bip.mogielnica.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Mogielnica www.mogielnica.pl
Uchwały strona główna 

Uchwały w 2019 r.
Uchwała nr 39
 Uchwała Nr VIII/39/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Mogielnica.
Data wprowadzenia informacji 2019-03-15 14:24:58, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 40
 Uchwała Nr VIII/40/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mogielnica oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
Data wprowadzenia informacji 2019-03-15 14:47:26, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 41
 Uchwała Nr VIII/41/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół prowadzonych przez Gminę Mogielnica oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
Data wprowadzenia informacji 2019-03-15 14:57:05, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 42
 Uchwała Nr VIII/42/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wysokości środków finansowych i przyjęcia regulaminu określającego warunki i sposób przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zwanych dalej Funduszem Zdrowotnym.
Data wprowadzenia informacji 2019-03-15 14:59:56, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 43
 Uchwała Nr VIII/43/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia od Powiatu Grójeckiego odpłatnego wykonywania zadania publicznego w postaci zarządcy ulic powiatowych na terenie miasta Mogielnica w roku 2019.
Data wprowadzenia informacji 2019-03-15 15:02:06, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 44
 Uchwała Nr IX/44/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 15 luty 2019 roku w sprawie powołania Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Mogielnicy.
Data wprowadzenia informacji 2019-03-22 13:08:18, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 45
 Uchwała Nr IX/45/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 15 luty 2019 roku uchylająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2019-03-22 13:10:19, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 46
 Uchwała Nr IX/46/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 15 luty 2019 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta Mogielnica dla niepublicznych szkól, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
Data wprowadzenia informacji 2019-03-22 13:13:16, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 47
 Uchwała Nr X/47/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie zmian Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2019-2027.
Data wprowadzenia informacji 2019-03-22 13:16:02, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
uchwała nr 48
 Uchwała Nr X/48/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
Data wprowadzenia informacji 2019-03-22 13:17:39, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 49
 Uchwała Nr X/49/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Grójeckiego.
Data wprowadzenia informacji 2019-03-22 13:20:31, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 50
 Uchwała Nr X/50/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy i Miasta Mogielnica nadwyżki środków obrotowych.
Data wprowadzenia informacji 2019-03-22 13:41:14, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 51
 Uchwała Nr X/51/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie niewyodrębnienia w budżecie gminy na rok budżetowy 2020 środków stanowiących fundusz sołecki.
Data wprowadzenia informacji 2019-03-22 13:46:42, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 52
 Uchwała Nr X/52/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji ds. komunalizacji mienia gminnego.
Data wprowadzenia informacji 2019-03-22 13:48:17, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 53
 Uchwała Nr X/53/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt" na terenie Gminy i Miasta Mogielnica na 2019 rok.
Data wprowadzenia informacji 2019-03-22 13:50:07, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 54
 Uchwała Nr X/54/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Gospodarki Budżetu i Rolnictwa.
Data wprowadzenia informacji 2019-03-22 13:52:26, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 55
 Uchwała Nr X/55/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.
Data wprowadzenia informacji 2019-03-22 13:54:01, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 56
 Uchwała Nr X/56/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej
Data wprowadzenia informacji 2019-03-22 13:55:52, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 57
 Uchwała Nr X/57/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji.
Data wprowadzenia informacji 2019-03-22 13:59:29, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 58
 Uchwała Nr XI/58/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła.
Data wprowadzenia informacji 2019-04-18 13:46:34 Informację zaktualizowano 2019-04-18 13:48:22, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 59
 Uchwała Nr XI/59/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Mogielnica w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
Data wprowadzenia informacji 2019-04-18 13:51:21, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 60
 Uchwała Nr XII/60/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w uchwały nr VI/27/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. Rady Miejskiej w Mogielnicy.
Data wprowadzenia informacji 2019-04-18 13:54:33, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 61
 Uchwała Nr XII/61/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze Gminy i Miasta Mogielnica.
Data wprowadzenia informacji 2019-04-18 14:07:59, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 62
 Uchwała Nr XII/62/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Mogielnica.
Data wprowadzenia informacji 2019-04-18 14:09:51, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwał NR 63
 Uchwała Nr XIII/63/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 08 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XII/61/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 kwietnia 2019 r w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze Gminy i Miasta Mogielnica.
Data wprowadzenia informacji 2019-05-14 13:27:38, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 64
 Uchwała Nr XIV/64/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na fragmentach sołectw Kozietuły Nowe i Kozietuły w gminie Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2019-05-14 14:06:16 Informację zaktualizowano 2019-05-14 14:10:09, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 65
 Uchwała Nr XV/65/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie zmian Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2019-2027.
Data wprowadzenia informacji 2019-06-11 12:22:08, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 66
 Uchwała Nr XV/66/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-06-11 12:32:07, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 67
 Uchwała Nr XV/67/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie umieszczenia na nieruchomości urządzeń i przewodów służących do przesyłania energii elektrycznej.
Data wprowadzenia informacji 2019-06-11 12:36:24, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 68
  Uchwała Nr XV/68/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Grójeckiego.
Data wprowadzenia informacji 2019-06-11 12:41:05, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 69
 Uchwała Nr XV/69/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Floriana Męczennika w Mogielnicy.
Data wprowadzenia informacji 2019-06-11 12:45:29, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 70
 Uchwała Nr XV/70/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych w Michałowicach.
Data wprowadzenia informacji 2019-06-11 12:47:22, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 71
 Uchwała Nr XV/71/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych w Michałowicach.
Data wprowadzenia informacji 2019-06-11 13:11:01, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 72
 Uchwała Nr XVI/72/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zmian Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2019-2027.
Data wprowadzenia informacji 2019-07-02 15:02:48, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 73
 Uchwała Nr XVI/73/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
Data wprowadzenia informacji 2019-07-02 15:04:44, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 74
 Uchwała Nr XVI/74/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Mogielnica wotum zaufania.
Data wprowadzenia informacji 2019-07-02 15:18:15, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 75
 Uchwała Nr XVI/75/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mogielnica za 2018 rok.
Data wprowadzenia informacji 2019-07-02 15:20:13, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 76
 Uchwała Nr XVI/76/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Mogielnica z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
Data wprowadzenia informacji 2019-07-02 15:22:17, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 77
 Uchwała Nr XVI/77/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023.
Data wprowadzenia informacji 2019-07-02 15:24:31, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 78
 Uchwała Nr XVI/78/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie określania zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Data wprowadzenia informacji 2019-07-02 15:28:47, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 79
 Uchwała Nr XVI/79/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
Data wprowadzenia informacji 2019-07-04 10:43:44, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 80
 Uchwała Nr XVI/80/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy
Data wprowadzenia informacji 2019-07-04 10:45:47, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 81
 Uchwała Nr XVII/81/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Floriana Męczennika w Mogielnicy.
Data wprowadzenia informacji 2019-07-17 11:11:28, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 82
 Uchwała Nr XVII/82/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica do zawarcia z Powiatem Grójeckim porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633W Mogielnica - Dziarnów, w ciągu ul. Dziarnowskiej w Mogielnicy”.
Data wprowadzenia informacji 2019-07-17 11:15:28, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 83
 Uchwała Nr XVIII/83/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 4 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-09-06 13:37:38, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 84
 Uchwała Nr XIX/84/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmian Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2019-2027.
Data wprowadzenia informacji 2019-10-02 12:52:59, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 85
 Uchwała Nr XIX/85/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
Data wprowadzenia informacji 2019-10-02 12:54:49, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
uchwała nr 86
 Uchwała Nr XIX/86/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/68/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Grójeckiego.
Data wprowadzenia informacji 2019-10-02 12:56:58, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 87
 Uchwała Nr XIX/87/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr X/49/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Grójeckiego.
Data wprowadzenia informacji 2019-10-02 12:58:36, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 88
 Uchwała Nr XIX/88/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 września 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Powiatu Grójeckiego.
Data wprowadzenia informacji 2019-10-02 13:00:29, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 89
 Uchwała Nr XIX/89/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 września 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Mogielnicy w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Mogielnicy wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy.
Data wprowadzenia informacji 2019-10-02 13:02:15, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 90
 Uchwała Nr XIX/90/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr VI/26/2018 w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości nagród ze specjalnego funduszu nagród.
Data wprowadzenia informacji 2019-10-02 13:04:24, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 91
 Uchwała Nr XIX/91/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 września 2019 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta do przekazania Budowy zatoczki parkingowej w ul. Armii Krajowej w Mogielnicy, Wykonanie progu zwalniającego wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym w ul. Armii Krajowej i przebudowy chodnika ul. Krakowskie Przedmieście.
Data wprowadzenia informacji 2019-10-02 13:38:22, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 92
 Uchwała Nr XX/92/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2019-2027
Data wprowadzenia informacji 2019-11-28 08:41:33, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 93
 Uchwała Nr XX/93/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
Data wprowadzenia informacji 2019-11-28 08:44:21, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 94
 Uchwała Nr XX/94/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogielnica.
Data wprowadzenia informacji 2019-11-28 08:47:09, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 95
 Uchwała Nr XX/95/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy
Data wprowadzenia informacji 2019-11-28 08:48:43, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 96
 Uchwała Nr XX/96/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
Data wprowadzenia informacji 2019-11-28 08:54:41, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 97
 Uchwała Nr XX/97/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie Program współpracy Gminy i Miasta Mogielnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
Data wprowadzenia informacji 2019-11-28 08:56:40, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 98
 Uchwała Nr XX/98/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.
Data wprowadzenia informacji 2019-11-28 08:58:52, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 99
 Uchwała Nr XX/99/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2019-11-28 09:01:11, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 100
 Uchwała Nr XX/100/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie opłaty targowej.
Data wprowadzenia informacji 2019-11-28 09:02:54, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 101
 Uchwała Nr XX/101/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz ustalenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2020 rok.
Data wprowadzenia informacji 2019-11-28 09:05:22, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 102
 Uchwała Nr XX/102/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.
Data wprowadzenia informacji 2019-11-28 09:10:40, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 103
 Uchwała Nr XX/103/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta do przekazania Budowy zatoczki parkingowej w ul. Armii Krajowej w Mogielnicy, Wykonanie progu zwalniającego wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym w ul. Armii Krajowej i przebudowy chodnika ul. Krakowskie Przedmieście.
Data wprowadzenia informacji 2019-11-28 09:12:43, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 104
 Uchwała nr XXI/104/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2019-2027
Data wprowadzenia informacji 2019-12-16 14:55:48 Informację zaktualizowano 2019-12-17 08:02:31, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 105
 Uchwała nr XXI/105/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 liostopada 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
Data wprowadzenia informacji 2019-12-17 08:09:03 Informację zaktualizowano 2019-12-17 08:23:01, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 106
 Uchwała nr XXI/106/2019 Rady Gminy i Miasta Mogielnica z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020r. na kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Mogielnica.
Data wprowadzenia informacji 2019-12-17 08:26:52, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 107
 Uchwała nr XXI/107/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr VI/26/2018 w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości nagród ze specjalnego funduszu nagród.
Data wprowadzenia informacji 2019-12-17 08:34:03, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 108
 Uchwała nr XXII/108/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2019-2027
Data wprowadzenia informacji 2019-12-17 08:46:56, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 109
 Uchwała nr XXII/109/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budzetowej na 2019 rok.
Data wprowadzenia informacji 2019-12-17 08:51:39, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 110
 Uchwała nr XXII/110/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIX/88/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 września 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Powiatu Grójeckiego.
Data wprowadzenia informacji 2019-12-17 08:54:39, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 111
 Uchwała nr XXII/111/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mogielnica
Data wprowadzenia informacji 2019-12-17 08:57:21, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 112
 Uchwała nr XXII/112/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Data wprowadzenia informacji 2019-12-17 09:01:21, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 113
 Uchwała nr XXII/113/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2019-12-17 09:04:19, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 114
 Uchwała nr XXII/114/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty.
Data wprowadzenia informacji 2019-12-17 09:06:46, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 115
 Uchwała nr XXII/115/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 5 grudnia 2019 roku zmieniająca uchwałę nr XX/102/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.
Data wprowadzenia informacji 2019-12-17 09:09:56 Informację zaktualizowano 2020-01-03 13:42:28, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 116
 Uchwała nr XXIII/116/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2019-2027.
Data wprowadzenia informacji 2020-01-08 14:40:11 Informację zaktualizowano 2020-01-08 14:44:41, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 117
 Uchwała nr XXIII/117/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
Data wprowadzenia informacji 2020-01-08 14:45:19, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 118
 Uchwała nr XXIII/118/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/68/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenie pomocy finansowej na rzecz Powiatu Grójeckiego.
Data wprowadzenia informacji 2020-01-08 14:50:19, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 119
 Uchwała nr XXIII/119/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Grójeckiego.
Data wprowadzenia informacji 2020-01-08 14:52:28, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 120
 Uchwała nr XXIII/120/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2020-2027.
Data wprowadzenia informacji 2020-01-08 14:54:35, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 121
 Uchwała nr XXIII/121/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok.
Data wprowadzenia informacji 2020-01-08 14:56:10, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 122
 2019 uchwała XXIII 122 bez wirusa.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-01-08 15:00:36, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 123
 Uchwała nr XXIII/123/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.
Data wprowadzenia informacji 2020-01-08 15:11:45, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 124
 Uchwała nr XXIII/124/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia od Powiatu Grójeckiego odpłatnego wykonywania zadania publicznego w postaci zarządcy ulic powiatowych na terenie miasta Mogielnica w roku 2020.
Data wprowadzenia informacji 2020-01-08 15:13:49, wprowadzający: Grzegorz Frasoński
Uchwała nr 125
 Uchwała nr XXIII/125/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie niskiego wynagrodzenia , wójtów, burmistrzów.
Data wprowadzenia informacji 2020-01-08 15:16:02, wprowadzający: Grzegorz Frasoński

Zobacz:
   Uchwały w 2003r.
   Uchwały w 2004r.
   Uchwały w 2005r.
   Uchwały w 2006r.
   Uchwały w 2007r.
   Uchwały w 2008 r.
   Uchwały w 2009r.
   Uchwały w 2010r.
   Uchwały w 2011r.
   Uchwały w 2012r.
   Uchwały w 2013 r.
   Uchwały w 2014 r.
   Uchwały w 2015 r.
   Uchwały w 2016
   Uchwały w 2017 r.
   Uchwały w 2018 r.
   Uchwały w 2019 r.
   Uchwały w 2020
   Uchwały w 2021 r.
   Uchwały w 2022 r.
   Uchwały w 2023 r.
   Uchwały 2024 r.
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.mogielnica.pl