Biuletyn Informacji Publicznej  Mogielnica  www.mogielnica.pl
TABELA NUMERÓW WEWNĘTRZNYCH URZĘDU
UWAGA KORONAWIRUS - Ważne Informacje !!!
Dane
Organy
Burmistrz
Sekretarz
Skarbnik
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
° Uchwały w 2003r.
° Uchwały w 2004r.
° Uchwały w 2005r.
° Uchwały w 2006r.
° Uchwały w 2007r.
° Uchwały w 2008 r.
° Uchwały w 2009r.
° Uchwały w 2010r.
° Uchwały w 2011r.
° Uchwały w 2012r.
° Uchwały w 2013 r.
° Uchwały w 2014 r.
° Uchwały w 2015 r.
° Uchwały w 2016
° Uchwały w 2017 r.
° Uchwały w 2018 r.
- Załączniki do uchwał
- Protokoły z sesji
° Uchwały w 2019 r.
° Uchwały w 2020
° Uchwały w 2021 r.
° Uchwały w 2022 r.
° Uchwały w 2023 r.
° Uchwały 2024 r.
Podatki i opłaty
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Informacja RODO
Zarządzenia
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Mogielnica
Spółki prawa handlowego
Budżet
Plan Zamówień Publicznych
Przetargi i zawiadomienia
Zamówienia do 130.000 zł
Dotacje z Unii Europejskiej
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia
Ochrona środowiska
Rejestry i ewidencje
Petycje, wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Kontrole
ZGROMADZENIA PUBLICZNE
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Wybory Prezydenckie 2015
Referendum 2015
WYBORY PARLAMENTARNE 2015
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY PARLAMENTARNE 2019
Wybory do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej
WYBORY PREZYDENCKIE 2020
Wybory Parlamentarne 2023
Wybory Samorządowe 2024
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
test
Archiwum danych
Deklaracja dostępności
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > Uchwały w 2018 r. strona główna 

Uchwały w 2018 r.
Uchwała nr 241
 Uchwała Nr LIV/241/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
Data wprowadzenia informacji 2018-02-01 11:32:16, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 242
 Uchwała nr LV 242 2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmian Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2018-2027.
Data wprowadzenia informacji 2018-04-03 14:46:39, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 243
 Uchwała nr LV 243 2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok.
Data wprowadzenia informacji 2018-04-03 14:49:09, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 244
 Uchwała nr LV 244 2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie niewyodrębniania w budżecie gminy na rok budżetowy 2019 środków stanowiących fundusz sołecki.
Data wprowadzenia informacji 2018-04-03 14:50:22, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 245
 Uchwała nr LV 245 2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie przejęcia od Powiatu Grójeckiego odpłatnego wykonania zadania publicznego w postaci zarządcy ulic powiatowych na terenie miasta Mogielnica w roku 2018.
Data wprowadzenia informacji 2018-04-03 14:54:36, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 246
 Uchwała nr LV 246 2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do Załącznika Uchwały Nr LII/227/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Data wprowadzenia informacji 2018-04-03 14:58:05, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 247
 Uchwała nr LV 247 2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Mogielnica na lata 2013 -2032”
Data wprowadzenia informacji 2018-04-03 14:59:45, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 248
 Uchwała Nr LVI 248 2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zmian Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2018-2027.
Data wprowadzenia informacji 2018-04-03 15:01:05, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 249
 Uchwała Nr LVI 249 2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok.
Data wprowadzenia informacji 2018-04-03 15:03:10, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 250
 Uchwała Nr LVI 250 2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy i Miasta Mogielnica na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu.
Data wprowadzenia informacji 2018-04-03 15:04:17, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 251
 Uchwała Nr LVI 251 2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” na terenie Gminy i Miasta Mogielnica na 2018 rok.
Data wprowadzenia informacji 2018-04-03 15:10:42, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 252
  Uchwała Nr LVII 252 2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia korekty do tekstu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogielnica, w części II Kierunki w pkt. 6 Kierunki rozwoju systemów infrastruktury technicznej, ppkt 6.3 Odnawialne źródła energii oraz w pkt. 12 . Obszary szczególne i zagrożenia, ppkt. 12.8 Obszary, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, a także ich strefy ochronne związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu terenu.
Data wprowadzenia informacji 2018-07-16 14:29:56, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 253
 Uchwała Nr LVII 253 2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogielnica.
Data wprowadzenia informacji 2018-07-16 14:31:14 Informację zaktualizowano 2018-07-16 14:36:29, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 254
 Uchwała Nr LVII 254 2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Data wprowadzenia informacji 2018-07-16 14:34:00, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 255
 Uchwała Nr LVII 255 2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica.
Data wprowadzenia informacji 2018-07-16 14:37:27, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 256
 Uchwała Nr LVIII 256 2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2018-2027.
Data wprowadzenia informacji 2018-07-16 14:39:04, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 257
 Uchwała Nr LVIII 257 2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
Data wprowadzenia informacji 2018-07-16 14:41:38, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 258
 Uchwała Nr LIX 258 2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
Data wprowadzenia informacji 2018-07-16 14:43:59, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 259
 Uchwała Nr LIX 259 2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału Gminy i Miasta Mogielnica na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib komisji wyborczych.
Data wprowadzenia informacji 2018-07-16 14:45:21, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 260
 Uchwała Nr LIX 260 2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Mogielnica na lata 2018-2020.
Data wprowadzenia informacji 2018-07-16 14:53:51, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 261
 Uchwała Nr LXI 261 2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
Data wprowadzenia informacji 2018-07-16 14:57:37, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 263
 Uchwała Nr LXIII 263 2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2018-2027.
Data wprowadzenia informacji 2018-07-16 14:59:14, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 264
 Uchwała Nr LXIII 264 2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
Data wprowadzenia informacji 2018-07-16 15:15:28, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 265
 Uchwała Nr LXIII 265 2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Data wprowadzenia informacji 2018-07-16 15:17:24, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 266
 Uchwała Nr LXIII 266 2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Data wprowadzenia informacji 2018-07-16 15:18:39, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 267
 Uchwała Nr LXIII 267 2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Grójeckiego.
Data wprowadzenia informacji 2018-07-16 15:20:24, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 268
 Uchwała Nr LXIII 268 2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok.
Data wprowadzenia informacji 2018-07-16 15:22:29, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 269
 Uchwała Nr LXIII 269 2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Mogielnica absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.
Data wprowadzenia informacji 2018-07-16 15:24:02, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 270
 Uchwała Nr LXIII 270 2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogielnicy.
Data wprowadzenia informacji 2018-07-17 07:43:30 Informację zaktualizowano 2018-07-17 07:44:38, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 271
 Uchwała Nr LXIII 271 2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta w Mogielnicy.
Data wprowadzenia informacji 2018-07-17 07:46:58, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała ne 272
 Uchwała Nr LXIII 272 2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Brzostowiec – Rybska” obejmującego działki nr 44, 45, 46, 47, 48, 49 Położonego w miejscowości Brzostowiec, gmina Mogielnica.
Data wprowadzenia informacji 2018-07-17 07:49:24, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 273
 Uchwała Nr LXIII 273 2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie składki członkowskiej na rzecz stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „WSZYSCY RAZEM”
Data wprowadzenia informacji 2018-07-17 07:58:41, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 274
 Uchwała Nr LXIII 274 2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie klas sportowych o profilu piłka nożna, siatkówka, lekkoatletyka, ringo w roku szkolnym 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 w Szkole Podstawowej nr 2 im I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Mogielnicy.
Data wprowadzenia informacji 2018-07-17 08:00:29, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 275
 Uchwała Nr LXIV 275 2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 17 lipca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2018-08-29 15:16:59, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 276
 Uchwała Nr LXV/276/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 5 września 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin na kierowniczych oraz pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli prowadzących zajęcia o różnym wymiarze godzin zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mogielnica.
Data wprowadzenia informacji 2019-01-10 22:25:36 Informację zaktualizowano 2019-01-10 22:27:57, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 277
 Uchwała Nr LXV/277/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 5 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy i Miasta Mogielnica.
Data wprowadzenia informacji 2019-01-10 22:29:31, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 278
 Uchwała Nr LXV/278/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 5 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Mogielnica miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Data wprowadzenia informacji 2019-01-10 22:31:52, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 279
 Uchwała Nr LXVI/279/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
Data wprowadzenia informacji 2019-01-10 22:33:38, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 280
 Uchwała Nr LXVI/280/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mogielnica.
Data wprowadzenia informacji 2019-01-10 22:35:33, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 281
 Uchwała Nr LXVI/281/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mogielnicy.
Data wprowadzenia informacji 2019-01-10 22:38:44, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 282
 Uchwała Nr LXVI/282/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany siedziby Miejsko-Gminnej Samorządowej Biblioteki Publicznej w Mogielnicy.
Data wprowadzenia informacji 2019-01-10 22:41:43, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 283
 Uchwała Nr LXVI/283/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 września 2018 r w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Mogielnica do roku 2024"
Data wprowadzenia informacji 2019-02-05 10:43:07, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 284
 Uchwała Nr LXVI/283/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 września 2018 r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Teren A" położonego w sołectwie Izabelin, gmina Mogielnica."
Data wprowadzenia informacji 2019-02-05 10:46:03 Informację zaktualizowano 2019-02-05 13:41:16, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 1
 Uchwała Nr I/1/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mogielnicy.
Data wprowadzenia informacji 2019-02-05 13:59:05, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 2
 Uchwała Nr I/2/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mogielnicy.
Data wprowadzenia informacji 2019-02-05 14:00:30, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
uchwała nr 3
 Uchwała Nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mogielnicy.
Data wprowadzenia informacji 2019-02-05 14:01:45, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 4
 Uchwała Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Mogielnicy.
Data wprowadzenia informacji 2019-02-05 14:03:39, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 5
 Uchwała Nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta w Mogielnicy.
Data wprowadzenia informacji 2019-02-05 14:09:46, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 6
 Uchwała Nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia miesięcznego limitu przebiegu kilometrów za zużywanie prywatnego pojazdu do celów służbowych.
Data wprowadzenia informacji 2019-02-05 14:14:34, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 7
 Uchwała Nr III/7/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2018-2027.
Data wprowadzenia informacji 2019-02-05 14:21:30, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 8
 Uchwała Nr III/8/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.
Data wprowadzenia informacji 2019-02-05 14:36:53, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 9
 Uchwała Nr III/9/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Data wprowadzenia informacji 2019-02-05 15:08:13, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 10
 Uchwała Nr III/10/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie program współpracy Gminy i Miasta Mogielnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
Data wprowadzenia informacji 2019-02-05 15:14:46, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 11
 Uchwała Nr IV/11/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2018-2027.
Data wprowadzenia informacji 2019-04-23 10:56:52, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 12
 Uchwała Nr IV/12/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.
Data wprowadzenia informacji 2019-04-23 10:58:23, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 13
 Uchwała Nr IV/13/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
Data wprowadzenia informacji 2019-04-23 11:00:12, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 14
 Uchwała Nr V/14/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
Data wprowadzenia informacji 2019-04-23 11:13:21, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 15
 Uchwała Nr V/15/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2019 rok.
Data wprowadzenia informacji 2019-04-23 11:28:21, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 16
 Uchwała Nr V/16 /2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie opłaty targowej na 2019 rok.
Data wprowadzenia informacji 2019-04-23 11:31:55, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 17
 Uchwała Nr V/17/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2019 rok.
Data wprowadzenia informacji 2019-04-23 11:33:27, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 18
 Uchwała Nr V/18/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych na 2019 rok.
Data wprowadzenia informacji 2019-04-23 12:03:25, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 19
 Uchwała Nr V/19/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku.
Data wprowadzenia informacji 2019-04-23 14:46:10 Informację zaktualizowano 2019-04-23 14:52:28, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 20
 Uchwała Nr V/20/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
Data wprowadzenia informacji 2019-04-23 14:56:52, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 21
 Uchwała Nr V/21/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody do nabycia przez Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica na rzecz Gminy nieruchomości 2293/4 położonej w mieście Mogielnica.
Data wprowadzenia informacji 2019-04-23 15:01:37, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 22
 Uchwała Nr VI/22/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości niezabudowanych położonych w mieście Mogielnica.
Data wprowadzenia informacji 2019-04-23 15:04:03, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 23
 Uchwała Nr VI/23/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2020 dla Gminy Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2019-04-23 15:07:20, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 24
 Uchwała Nr VI/24/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.
Data wprowadzenia informacji 2019-04-23 15:12:39, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 25
 Uchwała Nr VI/25/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w Mogielnicy, przy ul. Kilińskiego 21, wraz z częścią wspólną działki 1062 będącej własnością Gminy.
Data wprowadzenia informacji 2019-04-23 15:14:51, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 26
 Uchwała Nr VI/26/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród.
Data wprowadzenia informacji 2019-04-23 15:17:09, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 27
 Uchwała Nr VI/27/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin na stanowiskach kierowniczych oraz pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli prowadzących zajęcia o różnym wymiarze godzin zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mogielnica.
Data wprowadzenia informacji 2019-04-23 15:19:18, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 28
 Uchwała Nr VI/28/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Data wprowadzenia informacji 2019-04-23 15:24:22, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 29
 Uchwała Nr VI/29/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023
Data wprowadzenia informacji 2019-04-23 15:26:47, wprowadzający: Grzegorz Frasoński

Zobacz:
 Załączniki do uchwał .  Protokoły z sesji . 
wersja do druku