Biuletyn Informacji Publicznej  Mogielnica  www.mogielnica.pl
TABELA NUMERÓW WEWNĘTRZNYCH URZĘDU
UWAGA KORONAWIRUS - Ważne Informacje !!!
Dane
Organy
Burmistrz
Sekretarz
Skarbnik
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
Podatki i opłaty
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Informacja RODO
Zarządzenia
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
°  2018
° 2019
° 2020
° 2021
° 2022
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Mogielnica
Spółki prawa handlowego
Budżet
Plan Zamówień Publicznych
Przetargi i zawiadomienia
Zamówienia do 130.000 zł
Dotacje z Unii Europejskiej
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia
Ochrona środowiska
Rejestry i ewidencje
Petycje, wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Kontrole
ZGROMADZENIA PUBLICZNE
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Wybory Prezydenckie 2015
Referendum 2015
WYBORY PARLAMENTARNE 2015
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY PARLAMENTARNE 2019
Wybory do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej
WYBORY PREZYDENCKIE 2020
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
test
Archiwum danych
Deklaracja dostępności
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia > 2019 strona główna 

2019

Zarządzenie nr 1 w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2019 rok.

Zarządzenie nr 2 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2019 rok.

Zarządzenie nr 3 w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Mogielnica.

Zarządzenie nr 4 w sprawie wyborów przewodniczących Zarządów Komitetów Osiedlowych na terenie miasta Mogielnica

Zarządzenie nr 5 sprawie określenia regulaminu wyborów organów jednostek pomocniczych samorządu terytorialnego

Zarządzenie nr 6 w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.

Zarządzenie nr 7 w sprawie planie wydatków budżetu na 2019 rok.

Zarządzenie nr 8 w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Mogielnica.

Zarządzenie nr 9 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2019 rok.

Zarządzenie nr 10 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2019 rok.

Zarządzenie nr 11 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na konkurs na stanowisko w Urzędzie Gminy i Miasta - Pomoc administracyjna ds. obsługi świadczeń wychowawczych.

Zarządzenie nr 12 sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Mogielnica

Zarządzenie nr 13 sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej we wsi Michałowice gm. Mogielnica.

Zarządzenie nr 14 w sprawie powołania Komisji ds. kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy.

Zarządzenie nr 15 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 r.

Zarządzenie nr 16 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2019 rok.

Zarządzenie nr 17 w sprawie ogłoszenia informacji o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Mogielnica w 2019 roku.

Zarządzenie nr 18 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Urzędu.

Zarządzenie nr 19 w sprawie ogłoszenia informacji o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Mogielnica w 2019 roku.

Zarządzenie nr 20 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2019 rok.

Zarządzenie nr 21 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy.

Zarządzenie nr 22 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej na 2019 r.

Zarządzenie nr 23 w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.

Zarządzenie nr 24 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2019 rok.

Zarządzenie nr 25 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zarządzenie nr 26 w sprawie utworzenia Systemu Stałych Dyżurów Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obron

Zarządzenie nr 27 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2019 rok.

Zarządzenie nr 28 w sprawie zmian Zarządzenie nr 71/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) w Gminie Mogielnica i jej jednostkach organizacyjnych.

Zarządzenie nr 29 w sprawie powołania Zespołu do opracowania projektu Raportu o stanie Gminy Mogielnica za 2018 r.

Zarządzenie nr 30 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.

Zarządzenie nr 31 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2019 rok.

Zarządzenie nr 32 w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mogielnica oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Samorządowej Biblioteki Publicznej w Mogielnicy, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mogi

Zarządzenie nr 33 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań.

Zarządzenie nr 34 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy.

Zarządzenie nr 35 w sprawie zmian dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.

Zarządzenie nr 36 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2019 rok.

Zarządzenie nr 37 w sprawie powołania Komisji do weryfikacji wniosków o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Mogielnica.

Zarządzenie nr 38 w sprawie zmian dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.

Zarządzenie nr 39 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2019 rok.

Zarządzenie nr 40 w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy.

Zarządzenie nr 41 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Mogielnica za 2018 rok.

Zarządzenie nr 42 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.

Zarządzenie nr 43 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2019 rok.

Zarządzenie nr 44 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2019 rok.

Zarządzenie nr 45 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta ds. obsługi księgowej i egzekucyjnej w Urzędzie Gminy i Miasta w Mogielnicy.

Zarządzenie nr 46 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy.

Zarządzenie nr 47 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.

Zarządzenie nr 48 w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2019 rok.

Zarządzenie nr 49 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury-Miejsko-Gminnej Samorządowej Biblioteki Publicznej w Mogielnicy

Zarządzenie nr 50 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury- Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mogielnicy za 2018 rok.

Zarządzenie nr 51 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Zarządzenie nr 52 w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Brzostowcu.

Zarządzenie nr 53 w sprawie: procedury przekazywania składników majątkowych, dokumentacji księgowej, akt osobowych i spraw kadrowych oraz dokumentacji organizacji pracy jednostki, w przypadku zmiany dyrektora szkoły lub placówki oświatowej.

Zarządzenie nr 54 w sprawie: okresowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły po upływie kadencji.

Zarządzenie nr 55 w sprawie: powierzenia obowiązków Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Brzostowcu.

Zarządzenie nr 56 w sprawie: instrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy i Miasta Mogielnica.

Zarządzenie nr 57 w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2019 rok.

Zarządzenie nr 58 w sprawie: przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej we wsi Dziarnów gm. Mogielnica.

Zarządzenie nr 59 w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy.

Zarządzenie nr 60 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.

Zarządzenie nr 61 w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2019 rok.

Zarządzenie nr 62 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2019-2027.

Zarządzenie nr 63 w sprawie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu Ratusz – Urzędu Gminy i Miasta przy ul. Rynek 1.

Zarządzenie nr 64 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie nr 65 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.

Zarządzenie nr 66 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2019 rok.

Zarządzenie nr 67 w sprawie ustalenia wynagrodzenia ekspertów- członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego do nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 68 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 69 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 70 w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Mogielnicy.

Zarządzenie nr 71 w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Zespołu Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Michałowicach.

Zarządzenie nr 72 w sprawie ustalenia polityki (zasad) rachunkowości dla zadania pn. „Modernizacja boiska sportowego” współfinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury

Zarządzenie nr 73 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.

Zarządzenie nr 74 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2019 rok.

Zarządzenie 76 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.

Zarządzenie nr 77 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2019 rok.

Zarządzenie nr 78 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej we wsi Ślepowola gm. Mogielnica.

Zarządzenie nr 79 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2019 rok.

Zarządzenie nr 80 w sprawie przeprowadzenia ćwiczeń zgrywających działania jednostek OSP z terenu Gminy Mogielnica pod nadzorem PSP w Grójcu.

Zarządzenie nr 81 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie nr 83 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.

Zarządzenie nr 84 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2019 rok.

Zarządzenie nr 85 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok

Zarządzenie nr 86 w sprawie zmian dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok

Zarządzenie nr 87 w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargu na sprzedaż nieruchomości

Zarządzenie nr 88 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2019 rok.

Zarządzenie nr 89 o powołaniu zespołu powypadkowego.

Zarządzenie nr 90 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków na 2019 rok.

Zarządzenie nr 91 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2019 rok.

Zarządzenie nr 92 w sprawie zmian wydatków budżetu na 2019 rok.

Zarządzenie nr 93 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2019 rok.

Zarządzenie nr 94 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.

Zarządzenie nr 95 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2019 rok.

Zarządzenie nr 96 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 97 w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Mogielnicy projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2020-2027.

Zarządzenie nr 98 w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Mogielnicy projektu uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z uzasadnieniem.

Zarządzenie nr 99 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.

Zarządzenie nr 100 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2019 rok.

Zarządzenie nr 101 w sprawie aktualizacji informacji o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Mogielnica w 2019 roku.

Zarządzenie nr 102 w sprawie wprowadzenia do stosowania „ Dokumentacji Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy i Miasta w Mogielnicy.

Zarządzenie nr 103 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2019 rok.

Zarządzenie nr 104 ws. zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2019 rok.

Zarządzenie nr 105 w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych znajdujących sie w Zarzadzie Zespołu Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Michałowicach oraz Publicznej szkoły w Borowem

Zarządzenie nr 106 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.

Zarządzenie nr 107 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2019 rok

Zarządzenie nr 108 w sprawie stawek czynszu za dzierżawę gruntów gminnych połozonycjh na terenie Gminy i Miasta Mogielnica

Zarządzenie nr 109 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2019 rok

Zarządzenie nr 110 w sprawie powołania zespołu do identyfikacji sytuacji awaryjnych środowiskowych.

Zarządzenie nr 111 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Urzędu

Zarządzenie nr 112 w sprawie powołania Komisji inwertaryzacyjnej do przeprowadzenia inwertaryzacji rocznej Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy.

Zarządzenie nr 113 w sprawie powołania komisji do dokonania likiwdacji środków trwałych znajdujących się na stanie Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica.

Zarządzenie nr 114 w sprawie zmian dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.

Zarządzenie nr 115 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2019 rok.

Zarządzenie nr 116 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok

Zarządzenie nr 117 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2019 rok.

Zarządzenie nr 118 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2019 rok.

Zarzadzenie nr 119 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytu publicznego.

Zarzadzenie nr 120 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.

Zarzadzenie nr 121 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2019 rok.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-07 08:25:10, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
wersja do druku