Biuletyn Informacji Publicznej  Mogielnica  www.mogielnica.pl
TABELA NUMERÓW WEWNĘTRZNYCH URZĘDU
UWAGA KORONAWIRUS - Ważne Informacje !!!
Dane
Organy
Burmistrz
Sekretarz
Skarbnik
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
Podatki i opłaty
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Informacja RODO
Zarządzenia
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
°  2018
° 2019
° 2020
° 2021
° 2022
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Mogielnica
Spółki prawa handlowego
Budżet
Plan Zamówień Publicznych
Przetargi i zawiadomienia
Zamówienia do 130.000 zł
Dotacje z Unii Europejskiej
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia
Ochrona środowiska
Rejestry i ewidencje
Petycje, wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Kontrole
ZGROMADZENIA PUBLICZNE
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Wybory Prezydenckie 2015
Referendum 2015
WYBORY PARLAMENTARNE 2015
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY PARLAMENTARNE 2019
Wybory do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej
WYBORY PREZYDENCKIE 2020
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
test
Archiwum danych
Deklaracja dostępności
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia > 2020 strona główna 

2020
1.2020

Zarządzenie nr 1 w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2020 rok.

Zarządzenie nr 2 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2020 rok

Zarządzenie nr 3 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2020 rok

Zarządzenie nr 4 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na rok 2020.

Zarządzenie nr 5 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości.

Zarządzenie nr 6 w sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy i Miasta w Mogielnicy.

Zarządzenie nr 7 w sprawie ogłoszenia informacji o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Mogielnica w 2020 roku.

Zarządzenie nr 8 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok.

Zarządzenie nr 9 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2020 rok.

Zarządzenie nr 10 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta na 2020 rok

Zarządzenie nr 11 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta na 2020 rok

Zarządzenie nr 12 w sprawie regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica

Zarządzenie nr 13 w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy w Urzędzie Gminy i Miasta w Mogielnicy

Zarzadzenie nr 14 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta ds. płacowych w oświacie w Urzędzie Gminy i Miasta w Mogielnicy

Zarządzenie nr 15 w sprawie zamknięcia Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy dla interesantów.

Zarządzenie nr 16 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora ZPSPiPP w Michałowicach

Zarządzenie nr 17 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora ZPSPiPP w Brzostowcu

Zarządzenie nr 18 w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mogielnica oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnej Samorządowej Biblioteki Publicznej w Mogielnicy, MGOK w Mogielnicy oraz SP ZOZ w Mogi

Zarządzenie nr 18 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok

Zarządzenie nr 20 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2020 rok

Zarządzenie nr 21 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. remontów i inwestycji w Urzędzie gminy i Miasta w Mogielnicy

Zarządzenie nr 22 w sprawie powołania zespołu do opracowania projektu raportu o stanie Gminy Mogielnica za 2019 r.

Zarządzenie nr 23 w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora ZPSPiPP w Brzostowcu.

Zarządzenie nr 24 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 r.

Zarządzenie nr 25 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2020 rok

Zarządzenie nr 26 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy.

Zarządzenie nr 27 w spawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko w Urzędzie Gminy i Miasta Mogielnica - inspektora ds. działalności gospodarczej.

Zarządzenie nr 28 w sprawie ustalenia polityki(zasad) rachunkowości dla projektu grantowego pn " Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" dofinansowanego w ramch Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa n

Zarządzenie nr 29 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na rok 2020.

Zarządzenie nr 30 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok.

Zarządzeni nr 31 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na rok 2020

Zarządzenie nr 32 w sprawie zamiany Zarządzenia nr 28/2020

Zarządzenie nr 33 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do wykonywania prac spisowych.

Zarządzenie nr 34 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Mogielnica za 2019 rok.

Zarządzenie nr 35 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora PSP nr 2 I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Mogielnicy

Zarządzenie nr 36 w sprawie ustalenia polityki (zasad) rachunkowości dla projektu grantowego pn. " Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" dofinansowanego w ramch Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytet

Zarządzenie w sprawie powierzenia obowiązkó Dyrektora ZPSPiPP w Michałowicach.

Zarządzenie nr 38 w sprawie zmiany komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora PSP nr 2 I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Mogielnicy

Zarządzenie nr 39 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora PSP nr 2 w Mogielnicy I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Mogielnicy

Zarządzenie nr 40 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnej Samorządowej Biblioteki Publicznej w Mogielnicy za 2019 r.

Zarządzenie nr 41 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mogielnicy za 2019r.

Zarządzenie nr 42 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na rok 2020.

Zarządzenie nr 43 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok.

Zarządzenie nr 44 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na rok 2020.

Zarządzenie nr 45 w sprawie WPF Gmny i Miasta Mogielnica na lata 2020-2027

Zarządzenie nr 46 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok

Zarządzenie nr 47 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2020 rok.

Zarzadzenie nr 48 w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Zarządzenie nr 49 w sprawie powołania komisji egazminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 50 w sprawie powołania komisji egazminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarzadzenie nr 51 w sprawie powołania komisji egazminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 52 w sprawie aktualizacji informacji o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli niepubicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Mogielnica w 2020 roku

Zarządzenie nr 53 w sprawie powierzenia obowiązkó Dyrektora PSP w Borowem

Zarządzenie nr 54 w spawie przeprowadzenia ćwiczeń doskanalających działania jednostek OSP z terenu Gminy Mogielnica

Zarządzenie nr 55 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta na 2020 rok

Zarządzenie nr 56 w sprawie wyznaczenia Administratora systemu teleinformatycznego oraz Inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego w Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy

Zarządzenie nr 57 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok

Zarządzenie 58 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta na 2020 rok

Zarządzenie nr 59 w sprawie organizacji tzw. pracy zdalnej oraz pracy naprzemiennej u Urzędzie Gminy i Miasta Mogielnica w okresie zagrożenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 60 w sprawie powołania komisji do przyjęcia i przekazania dokumentacji zlikwidowanego Zespołu Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Brzostowcu

Zarządzenie nr 61 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta Mogielnicy na 2020 rok

Zarządzenie nr 62 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Urzędu.

Zarządzenie nr 63 w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 114/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie nr 64 w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej operacji dokonywanych na wydzielonym rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Zarządzenie nr 65 w sprawie ustalenia polityki (zasad) rachunkowości dla projektu p.n. „Promocja sadownictwa oraz wykorzystania energii odnawialnej w produkcji sadowniczej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych na świetlicach wiejskich w miejs

Zarządzenie nr 66 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta Mogielnicy na 2020 rok

Zarządzenie nr 67 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok

Zarządzenie nr 68 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica na 2020 rok.

Zarządzenie nr 69 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica na 2020 rok.

Zarządzenie nr 70 w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Mogielnica za I półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku oraz

Zarządzenie nr 71 w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19

Zarządzenie nr 72 w sprawie Powołania Zespołu Zadaniowego do opracowania ramowych zasad wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz wyboru instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK w jednostkach organizacyjnych

Zarządzenie nr 73 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica na 2020 rok.

Zarządzenie nr 74 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19

Zarządzenie nr 75 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości

Zarządzenie nr 76 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica na 2020 rok.

Zarządzenie nr 77 w sprawie zmian dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok

Zarządzenie nr 78 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica na 2020 rok.

Zarządzenie nr 79 w sprawie aktualizacji informacji o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Mogielnica w 2020 roku

ZARZĄDZENIE NR 80 w sprawie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy.

Zarządzenie nr 81 w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Mogielnicy projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2021-2027

Zarządzenie nr 82 w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Mogielnicy projektu uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem

Zarządzenie nr 83 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy.

Zarządzenie nr 84 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok

Zarządzenie nr 85 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta na 2020 rok

Zarządzenie nr 86 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica na 2020 rok.

Zarządzenie nr 87 w sprawie zmian planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Zarządzenie nr 88 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok

Zarządzenie nr 89 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2020 rok.

Zarządzenie nr 90 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Miejsko-Gminnej Samorządowej Biblioteki Publicznej w Mogielnicy

Zarządzenie nr 91 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Zarządzenie nr 92 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2020 rok.

Zarządzenie nr 93 w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy i Miasta w Mogielnicy

Zarządzenie nr 94 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok

Zarządzenie nr 95 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2020 rok.

Zarządzenie nr 96 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Zarządzenie nr 97 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2020 rok.

Zarządzenie nr 98 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Zarządzenie nr 99 w sprawie przekazania sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozietuły Nowe

Zarządzenie nr 100 w sprawie regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-12 13:50:08 Informację zaktualizowano 2020-02-12 13:50:24, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
wersja do druku