Biuletyn Informacji Publicznej  Mogielnica  www.mogielnica.pl
TABELA NUMERÓW WEWNĘTRZNYCH URZĘDU
UWAGA KORONAWIRUS - Ważne Informacje !!!
Dane
Organy
Burmistrz
Sekretarz
Skarbnik
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
° Uchwały w 2003r.
° Uchwały w 2004r.
° Uchwały w 2005r.
° Uchwały w 2006r.
° Uchwały w 2007r.
° Uchwały w 2008 r.
° Uchwały w 2009r.
° Uchwały w 2010r.
° Uchwały w 2011r.
° Uchwały w 2012r.
° Uchwały w 2013 r.
° Uchwały w 2014 r.
° Uchwały w 2015 r.
° Uchwały w 2016
° Uchwały w 2017 r.
° Uchwały w 2018 r.
° Uchwały w 2019 r.
° Uchwały w 2020
° Uchwały w 2021 r.
° Uchwały w 2022 r.
- Załączniki do uchwał
° Uchwały w 2023 r.
° Uchwały 2024 r.
Podatki i opłaty
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Informacja RODO
Zarządzenia
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Mogielnica
Spółki prawa handlowego
Budżet
Plan Zamówień Publicznych
Przetargi i zawiadomienia
Zamówienia do 130.000 zł
Dotacje z Unii Europejskiej
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia
Ochrona środowiska
Rejestry i ewidencje
Petycje, wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Kontrole
ZGROMADZENIA PUBLICZNE
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Wybory Prezydenckie 2015
Referendum 2015
WYBORY PARLAMENTARNE 2015
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY PARLAMENTARNE 2019
Wybory do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej
WYBORY PREZYDENCKIE 2020
Wybory Parlamentarne 2023
Wybory Samorządowe 2024
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
test
Archiwum danych
Deklaracja dostępności
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > Uchwały w 2022 r. strona główna 

Uchwały w 2022 r.
 Uchwała Nr LV/293/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/280/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 15 grudnia 2021 r w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2022-01-21 10:08:39, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LV/294/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Mogielnica.
Data wprowadzenia informacji 2022-01-21 10:10:03, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LVI/295/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2022-2027
Data wprowadzenia informacji 2022-04-12 15:17:17, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LVI/296/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
Data wprowadzenia informacji 2022-04-12 15:19:42, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LVII/297/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2022-2027
Data wprowadzenia informacji 2022-04-12 15:20:16, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LVII/298/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
Data wprowadzenia informacji 2022-04-12 15:20:50, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LVII/299/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy i Miasta Mogielnica nadwyżki środków obrotowych
Data wprowadzenia informacji 2022-04-12 15:21:24, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LVII/300/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości diety dla radnych, sołtysów, przewodniczących zarządów komitetów osiedlowych, określenia zasad na jakich radnym, sołtysom, przewodniczącym zarządów komitetów osiedlowych przysługują diety oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Mogielnicy
Data wprowadzenia informacji 2022-04-13 09:59:52, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LVII/301/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt" na terenie Gminy i Miasta Mogielnica na 2022 rok
Data wprowadzenia informacji 2022-04-13 10:00:28, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LVII/302/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2022-04-13 10:01:19, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LVII/303/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie niewyodrębnienia w budżecie gminy na rok budżetowy 2023 środków stanowiących fundusz sołecki.
Data wprowadzenia informacji 2022-04-13 10:01:42, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LVII/304/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2022 – 2026.
Data wprowadzenia informacji 2022-04-13 10:02:38, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LVII/305/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Data wprowadzenia informacji 2022-04-13 10:03:44, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LVII/306/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogielnicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej związanych z przyznawaniem świadczenia pieniężnego na zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.
Data wprowadzenia informacji 2022-04-13 10:04:39, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LVIII/307/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2022-2027
Data wprowadzenia informacji 2022-05-06 13:37:18, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LVIII/308/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
Data wprowadzenia informacji 2022-05-06 13:37:47, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LVIII/309/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Mogielnica od Powiatu Grójeckiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie oświaty, polegającego na założeniu i prowadzeniu Branżowej Szkoły I Stopnia w Mogielnicy
Data wprowadzenia informacji 2022-05-06 13:38:14, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LVIII/310/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez Gminę Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2022-05-06 13:38:49, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LVIII/311/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie składki członkowskiej na rzecz stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "WSZYSCY RAZEM"
Data wprowadzenia informacji 2022-05-06 13:39:21, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LVIII/312/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy i Miasta Mogielnica w zakresie działań na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem COVID-19
Data wprowadzenia informacji 2022-05-06 13:40:07, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LVIII/313/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogielnicy do zapewnienia bezpłatnej pomocy psychologicznej dla obywateli Ukrainy
Data wprowadzenia informacji 2022-05-06 13:40:51, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LIX/314/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2022-2027
Data wprowadzenia informacji 2022-06-03 13:48:08, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LIX/315/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
Data wprowadzenia informacji 2022-06-03 13:49:40, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LX/316/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2022-2027
Data wprowadzenia informacji 2022-06-30 11:19:44, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LX/317/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
Data wprowadzenia informacji 2022-06-30 11:20:42, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LX/318/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy
Data wprowadzenia informacji 2022-06-30 11:21:38, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LX/319/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych w obrębie Brzostowiec gm. Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2022-06-30 11:24:46, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LX/320/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości na poszerzenie nowo projektowanej drogi
Data wprowadzenia informacji 2022-06-30 11:25:58, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LX/321/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości na poszerzenie drogi powiatowej
Data wprowadzenia informacji 2022-06-30 11:27:09, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LXI/322/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2022-2027
Data wprowadzenia informacji 2022-08-03 10:32:19, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LXI/323/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
Data wprowadzenia informacji 2022-08-03 10:41:57, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LXII/324/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2022-2027
Data wprowadzenia informacji 2022-08-03 10:42:35, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LXII/325/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
Data wprowadzenia informacji 2022-08-03 10:44:46, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LXII/326/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Mogielnica wotum zaufania.
Data wprowadzenia informacji 2022-08-03 10:49:37, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LXII/327/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mogielnica za 2021 rok
Data wprowadzenia informacji 2022-08-03 10:50:36, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LXII/328/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Mogielnica z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok
Data wprowadzenia informacji 2022-08-03 10:52:14, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LXII/329/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły I stopnia w Mogielnicy ul. Nowomiejska 1 i włączenia jej do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy ul. Nowomiejska 1
Data wprowadzenia informacji 2022-08-03 10:54:35, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LXII/330/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2022-08-03 10:55:18, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LXII/331/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi w sołectwie Izabelin gmina Mogielnica w związku ze zmianą granic miasta
Data wprowadzenia informacji 2022-08-03 10:56:30, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LXIII/332/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2022-2027
Data wprowadzenia informacji 2022-09-20 11:06:57, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LXIII/333/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
Data wprowadzenia informacji 2022-09-20 11:07:28, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LXIII/334/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie.
Data wprowadzenia informacji 2022-09-20 11:08:06, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LXIII/335/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mogielnica.
Data wprowadzenia informacji 2022-09-20 11:09:11, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr LXIV/336/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 14 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
Data wprowadzenia informacji 2022-09-20 11:38:14, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr LXIV/337/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 14 września 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Grójeckiego
Data wprowadzenia informacji 2022-09-20 11:38:57, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr LXIV/338/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 14 września 2022 r. w sprawie zmiany określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2022-09-20 11:39:59, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr LXIV/339/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 14 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LI/273/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2022 rok.
Data wprowadzenia informacji 2022-09-20 11:42:39, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr LXIV/340/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 14 września 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 11 w Mogielnicy, przy ul. Dziarnowskiej 21, wraz z częścią wspólną działki 1617 będącej własnością Gminy.
Data wprowadzenia informacji 2022-09-20 11:43:28, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr LXV /341/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 13 października 2022 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2022-2027.
Data wprowadzenia informacji 2022-12-06 14:25:11, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr LXV /342/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 13 października 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
Data wprowadzenia informacji 2022-12-06 14:25:53, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr LXV /343/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 13 października 2022 roku w sprawie udzielenie pomocy finansowej na rzecz Powiatu Grójeckiego.
Data wprowadzenia informacji 2022-12-06 14:26:29, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr LXV /344/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 13 października 2022 roku w sprawie rozpatrzenia petycji o utworzeniu Młodzieżowej Rady Gminy.
Data wprowadzenia informacji 2022-12-06 14:27:41, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr LXV /345/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 13 października 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi w sołectwie Górki-Izabelin gmina Mogielnica w związku ze zmianą granic miasta.
Data wprowadzenia informacji 2022-12-06 14:28:10, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr LXVI /346/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28października 2022 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2022-2027.
Data wprowadzenia informacji 2022-12-06 14:29:55, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr LXVI /347/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28października 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
Data wprowadzenia informacji 2022-12-06 14:30:25, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr LXVI /348/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28października 2022 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości nr 16 położonej w obrębie Stryków gm. Mogielnica.
Data wprowadzenia informacji 2022-12-06 14:31:09, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr LXVII /349/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
Data wprowadzenia informacji 2022-12-06 15:06:30, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr LXVII /350/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok.
Data wprowadzenia informacji 2022-12-06 15:07:00, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr LXVII /351/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok.
Data wprowadzenia informacji 2022-12-06 15:07:43, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr LXVII /352/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2023 rok.
Data wprowadzenia informacji 2022-12-06 15:08:13, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr LXVII /353/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody do nabycia przez Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica na rzecz Gminy nieruchomości zabudowanej nr 1052/1 położonej w Mogielnicy.
Data wprowadzenia informacji 2022-12-06 15:09:11, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr LXVII /354/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia od Powiatu Grójeckiego odpłatnego wykonania zadania publicznego w postaci zarządcy ulic powiatowych na terenie miasta Mogielnica w roku 2023 r.
Data wprowadzenia informacji 2022-12-06 15:09:47, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr LXVII /355/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie Program współpracy Gminy i Miasta Mogielnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.
Data wprowadzenia informacji 2022-12-06 15:10:22, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr LXVII /356/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2024 dla Gminy Mogielnica.
Data wprowadzenia informacji 2022-12-06 15:10:58, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr LXVII /357/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2023.
Data wprowadzenia informacji 2022-12-06 15:11:24, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr LXVII /358/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości nr 141/2,nr 142/4 i nr 143/4 położonej w obrębie Wężowiec gm. Mogielnica będącej własnością Gminy.
Data wprowadzenia informacji 2022-12-06 15:12:06, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
  Uchwała nr LXVIII /359/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 9 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2022-2027.
Data wprowadzenia informacji 2022-12-30 14:03:19 Informację zaktualizowano 2022-12-30 14:06:40, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr LXVIII /360/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 9 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
Data wprowadzenia informacji 2022-12-30 14:06:12, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr LXIX /361/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2022-2027.
Data wprowadzenia informacji 2023-01-11 14:31:09, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr LXIX /362/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
Data wprowadzenia informacji 2023-01-11 14:32:21, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr LXIX /363/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2023-2027.
Data wprowadzenia informacji 2023-01-11 14:35:18 Informację zaktualizowano 2023-01-11 14:37:47, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr LXIX /364/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 grudnia 2022 roku Budżetowa na 2023 rok Gminy i Miasta Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2023-01-11 14:38:45, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr LXIX /365/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Grójeckiego
Data wprowadzenia informacji 2023-01-11 14:40:22, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr LXIX /366/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 grudnia 2022 roku rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy i Miasta w Mogielnicy
Data wprowadzenia informacji 2023-01-11 14:41:36, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała nr LXIX /367/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Mogielnica.
Data wprowadzenia informacji 2023-01-11 14:42:39, wprowadzający: Grzegorz Frasoński

Zobacz:
 Załączniki do uchwał . 
wersja do druku