Biuletyn Informacji Publicznej  Mogielnica  www.mogielnica.pl
TABELA NUMERÓW WEWNĘTRZNYCH URZĘDU
UWAGA KORONAWIRUS - Ważne Informacje !!!
Dane
Organy
Burmistrz
Sekretarz
Skarbnik
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
Podatki i opłaty
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Informacja RODO
Zarządzenia
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
°  2018
° 2019
° 2020
° 2021
° 2022
° 2023
° 2024
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Mogielnica
Spółki prawa handlowego
Budżet
Plan Zamówień Publicznych
Przetargi i zawiadomienia
Zamówienia do 130.000 zł
Dotacje z Unii Europejskiej
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia
Ochrona środowiska
Rejestry i ewidencje
Petycje, wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Kontrole
ZGROMADZENIA PUBLICZNE
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Wybory Prezydenckie 2015
Referendum 2015
WYBORY PARLAMENTARNE 2015
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY PARLAMENTARNE 2019
Wybory do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej
WYBORY PREZYDENCKIE 2020
Wybory Parlamentarne 2023
Wybory Samorządowe 2024
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
test
Archiwum danych
Deklaracja dostępności
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia > 2021 strona główna 

2021

Zarządzenie nr 1 w sprawie stawek czynszu za dzierżawę gruntów gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Mogielnica.

Zarządzenie nr 2 w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2021 rok.

Zarządzenie nr 3 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2021 rok.

Zarządzenie nr 4 w sprawie ogłoszenia informacji o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Mogielnica w 2021 roku.

Zarządzenie nr 5 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica na 2021 rok.

Zarządzenie nr 6 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do wykonania prac spisowych.

Zarządzenie nr 7 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko referent w Urzędzie Gminy i Miasta w Mogielnicy.

Zarządzenie nr 8 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych.

Zarządzenie nr 9 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Zarządzenie nr 10 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko referent w Urzędzie Gminy i Miasta w Mogielnicy.

Zarządzenie nr 11 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica na 2021 rok.

Zarządzenie nr 12 w sprawie zorganizowania Punktu Kontrolnego HNS (Host Nation Suport)

Zarządzenie nr 13 w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok

Zarządzenie nr 14 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2021 rok

Zarządzenie nr 15 w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Zarządzenie nr 16 w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminyi Miasta Mogielnica oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Samorządowej Biblioteki Publicznej w Mogielnicy, Miejsko -Gminnego Ośrodka Kultury w Mog

Zarządzenie nr 17 w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 za 2020 rok.

Zarządzenie nr 18 w sprawie regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica

Zarządzenie nr 19 w sprawie aktualizacji informacji o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Mogielnica w 2021 roku.

Zarządzenie nr 20 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2021 rok.

Zarządzenie nr 21 w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków otrzymanych na realizację programu „Wspieraj Seniora” w ramach Funduszu Przeciwdziałania Cocid-19 na 2021 rok.

Zarządzenie nr 22 w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków otrzymanych na realizację zadania pn. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym o

Zarządzenie nr 23 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie nr 24 w sprawie określenia formy przekazania sprawozdań z operacji finansowych przez kierowników jednostek organizacyjnych oraz kierowników jednostek obsługujących.

Zarządzenie nr 25 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok.

Zarządzenie nr 26 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2021 rok.

Zarządzenie nr 27 w sprawie powołania zespołu do opracowania projektu raportu o stanie Gminy Mogielnica za 2020 rok.

Zarządzenie nr 28 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy.

Zarządzenie nr 29 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej na 2021 r.

Zarządzenie nr 30 w sprawie Komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczęci i pieczątek w Urzędzie Gminy i Miasta Mogielnica.

Zarządzenie nr 31 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Michałowicach.

Zarządzenie nr 32 w sprawie pisemnego przetargu niograniczonegoofertowego na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Jelcz nr rejestracyjny WGR CW30 oraz powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 33 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok

Zarządzenie nr 34 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2021 rok

Zarządzenie nr 40 w sprawie użytkowania i późniejszego zwrotu legitymacji służbowych pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy dokonujących czynności kontrolnych

Zarządzenie nr 41 w sprawie powołania komisji do niszczenia legitymacji służbowych pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy.

Zarządzenie nr 42 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Mogielnica za 2020 rok.

Zarządzenie nr 43 w sprawie pisemnego przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Jelcz nr rejestracyjny WGR CW30 oraz powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 44 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2021 rok

Zarządzenie nr 45 w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2021 rok

Zarządzenie nr 46 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok

Zarządzenie nr 47 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2021 rok

Zarządzenie nr 48 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2021 rok

Zarządzenie nr 49 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnej Samorządowej Biblioteki Publicznej w Mogielnicy za 2020 rok

Zarządzenie nr 50 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mogielnicy za 2020 rok

Zarządzenie nr 51 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Borowem

Zarządzenie nr 52 w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Borowem

Zarządzenie nr 53 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok.

Zarządzenie nr 54 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica na 2021 rok

Zarządzenie nr 55 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2021-2027

Zarządzenie nr 56 w sprawie przeprowadzenia ćwiczeń doskonalących działania jednostek OSP z terenu Gminy Mogielnica

Zarządzenie nr 57 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2021 rok

Zarządzenie nr 58 w sprawie pisemnego przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Jelcz nr rejestracyjny WGR CW30 oraz powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 59 w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2021 rok

Zarządzenie nr 60 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok

Zarządzenie nr 61 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2021 rok.

Zarządzenie nr 62 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracowników Urzędu.

Zarządzenie nr 63 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok

Zarządzenie nr 64 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2021 rok.

Zarządzenie nr 65 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2021 rok

Zarządzenie nr 66 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków otrzymanych na realizację programu „Wspieraj Seniora” w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2021 rok

Zarządzenie nr 67 w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku Środków otrzymanych na realizację zadania pn. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym

Zarządzenie nr 68 w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Mogielnica za I półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku oraz i

Zarządzenie nr 69 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2021 rok

Zarządzenie nr 70 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2021 rok

Zarządzenie nr 71 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok

Zarządzenie nr 72 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2021 rok

Zarządzenie nr 73 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2021 rok

Zarządzenie nr 74 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2021 rok

Zarządzenie nr 75 w sprawie stawek czynszu za dzierżawę gruntów gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Mogielnica.

Zarządzenie nr 76 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok

Zarządzenie nr 77 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2021 rok

Zarządzenie nr 78 w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa w lekkim samochodzie ratowniczo-gaśniczym w OSP Mogielnica.

Zarządzenie nr 79 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy

Zarządzenie nr 80 w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Mogielnicy projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2022-2027

Zarządzenie nr 81 w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Mogielnicy projektu uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z uzasadnieniem

Zarządzenie nr 82 w sprawie użyczenia środka trwałego stanowiącego własność Gminy Mogielnica.

Zarządzenie nr 83 w sprawie aktualizacji informacji o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Mogielnica w 2021 roku.

Zarządzenie nr 84 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok

Zarządzenie nr 85 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica na 2021 rok.

Zarządzenie nr 86 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok

Zarządzenie nr 87 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2021 rok.

Zarządzenie nr 88 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy

Zarządzenie nr 89 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2021 rok.

Zarządzenie nr 90 w sprawie zmian planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2021 rok

Zarządzenie nr 91 w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków otrzymanych na realizację programu „Laboratoria Przyszłości „ w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2021 rok

Zarządzenie nr 92 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica na 2021 rok.

Zarządzenie nr 93 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków otrzymanych na realizację programu „Wspieraj Seniora” w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2021 rok

Zarządzenie nr 94 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy i Miasta w Mogielnicy.

Zarządzenie nr 95 w sprawie wyboru długości okresu stosowania do wyliczenia relacji określonej w art.243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Zarządzenie nr 96 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację w 2022 zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Zarządzenie nr 97 w sprawie przekazania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Zagańczyka

Zarządzenie nr 98 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2021 rok.

Zarządzenie nr 99 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2021 rok.

Zarządzenie nr 100 w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica.

Zarządzenie nr 101 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków otrzymanych na realizację zadania pn. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV 2, w tym osób niepeł

 
Data wprowadzenia informacji 2021-02-26 14:20:56, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
wersja do druku