 rok

Zarządzenie nr 38 w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków otrzymanych na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covis-19 na 2022 rok.

Zarządzenie nr 39 w sprawie zasad wyodrębnionej ewidencji księgowej dla środków Funduszu Pomocy w Urzędzie Gminy i Miasta Mogielnicy

Zarządzenie nr 40 w sprawie aktualizacji informacji o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Mogielnica w 2022 roku.

Zarządzenie nr 41 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Mogielnica za 2021 rok.

Zarządzenie nr 42 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2022 rok.

Zarządzenie nr 43 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2022 rok.

Zarządzenie nr 44 w sprawie zmian planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy , o którym mowa art.14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2022 ro

Zarządzenie nr 45 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2022 rok.

Zarządzenie nr 46 w sprawie zmian planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy , o którym mowa art.14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2022 r.

Zarządzenie nr 47 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko –Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Samorządowej w Mogielnicy za 2021 rok.

Zarządzenie nr 48 w sprawie ustalenia wynagrodzenia ekspertów – członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego do nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 49 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 50 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 51 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2022 rok.

Zarządzenie nr 52 w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Edycja 2) w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2022 rok.

Zarządzenie 53 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2022 rok

Zarządzenie 54 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2022 rok

Zarządzenie 55 w sprawie zmian planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy , o którym mowa art.14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2022 rok

Zarządzenie nr 56 w sprawie przekazania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Dziarnowskiej w Mogielnicy

Zarządzenie nr 57 w sprawie zasad wyodrębnionej ewidencji księgowej dla środków przeznaczonych na dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach wsparcia finansowego otrzymanego na realizację zadania „Poznaj Polskę” dla jednostek oświatowych w Gm

Zarządzenie nr 58 w sprawie zasad wyodrębnionej ewidencji księgowej dla środków przeznaczonych na realizację zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. I Marszałka Polski J. Pił

Zarządzenie nr 59 w sprawie zasad wyodrębnionej ewidencji księgowej dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla jednostek oświatowych w Gminie Mogielnica.

Zarządzenie nr 60 w sprawie przekazania boiska wielofunkcyjnego przy ZSO w Mogielnicy ul. Nowomiejska.

Zarządzenie nr 61 w sprawie zmian w regulaminie pracy w Urzędzie Gminy i Miasta w Mogielnicy.

Zarządzenie nr 63 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2022 rok.

Zarządzenie nr 64 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art.14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2022 rok.

Zarządzenie nr 65 w sprawie pisanego przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż walca drogowego oraz powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 66 w sprawie zmiany zarządzenia nr 49/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica z dnia 6 lipca 2022 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciel

Zarządzenie nr 67 w sprawie zmiany planu kontroli zarządczej na 2022 r.

Zarządzenie nr 68 w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Edycja 1) w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2022 rok

Zarządzenie nr 69 w sprawie zasad ewidencji księgowej w Urzędzie Gminy i Miasta w Mogielnicy dla zadania realizowanego z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 1)

Zarządzenie nr 70 w sprawie powołania komisji do dokonania likwidacji środków trwałych znajdujących się na stanie Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica.

Zarządzenie nr 71 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2022 rok.

Zarządzenie nr 72 w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji strategicznych (Edycja 1) w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2022 rok.

Zarządzenie nr 73 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2022 rok

Zarządzenie nr 74 w sprawie przeprowadzenia ćwiczeń doskonalących działania jednostek OSP z terenu Gminy Mogielnica

 
Data wprowadzenia informacji 2022-01-27 09:30:43, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
wersja do druku