bip.mogielnica.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Mogielnica www.mogielnica.pl
Uchwały strona główna 

Uchwały w 2022 r.
 Uchwała Nr LV/293/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/280/2021 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 15 grudnia 2021 r w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2022-01-21 10:08:39, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LV/294/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Mogielnica.
Data wprowadzenia informacji 2022-01-21 10:10:03, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LVI/295/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2022-2027
Data wprowadzenia informacji 2022-04-12 15:17:17, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LVI/296/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
Data wprowadzenia informacji 2022-04-12 15:19:42, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LVII/297/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2022-2027
Data wprowadzenia informacji 2022-04-12 15:20:16, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LVII/298/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
Data wprowadzenia informacji 2022-04-12 15:20:50, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LVII/299/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy i Miasta Mogielnica nadwyżki środków obrotowych
Data wprowadzenia informacji 2022-04-12 15:21:24, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LVII/300/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości diety dla radnych, sołtysów, przewodniczących zarządów komitetów osiedlowych, określenia zasad na jakich radnym, sołtysom, przewodniczącym zarządów komitetów osiedlowych przysługują diety oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Mogielnicy
Data wprowadzenia informacji 2022-04-13 09:59:52, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LVII/301/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt" na terenie Gminy i Miasta Mogielnica na 2022 rok
Data wprowadzenia informacji 2022-04-13 10:00:28, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LVII/302/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2022-04-13 10:01:19, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LVII/303/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie niewyodrębnienia w budżecie gminy na rok budżetowy 2023 środków stanowiących fundusz sołecki.
Data wprowadzenia informacji 2022-04-13 10:01:42, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LVII/304/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2022 – 2026.
Data wprowadzenia informacji 2022-04-13 10:02:38, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LVII/305/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Data wprowadzenia informacji 2022-04-13 10:03:44, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LVII/306/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogielnicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej związanych z przyznawaniem świadczenia pieniężnego na zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.
Data wprowadzenia informacji 2022-04-13 10:04:39, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LVIII/307/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2022-2027
Data wprowadzenia informacji 2022-05-06 13:37:18, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LVIII/308/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
Data wprowadzenia informacji 2022-05-06 13:37:47, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LVIII/309/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Mogielnica od Powiatu Grójeckiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie oświaty, polegającego na założeniu i prowadzeniu Branżowej Szkoły I Stopnia w Mogielnicy
Data wprowadzenia informacji 2022-05-06 13:38:14, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LVIII/310/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez Gminę Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2022-05-06 13:38:49, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LVIII/311/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie składki członkowskiej na rzecz stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "WSZYSCY RAZEM"
Data wprowadzenia informacji 2022-05-06 13:39:21, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LVIII/312/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy i Miasta Mogielnica w zakresie działań na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem COVID-19
Data wprowadzenia informacji 2022-05-06 13:40:07, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LVIII/313/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogielnicy do zapewnienia bezpłatnej pomocy psychologicznej dla obywateli Ukrainy
Data wprowadzenia informacji 2022-05-06 13:40:51, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LIX/314/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2022-2027
Data wprowadzenia informacji 2022-06-03 13:48:08, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LIX/315/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
Data wprowadzenia informacji 2022-06-03 13:49:40, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LX/316/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2022-2027
Data wprowadzenia informacji 2022-06-30 11:19:44, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LX/317/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
Data wprowadzenia informacji 2022-06-30 11:20:42, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LX/318/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy
Data wprowadzenia informacji 2022-06-30 11:21:38, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LX/319/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych w obrębie Brzostowiec gm. Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2022-06-30 11:24:46, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LX/320/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości na poszerzenie nowo projektowanej drogi
Data wprowadzenia informacji 2022-06-30 11:25:58, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LX/321/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości na poszerzenie drogi powiatowej
Data wprowadzenia informacji 2022-06-30 11:27:09, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LXI/322/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2022-2027
Data wprowadzenia informacji 2022-08-03 10:32:19, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LXI/323/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
Data wprowadzenia informacji 2022-08-03 10:41:57, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LXII/324/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2022-2027
Data wprowadzenia informacji 2022-08-03 10:42:35, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LXII/325/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
Data wprowadzenia informacji 2022-08-03 10:44:46, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LXII/326/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Mogielnica wotum zaufania.
Data wprowadzenia informacji 2022-08-03 10:49:37, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LXII/327/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mogielnica za 2021 rok
Data wprowadzenia informacji 2022-08-03 10:50:36, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LXII/328/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Mogielnica z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok
Data wprowadzenia informacji 2022-08-03 10:52:14, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LXII/329/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły I stopnia w Mogielnicy ul. Nowomiejska 1 i włączenia jej do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy ul. Nowomiejska 1
Data wprowadzenia informacji 2022-08-03 10:54:35, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LXII/330/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2022-08-03 10:55:18, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
 Uchwała Nr LXII/331/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi w sołectwie Izabelin gmina Mogielnica w związku ze zmianą granic miasta
Data wprowadzenia informacji 2022-08-03 10:56:30, wprowadzający: Grzegorz Frasoński

Zobacz:
   Uchwały w 2003r.
   Uchwały w 2004r.
   Uchwały w 2005r.
   Uchwały w 2006r.
   Uchwały w 2007r.
   Uchwały w 2008 r.
   Uchwały w 2009r.
   Uchwały w 2010r.
   Uchwały w 2011r.
   Uchwały w 2012r.
   Uchwały w 2013 r.
   Uchwały w 2014 r.
   Uchwały w 2015 r.
   Uchwały w 2016
   Uchwały w 2017 r.
   Uchwały w 2018 r.
   Uchwały w 2019 r.
   Uchwały w 2020
   Uchwały w 2021 r.
   Uchwały w 2022 r.
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.mogielnica.pl