Biuletyn Informacji Publicznej  Mogielnica  www.mogielnica.pl
TABELA NUMERÓW WEWNĘTRZNYCH URZĘDU
UWAGA KORONAWIRUS - Ważne Informacje !!!
Dane
Organy
Burmistrz
Sekretarz
Skarbnik
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
Podatki i opłaty
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Informacja RODO
Zarządzenia
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Mogielnica
Spółki prawa handlowego
Budżet
Plan Zamówień Publicznych
Przetargi i zawiadomienia
Zamówienia do 130.000 zł
Dotacje z Unii Europejskiej
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia
Ochrona środowiska
Rejestry i ewidencje
Petycje, wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Kontrole
ZGROMADZENIA PUBLICZNE
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Wybory Prezydenckie 2015
Referendum 2015
WYBORY PARLAMENTARNE 2015
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY PARLAMENTARNE 2019
Wybory do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej
WYBORY PREZYDENCKIE 2020
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
test
Archiwum danych
Deklaracja dostępności
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Archiwum danych strona główna 

Archiwum danychRobert Lipiec
tel.(0-48)663-51-49w39
e-mail bip@mogielnica.pl
 
Data wprowadzenia informacji 2004-01-22 11:12:22 Informację zaktualizowano 2015-04-14 12:35:16, wprowadzający: Grzegorz Frasoński

Gmina Mogielnica

 
Data wprowadzenia informacji 2010-11-05 11:50:50 Informację zaktualizowano 2016-05-19 10:29:11, wprowadzający: Grzegorz Frasoński

„Uzupełnienie systemu wodno-kanalizacyjnego gminy wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody w miejscowości Mogielnica” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” Działanie 4.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” Regionalnego programu operacyjnego województwa Mazowieckiego 2007 – 2013”

Kwota dotacji z umowy: 22 012 527,27 zł         Termin realizacji: 01.01.2007r. – 30.11.2013r.

Projekt pt. „Uzupełnienie systemu wodno-kanalizacyjnego gminy wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody w miejscowości Mogielnica” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85%.

Umowa nr RPMA.04.01.00-14-147/08-00 z Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów została podpisana w dniu 20.10.2010r.

Realizacja projektu zakłada:
- modernizację oczyszczalni ścieków w miejscowości Mogielnica,
- rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Mogielnica,
- budowę sieci wodociągowej Wężowiec - Wólka Gostomska,
- budowę kanalizacji sanitarnej na odcinku Mogielnica – Kozietuły Nowe.

Cel główny Projektu: Poprawa stanu środowiska naturalnego województwa mazowieckiego
Cel szczegółowy: Ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do powietrza, wód i gleb oraz przeciwdziałanie ich negatywnym skutkom; Priorytetu IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka RPO WM.
Zostały również określone następujące cele szczegółowe projektu:
• budowa sieci wodociągowej,
• budowa sieci kanalizacji sanitarnej,
• przebudowa 1 oczyszczalni ścieków,
• zmodernizowanie 1 stacji uzdatniania wody,
• zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków do 2 000,00 m3 na dobę,
• wzrost liczby osób korzystających z sieci kanalizacyjnej o 662 osoby,
• wzrost liczby osób korzystających z sieci kanalizacyjnej o 177 osób.

Planowana inwestycja przyczyni się do realizacji długofalowych zamierzeń gminy:
• obniżenie zanieczyszczenia środowiska na terenie Miasta i Gminy Mogielnica,
• przeciwdziałanie marginalizacji obszarów wiejskich,
• rozwój Miasta i Gminy Mogielnica,
• zapobieganie występowaniu okresowych przerw w dostawach wody,
• poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców gminy,
• zmniejszenie kosztów przeznaczanych przez gminę na opiekę zdrowotną,
• zmniejszenie kosztów usuwania skutków zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego z powodu niekontrolowanego zrzutu ścieków,
• poprawa stanu zdrowia mieszkańców gminy,
• wzrost atrakcyjności budowlanej i inwestycyjnej terenów Miasta i Gminy Mogielnica,
• waloryzacja gruntów, spowodowana wzrostem atrakcyjności terenu, wyrażająca się podwyższeniem ich ceny,
• poprawa wizerunku Miasta i Gminy Mogielnica

Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia dysproporcji rozwojowych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Brak odpowiedniej infrastruktury technicznej uznany jest w regionalnych i lokalnych dokumentach za jedną z głównych barier rozwojowych. Zapewnienie na obszarze gminy Mogielnica odpowiedniej infrastruktury technicznej, przyniesie efekt w postaci zwiększenia atrakcyjności tych obszarów jako mieszkalnych, produkcyjnych i rekreacyjnych oraz stworzy warunki dla wzrostu liczby mieszkańców.
Realizacja projektu przyczyni się w sposób bezpośredni do polepszenia warunków socjalnobytowych mieszkańców oraz pozytywnie wpłynie na stan środowiska naturalnego, co
w efekcie doprowadzi do wzrostu atrakcyjności mieszkaniowej obszaru. Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej warunkuje zniesienie części barier rozwoju gospodarczego obszarów gminy i aktywizację gospodarczą.
Rozbudowa SUW ma na celu zwiększenie wydajności urządzeń do poboru i uzdatniania wody, by móc zapewnić wodę do celów spożywczych o jakości zgodnej z obowiązującymi aktualnie normami i rozporządzeniami.
Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków umożliwi likwidację przydomowych zbiorników, a także ograniczy ilość niekontrolowanych zrzutów ścieków do środowiska, natomiast projektowane odcinki sieci wodociągowej i kanalizacyjnej usprawnią funkcjonowanie zmodernizowanych obiektów oraz zapewnią mieszkańcom polepszenie warunków socjalno - bytowych.


Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013: Priorytet IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” Działanie 4.1 „Gospodarka wodno-ściekowa”, na podstawie umowy nr RPMA.04.01.00-14-147/08-00 o dofinansowanie projektu zawartej w dniu 20 października 2010 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim i Gminą Mogielnica. Zakończenie projektu zaplanowano na 2014 r.

 GALERIA STACJA UZDATNIANIA WODYGALERIA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanału sanitarnego Mogielnica-Kozietuły Nowe

Budowa sieci wodociągowej dla wsi Brzostowiec i Wólka Gostomska wraz z przyłączami z włączeniem do istniejącego wodociągu we wsi Wężowiec

Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Mogielnicy

 
Data wprowadzenia informacji 2014-05-13 14:39:00 Informację zaktualizowano 2017-09-25 13:18:06, wprowadzający: Grzegorz Frasoński

Oświadczenie majatkowe za 2017 rok Bogdan Sawicki

Oświadczenie majatkowe za 2017 rok Adam Jakubczak

Oświadczenie majatkowe za 2017 rok Irena Bogdan

Oświadczenie majatkowe za 2017 rok Adam Jagieliński

Oświadczenie majatkowe za 2017 rok Marek Szczepański

Oświadczenie majatkowe za 2017 rok Jan Dudek

Oświadczenie majatkowe za 2017 rok Jarosław Zawalich

Oświadczenie majatkowe za 2017 rok Edward Kieszek

Oświadczenie majatkowe za 2016 rok Jan Marciniak

Oświadczenie majatkowe za 2017 rok Piotr Radecki

Oświadczenie majatkowe za 2017 rok Wiesław Wilewski

Oświadczenie majatkowe za 2017 rok Beata Haśkie

Oświadczenie majatkowe za 2017 rok Krzysztof Kurp

Oświadczenie majatkowe za 2017 rok Anna Wiśniewska

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-07 14:40:36 Informację zaktualizowano 2018-11-22 14:20:53, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Informacja o planowanym przedsięwzęciu.
Data wprowadzenia informacji 2004-07-15 14:52:47 Informację zaktualizowano 2016-05-19 10:27:23, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 deklaracja
Data wprowadzenia informacji 2015-05-21 11:13:38, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Projekt Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania gminy Mogielnica

MOGIELNICA studium cz1-uwarunkowania

MOGIELNICA studium cz2-kierunki zagosp

MOGIELNICA studium zal A1

MOGIELNICA studium zal A2

MOGIELNICA studium zal A3

MOGIELNICA studium zal A4

MOGIELNICA studium zal A5

MOGIELNICA studium zal A6

MOGIELNICA studium zal B1

MOGIELNICA studium zal B2

MOGIELNICA studium zal B3

MOGIELNICA studium zal B4

 
Data wprowadzenia informacji 2017-09-19 13:04:56 Informację zaktualizowano 2018-02-13 12:28:14, wprowadzający: Grzegorz Frasoński, autor: Jarosław Górnik
wersja do druku